پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود متن کامل پایان نامه عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
 
فهرست                                                                                           صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش  . 8
1-1.مقدمه             8
1-2.بیان مساله        9
1-3.اهمیت پژوهش .        10
1-4.اهداف پژوهش       10
1-5.کاربرد نتایج پژوهش         11
1-6.فرضیه پژوهش         11
1-7.روش پژوهش   .       13-12
1-8.کلید واژه ها  .       14-13
1-9.خلاصه فصل  .        15
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش.         16
2-1.مقدمه.        17-16
2-2.رفتار مالی         18
2-3.تورش های رفتاری         19
2-3-1.روش های ابتکاری.         19
2-3-1-1.برجستگی.        20
2-3-1-2.اثر هاله ای        20
2-3-1-3.توهم در مورد صحت و سقم پدیده ها        20
2-3-1-4.نمایندگی         21
2-3-1-5.لنگر انداختن         21
2-3-1-7.فرا اطمینان         22
2-3-2.پیش نگری         22
2-3-2-1.زیان گریزی.       23-22
2-3-2-2.پشیمان گریزی.         23
2-3-2-3.حسابداