1398/07/29

پایان نامه آموزش به شیوه قصه گویی

قصه‌گو و شنونده))پلویسکی،1382،ص103).

8-2-2- اقدامات قبل از تعریف کردن یا خواندن قصه:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

1398/07/29

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و رابطه عزت نفس و افسردگی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان


فصل اول
کلیات


مقدمه
1-علت انتخاب موضوع
در طول هزاران سال گذشته این مطلب ثابت شده است که انسان نیاز دارد، خودش را خوب بداند و تمام کارکردهایش را اخلاقی و منطقی جلوه دهد. بسیاری از روانشناسان این نظریه را پذیرفته اند که انسان دارای نیاز به عزت نفس است. از میان این افراد (کارن هورنان) روشی را که توسط آن افراد تلاش می کنند خود پنداره ای خوب و مطلوب از خویش بدست آورده و از آن دفاع می کند را مورد بحث قرار داده است.
برخورداری از اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت و نوآوری، سلامت فکری و بهداشت روانی از جمله مفاهیمی است که در رابطه مستقیم با عزت نفس یا احساس خودارزشمندی فرد قرار دارد که از برجسته ترین ویژگی صاحبان تفکر واگرا است در آن سوی قضیه افسردگی قرار دارد. یک نوع حس بلاتکلیفی و سرخوردگی، که شخص را تا به سر منزل بیماری های روان تنی و روانی می رساند. بیماری های روان تنی ناشی از تاثیر اختلالات روانی مانند اضطراب، ترس، دلهره و … بر روی جسم آنان است که به عقیده عده ای از دانشمندان و محققین بیش از 60% کلیه بیماری های جسمی را تشکیل می دهد.در پژوهش حاضر محقق در صدد آن است که رابطه بین دو متغیر عزت نفس و افسردگی را در پیشرفت تحصیل مورد مطالعه و

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ارزیابی قرار دهد. عزت نفس در حقیقت اجرای برآورده شده از خود پندار خود فرد است. خودپندار نیز عبارت است از ارزیابی های ویژه فردی در خصوص کفایت ها و ارزش هایش را ارائه میکند. کفایت ها و ارزش هایی که هر شخص می تواند به عنوان دانشجو، کارمند، معلم، ورزشکار و یا هر چه که به او مربوط می شود، در ذهن خود به همراه داشته باشد، عقیده بر این است که برای پیشرفت تحصلی باید به عواملی مانند افزایش عزت نفس و خودپنداری توانایی در افراد و از طرفی کاستن میزان اضطراب و افسردگی به خصوص در امر تحصیل توجه داشت.در این فصل پژوهشگر بیان می دارد به دنبال چه چیزی هست و چه اهدافی را مدنظر دارد و چرا به دنبال این هدف هاست. پژوهش مورد نظر رابطه بین عزت نفس و افسردگی در پیشرفت تحصیلی را ذکر می کند. حس عزت نفس مجموعه ای از افکار، احساسات و عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می شود. مجموعه برداشت ها و ارزیابی ها و تجاربی که از خویش داریم باعث می شود که نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمند بودن یا برعکس اساس ناخوشایند بی کفایتی داشته باشیم.عزت نفس و افسردگی واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می گذارد. در حقیقت بررسی های گوناگون حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود نیازهای گسترده تری نظیر نیاز به پیشرفت و یا درک و شناسایی استعدادهای بالقوه محدود می ماند. پژوهشگر در پایان این فصل فرضیه هایی را بیان می دارد که در صدد پاسخ گویی به این فرضیه در فصول بعد بر می آید.
گفته اند که نوجوانان با عزت نفس پایین نسبت به ماهیت انسان عقده حقارت دارند، اینگونه اشخاص معمولاً از ابراز وجود ناتوان و چنین تصور می کنند که دیگران دوستشان ندارند.بنابراین در فعالیت های فوق برنامه شرکت نمی کنند و به ندرت به مدیریت جهت موقعیت های خاص انتخاب می شوند و بیشتر تمایل دارند که ناشناخته باشند و چنین اشخاصی می کوشند که از حضور در بحث های رسمی و غیر رسمی اجتناب کننده که در پایان این تحقیق پژوهش گر پاسخ علت های چنین رفتارهایی را بازگو خواهد کرد.
2-بیان مساله
همراه با زیستن در شرایط اجتماعی نیاز به احساس ارزش به نحو سالم و متعادل آن در انسان به وجود می آید و برای حفظ سلامت و تعادل روانی و حتمی، تکامل وجودی او بسیاری ضروری است و اگر خللی وارد شود احساس حقارت و یا خودبزرگ بینی در فرد ایجاد می گردد که میتوان علل اصلی را در طرد شدن مستمر و مداوم از طرف والدین دانست که عوامل زیادی در ایجاد و حفظ این دو ویژگی در افراد موثر است از عوامل خانواده، مدرسه، جامعه و امکانات در دسترس گرفته تا عوامل حاکم بر این موارد که از دسترس خارج است.
تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از دانشجویان در توجیه موفقیت ها و شکست های خود قضاوت منطقی ندارند بلکه بگونه ای نتایج رفتارهای خود را به عوامل بیرونی اسناد می دهند و در

1398/07/29

پایان نامه ارشد رشته صنایع : بررسی وجود فلزات سنگین ، مقادیر نیترات ونیتریت

 چکیده…………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: مقدمه

آب آشامیدنی……………………………………………………………………………..2
عوامل موثر بر کیفیت و آلودگی آب های زیر زمینی…………………………………………3
1-3- میزان مصرف آب در جهان ………………………………………………………………….4
1-4-آب آشامیدنی بطری شده و مزایای آن……………………………………………………….5
1-5-انواع آب آشامیدنی بطری شده………………………………………………………………6
1-5-1-آب آشامیدنی معدنی……………………………………………………………………..6
1-5-2-آب های آشامیدنی غیر معدنی……………………………………………………………6
1-6-منابع آب های بطری شده……………………………………………………………………6
1-7- شناسایی آب بسته بندی شده معدنی از آب بسته بندی شده آشامیدنی………………………7
1-8- تکنولوژی تولید آب بسته بندی شده………………………………………………………….8
1-8-1- آماده سازی و سالم سازی و پر کردن آب معدنی…………………………………………..8
1-8-2- تصفیه آب……………………………………………………………………………… 9
1-8-2-1- شفاف کردن آب……………………………………………………………………. 9
1-9- انواع آلودگی آب……………………………………………………………………….. 12
1-9-1- فلزات سنگین………………………………………………………………………….12
1-9-1-1- مکانیسم اثر فلزات سنگین در بدن…………………………………………………. 14
1-9-2-نیتریت و نیترات ها……………………………………………………………………. 14
1-9-3 آلودگی میکروبی……………………………………………………………………… 16
1-10 حدود مجاز آلودگی ها…………………………………………………………………. 16
1-10-1-استاندارد فلزات سنگین در آب بطری شده آشامیدنی و معدنی…………………………16
1-10-2-استاندارد نیتریت و نیترات در آب آشامیدنی و معدنی………………………………….17
1-10-3-استاندارد آلودگی میکربی در آب آشامیدنی و معدنی…………………………………..19
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1-تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………21
2-2- تحقیقات انجام شده درسایر کشورها………………………………………………………..28
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1-جامعه مورد بررسی………………………………………………………………………..34
3-2   روش نمونه گیری وتعیین ایستگاه های نمونه برداری……………………………………..34
3-3 مواد و دستگاه ها………………………………………………………………………….35
3-3-1- مواد و محلول های مورد استفاده……………………………………………………….35
3-3-2- دستگاه های مورد استفاده در انجام

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پژوهش……………………………………………36
3-4-روش انجام آزمون…………………………………………………………………………37
3-4-1-اصطلاحات وتعاریف…………………………………………………………………………………………………..37
3-4-2-آماده سازی نمونه ها……………………………………………………………………………………………………37
3-4-3- تهیه محلول های استانداردها……………………………………………………………………………………….37
3-4-4-شرایط کار با دستگاه جذب اتمیک……………………………………………………………………………….38
3-4-4-1-کادمیوم………………………………………………………………………………………………………………….38
3-4-4-2-سرب……………………………………………………………………………………………………………………..38
3-4-4-3-کروم……………………………………………………………………………………………………………………..39
3-4-4-4-مس……………………………………………………………………………………………………………………….39
3-4-4-5-منگنز……………………………………………………………………………………………………………………..40
3-4-4-6- نیکل…………………………………………………………………………………………………………………….40
3-4-4-6- آرسنیک………………………………………………………………………………………………………………..41
3-4-5- روش اندازه گیری نیترات و نیتریت…………………………………………………………………………….41
3-4-5-1- اندازه گیری نیترات…………………………………………………………………………………………………41
3-4-5-2- اندازه گیری نیتریت………………………………………………………………………………………………..41
3-4-6- روش کار برای آزمونهای میکروبی………………………………………………………………………………42
3-4-6-1- محیط کشت جهت انجام آزمونهای میکروبی……………………………………………………………… 42
3-4-7- روش تجزیه تحلیل و آنالیز آماری………………………………………………………………………………….44
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- بررسی غلظت مواد آلاینده های منگنز، مس، نیتریت ونیترات در آب های آشامیدنی…………………45
4-1-1- میانگین غلظت منگنز آب های آشامیدنی…………………………………………………………………………47
4-1-2- میانگین غلظت مس آب های آشامیدنی…………………………………………………………………………..48
4-1-3- میانگین غلظت نیتریت آب های آشامیدنی……………………………………………………………………….48
4-1-4- میانگین غلظت نیترات آب های آشامیدنی……………………………………………………………………….49
4-2- بررسی غلظت آلاینده ها در آب های معدنی………………………………………………………………………..51
4-2-1- میانگین غلظت منگنز آب های معدنی…………………………………………………………………………….53
4-2-2- میانگین غلظت مس در آب های معدنی………………………………………………………………………….54
4-2-3- میانگین غلظت نیتریت در آب های معدنی………………………………………………………………………55
4-2-5- میانگین غلظت سرب در آب های معدنی………………………………………………………………………..56
4-2-6- میانگین غلظت کادمیوم درآب های معدنی………………………………………………………………………57
4-2-7- میانگین غلظت کروم در آب های معدنی…………………………………………………………………………57
4-2-8- میانگین غلظت نیکل آب های معدنی……………………………………………………………………………..58
4-2-9- میانگین غلظت آرسنیک درآب های معدنی……………………………………………………………………..59
4-3- نتایج آزمون های میکربی در نمونه های آب آشامیدنی و معدنی……………………………………………..61
  فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- آب آشامیدنی بطری شده…………………………………………………………………………………………………..62
5-2- آب معدنی بطری شده………………………………………………………………………………………………………63
5-3- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………64
چکیده
هدف: با توجه به عوارض خطرناک ناشی از مصرف آبهای آلوده به فلزات سنگین،نیترات، نیتریت وباکتری های مضر در بدن انسان و روی آوری جوامع امروزی به استفاده نسبتا وسیع از آبهای بطری شده بررسی و تحقیق در مورد میزان این آلودگی ها از اهمیت زیادی برخوردار است.استان مازندران به علت دارا بودن منابع آبی فراوان یکی از منابع اصلی تولید آب های بسته بندی در ایران می باشد.بنابراین در این تحقیق میزان آلودگی شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی بطری شده در فصول مختلف بررسی می شود.
مواد و روشها: تعداد 60 نمونه آب آشامیدنی و 72 نمونه آب معدنی تولید استان مازندران در چهار فصل از سطح عرضه نمونه برداری شد. باقیمانده فلزات سنگین به روش طیف سنجی جذب اتمی/کوره گرافیتی و نیتریت و نیترات به روش فتومتری اندازه گیری گردید. آزمون های میکربی به روش فیلتراسیون و کشت انجام شد.
یافته ها و نتایج: در آب های آشامیدنی باقیمانده منگنز کمتر از حد مجاز استاندارد بود و هم چنین تاثیر فصول بر روی باقیمانده آن ها معنادار نبود؛ اما بیشترین باقیمانده مس در فصل زمستان(µg/Lit 206.20 ) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 100) می باشد اما اثر فصول بر روی آن معنادار نبود. هم چنین بیشترین مقدار نیتریت در فصل تابستان(mg/Lit 0.0288 ) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (mg/Lit 0.02)بود ولی اثر فصول بر روی آن معنادار نبود. در مورد نیترات هر چند بیشترین مقدار در فصل بهار(mg/Lit 8.530 ) به دست آمد که کمتر از حد مجاز (mg/Lit 50) می باشد اما اثر فصول بر روی باقیمانده نیترات در آب آشامیدنی معنادار بوده است(05/0>p).
در آب های معدنی باقیمانده آلاینده های مس، نیتریت، نیترات، کادمیوم، کروم و آرسنیک کمتر از حد مجاز استاندارد تعیین شده بود و هم چنین تاثیر فصول بر روی باقیمانده آن ها معنادار نبود. بیشترین مقدار نیکل در فصل بهار (µg/Lit 60) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 10) بود و اثر فصول بر روی آن معنادار بود(05/0>p). بیشترین مقدار سرب در فصل بهار (µg/Lit 172.33) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 10) بود و اثر فصول بر روی آن معنادار بود(01/0>p). در مورد منگنز هر چند اثر فصول بر روی آن معنادار بود(05/0>p)، اما بیشترین مقدار آن در فصل تابستان (µg/Lit 13.03) دست آمد که بسیار پایین تر از حد مجاز µg/Lit 500 می باشد.
هم چنین هم در آب های آشامیدنی و هم در آب های معدنی از نظر کلی فرم، اشرشیا کلی، انترو کوک های روده ای و سودو موناس آئرو ژینوزا آلودگی مشاهده نشد.
کلید واژه: آب آشامیدنی بطری شده، آب معدنی، فلزات سنگین، نیتریت، نیترات، آلودگی میکربی
1-1 آب آشامیدنی:
انسان در طول حیات به علت تغییرات محیطی که ممکن است به دلیل فعالیت خود انسان باشد همیشه در معرض خطرات مختلف قرار داشته است. در عصر ما رابطه انسان با محیط زیست خود دستخوش بحران است و این بحران حاصل از دستکاری نامعقول وتخریب سودجویانه است. بنابراین مسایل نگران کننده ای مثل آلودگی آب ها و تغییر ترکیب طبیعی اتمسفر، گرم شدن تدریجی زمین، نابودی پوشش گیاهی و پراکنش روز افزون پسماندهای شیمیایی و غیره بروز می کند.
در طول تاریخ مقدار وکیفیت آب و غذایی که در دسترس انسان ها بوده است عوامل حیاتی در تعیین سطح آسایش آن ها بوده است و کمبود ناشی از آنها در اثر پدید آمدن تغییر در شرایط آب و هوا باعث نابودی کامل تمدن ها گردیده است. صنعتی شدن جوامع گر چه رفاه بشر را به وجود می آورد ولی همواره دارای معایبی نیز می باشد که گاه این معایب اندک و گاهی آنچنان مهم هستند که تاثیرات سوء آن روی زندگی بشر بیشتر از ایجاد رفاه است. یکی از عوارض مهم صنعتی شدن جوامع آلودگی محیط زیست می باشد که قسمتی از آلودگی توسط هوا، آب وغذا به انسان منتقل می شود. (حاتمی و همکاران، 1383)
آب به عنوان یکی از نیازهای اساسی روزمره انسان بوده و موجب استمرار حیات می باشد. میزان متوسط نیاز هر فرد یک تا دو لیتر آب در روز می باشد که بسته به شرایط آب و هوایی، سن و وزن هر فرد متفاوت می باشد. استفاده از آب آشامیدنی سالم و گوارا یکی از مهمترین الزامات مصرف آب می باشد که از سالیان بسیار دور به آن توجه شده است. با این وجود، علت ابتلا به بیماریهای عفونی و انگلی عدم دسترسی انسان به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی می باشد. واقعیت آن است که آب گوارا و سالم کمیاب و گرانبها می باشد و وجود آلودگی ها ی مختلف تغییرات نامطلوب در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ایجاد نموده و باعث کاهش سطح کیفیت آب می شود. (استاندارد4403) آب یکی از فراوانترین و پایدار ترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت شده و اساسی ترین تشکیل دهنده بافت های بدن بوده و به عنوان ضروری ترین عامل حیات شناخته شده که بدون آن اعمال فیزیولوژی بدن ممکن نمی باشد. آب حدود 70% وزن بدن انسان را تشکیل داده است.حجم آب موجود در جهان به میزان ۱٫۲ میلیارد کیلومتر مکعب برآورد شده است که ۹۸ درصد آن در اقیانوس‌ها و دریاها قرار دارد و شور است و بخش اعظم آب شیرین زمین در کلاهک‌های یخی قطبی ذخیره شده و تنها کمتر از یک‌درصد آن به صورت منابع آبی در دسترس انسان قرار دارد که برای کشاورزی و شرب قابل مصرف است. (خدادادی، 1386)

1398/07/29

دانلود پایان نامه:بررسی كاركردهای غیاب در پرداختن به شخصیت معصومین (ع) برای نگارش فیلمنامه

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
نگارش فیلمنامه به‌عنوان بستر اصلی و محور پیوند عناصر سینمایی، یكی از مهم‌ترین مراحل شكل‌گیری و تولید فیلم است. ازآنجایی‌که استفاده از «غیاب» در فیلمنامه کارآیی دارد، این رساله تلاش می‌کند با روش اسنادی و کتابخانه‌ای، محدودیت‌ها و آسیب‌های تصویرگری مستقیم معصوم (ع)، را مورد بررسی قرار می‌دهدو در ادامه از «غیاب» به‌عنوان راهکار مطرح شده برای پرداختن به شخصیت معصومین (ع) و از کارکردهای آن در سینما و تلویزیون سخن می‌گوید که عبارت‌اند از همدلی و همراهی تماشاگر با داستان که باعث باورپذیری، جذابیت و تأثیرگذاری می‌شود. در پایان به این نتیجه می‌رسد که با توجه به محدودیت‌های زبان سینما و تلویزیون، استفاده از این تکنیک برای بازنمود ابعاد مختلف زندگی معصوم (ع) و شخصیت‌های قدسی مناسب است و باید مورد توجهی ویژه قرار بگیرد.

کلید واژه: غیاب ، شخصیت پردازی، معصومین، فیلمنامه

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات… 7

1ـ1 بیان مسئله. 8

1ـ2 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 8

1ـ3 اهداف تحقیق.. 9

1ـ4 سؤالات تحقیق.. 9

1ـ5 فرضیه تحقیق.. 10

1ـ6 روش تحقیق.. 10

1ـ7مفاهیم. 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 15

2ـ1 بررسی تحقیقات پیشین.. 16

2-2 چارچوب نظری تحقیق.. 20

2ـ2ـ1 عناصر فیلمنامه. 21

2ـ2ـ1ـ1 پیرنگ.. 21

2ـ2ـ1ـ2 شخصیت.. 24

2ـ2ـ1ـ3 درون مایه. 30

2ـ2ـ1ـ4کشمکش… 30

2ـ2ـ1ـ5بحران. 33

2ـ2ـ1ـ6دیالوگ.. 34

2ـ2ـ1ـ7 زمان و مکان (صحنه، موقعیت) 35

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2ـ2ـ2 فیلم تاریخی و تاریخ مقدس… 35

فصل سوم: یافته‌های تحقیق.. 40

3ـ1غیاب در اصل خلقت… 41

3ـ2غیاب نزد پساساختارگراها 43

3ـ3 غیاب در هنر اسلامی.. 44

3ـ4غیاب و تخیل.. 47

3ـ5 غیاب و روایت پذیری برای کودک.. 47

3ـ6غیاب و واکنش… 48

3ـ7غیاب و صرفه جویی هزینه ها 48

3ـ8 سینما و تصویرگری معصوم 49

3ـ8ـ1 اهمیت چگونگی بازنمایی معصومین در سینما 50

3ـ8ـ2تصویرگری معصوم در سینمای هالیوود 51

3ـ8ـ3 تصویرگری معصوم در سینمای ایران. 57

3ـ8ـ4 محدودیت های سینما و تلویزیون در تصویرگری معصوم 62

3ـ9گستره غیاب در فیلم. 67

3ـ9ـ1غیاب در عناصر میزانسن. 68

3ـ10غیاب در ژانرهای سینمایی.. 79

3ـ10ـ1غیاب در ژانر معمایی ـ پلیسی. 79

3ـ10ـ2غیاب در ژانر وحشت.. 79

3ـ11غیاب در درام. 80

3ـ11ـ1 منظق داستانی. 80

3ـ11ـ2 پیوند شخصیت غائب با اصل داستان. 80

3ـ11ـ3 حفظ کشمکش… 82

3ـ12 نکاتی چند درباره امکانات غیاب… 84

3ـ12ـ1 استفاده از راهکار غیاب در نقل تاریخ. 84

3ـ12ـ2 غیاب و بازنمایی رویداد واحد از زندگی معصوم 86

3ـ12ـ3 غیاب و راز. 87

3ـ13راهکارهای تجربه شده در تصویرگری معصوم. 88

3ـ13ـ1 فیلم هایی با حضور کامل معصوم. 88

3ـ13ـ1ـ3 ارزیابی روش حضور کامل. 93

3ـ13ـ2 فیلم هایی با غیاب معصوم. 93

1398/07/29

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

چکیده. 1
الف) بیان موضوع. 2
ب) ضرورت تحقیق. 2
پ) پیشینه تحقیق. 3
ت) سوالات تحقیق. 3
ث)فرضیه های تحقیق. 4
ج)اهداف و کاربردهای تحقیق. 4
د) روش تحقیق. 4
هـ) معرفی پلان ساختار تحقیق. 5
بخش نخست: ماهیت و مبانی زندان در حقوق اسلامی. 6
فصل نخست: مفهوم و سابقه زندان در اسلام. 7
مبحث اول: تعریف و اقسام زندان. 7
گفتار اول: تعریف زندان. 7
بند اول: تعریف لغوی. 7
بند دوم: تعریف اصطلاحی. 10
گفتار دوم: اقسام زندان. 10
بند اول: زندان احتیاطی:. 11
بند دوم: زندان اکتشافی. 11
بند سوم: زندان حقوقی:. 12
بندچهارم: زندان جنایی:. 12
مبحث دوم: سابقه زندان در اسلام. 13
گفتار اول: زندان در صدر اسلام. 13
گفتار دوم: زندان در عهد امویان. 15
گفتار سوم: زندان در عهد باستان. 18
فصل دوم: مبانی مشروعیت زندان در اسلام. 19
مبحث اول: مبانی نقلی. 19
گفتار اول: آیات الهی. 19
بند اول: آیه 33 سوره مائده:. 19
بند دوم: آیه 15 سوره نساء. 24
بند سوم: آیه 106 سوره مائده. 29
بند چهارم: آیه 5 سوره توبه. 31
گفتار دوم: سنت. 34
گفتار سوم: اجماع. 37
مبحث دوم: مبانی عقلی. 38
گفتار اول: مشروعیت زندان از دیدگاه عقل. 38
گفتار دوم: مشروعیت زندان از دیدگاه فقها. 39
بخش دوم مصادیق زندان در حقوق اسلامی:. 43
فصل نخست: مصادیق زندان در جرائم مرتبط با نفوس و اموال. 44
مبحث اول: زندان در جرایم مرتبط با نفوس. 44
گفتار اول: حبس جانی در قتل عمد:. 44
گفتار دوم: حبس ممسک در قتل. 46
گفتار سوم: حبس آمر در قتل. 48
گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل. 51
گفتار پنجم: حبس تروریست. 52
گفتار ششم: حبس ایلاء کننده و ظهارکننده. 53
گفتار هفتم: مجازات زندان برای دانشمندان- پزشکان- دلالان کلاهبردار 58
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با اموال. 59
گفتار اول: حبس سارق. 59
بند اول: حبس جیب بر، رباینده، کیف زن. 62
بند دوم: حبس نباش. 63
گفتار سوم: حبس تارک نفقه. 65
گفتار چهارم: حبس مدیون ممتنع از ادای دین:. 66
فصل دوم: مصادیق زندان در جرایم مرتبط با دین و امنیت. 68
مبحث اول: زندان در جرائم مرتبط با دین. 68
گفتار اول: حبس مرتد. 68
گفتار دوم: حبس باغی، طاعی و یاغی (بغی). 73
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با امنیت. 74
گفتار اول: حبس محارب. 74
گفتار دوم: حبس شرارت و فساد افکنی (زعاره) و (دعاره). 75
نتیجه و پیشنهادها. 78
الف) نتایج. 78
ب: پیشنهادها. 79
فهرست منابع. 83
چکیده
اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد و با کمک آیات و روایات معتبر و تفاسیر مرتبط، پاسخی روشن و مستدل به مشروعیت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بین فقهاء و

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

علمای شیعه و سنی اختلافی نیست و همگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارند ولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و در روایات معصومین (ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی از آن و حقوق زندانی در اسلام توجه شده است.
کلید واژه ها:
زندان- حقوق زندانی- مشروعیت زندان- انواع زندان- کیفرهای اسلامی
مقدمه
الف) بیان موضوع
موضوع تحقیق، بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی است. از قدیم الایام، زندان به عنوان یکی از راههای مجازات مجرمین و بزهکاران، معمول و مرسوم بوده است. در تمامی کشورهای جهان، صرف نظر از نژاد، عقاید، رسوم، آداب، فرهنگ و زمان، زندان بخشی از نظام قضایی می باشد. در نظام های حقوقی متعارف، زندان یکی از انواع مجازات می باشد و در بحث حقوق جزاء طبقه بندی می شود. در این تحقیق، بنا براین است که موضوع زندان از دیدگاه شرع مقدس اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و نظر فقه شیعه و سایر مذاهب فقهی اسلامی در خصوص زندان، جستجو و تبیین گردد.
ب) ضرورت تحقیق
مجازات زندان سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد. در زمان های گذشته مجازات ها با قساوت و شقاوت تمام اجرا می شد. مجازات هایی از قبیل زنده به گور کردن، سوزاندن، طعمه حیوانات درنده ساختن، کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشت. با آمدن دین اسلام، خیلی از مجازات های فوق منع گردید و نسبت به مجازات زندان، شرایطی را فراهم ساخت که در مواردی خاص می توان زندان را معمول نمود. به خاطر آسیب های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی که بر پیکر اجتماع و زندانی وارد می شود، ضرورت تجدید نظر در مجازات زندان روشن می گردد. به همین خاطر ریاست محترم قوه قضاییه سیاست زندان زدایی را در دستور کار خود قرار داده اند و چون در فقه امامیه و عامه موارد منجر به زندان محدود هستند و برای هر تخلفی مثل تخلفات رانندگی یا انتخاباتی و… زندان روا نمی دارند. این در حالی که در قوانین فعلی برای موارد فوق، مجازات زندان لحاظ شده است. به امید می رود که استفاده از زندان به کمترین حد (موارد مشروع) کاهش پیدا کند و این تحقیق می تواند در این زمینه راه گشا باشد.
پ) پیشینه تحقیق
مجازات زندان در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی داشته است. در فقه امامیه به موارد محدودی از مجازات زندان اشاره شده است. چون حاکمان حکومت اسلامی در طول تاریخ کسانی بوده اند که با فقه امامیه فاصله داشته اند، به همین جهت زندان در منابع فقهی به شکل پراکنده و در بخشهایی از ابواب حدود و تعزیرات آمده است. لذا فقهاء بحث های کامل و جامعی که در سایر موارد فقهی مطرح نموده اند در مورد حبس ارایه نکرده اند و فقط به صورت پراکنده و در بعضی از فروعات، حبس را مطرح کرده اند. در میان قدما مرحوم شیخ طوسی در کتاب های و در بعضی از فروعات، حبس را مطرح کرده اند. در میان قدما مرحوم شیخ طوسی در کتاب های مبسوط، خلاف و نهایه به ذکر بعضی از مصادیق زندان پرداخته اند و فقهای بعد از او به ذکر بعضی از موارد زندان

1 ... 450 451 452 ...453 ... 455 ...457 ...458 459 460 ... 894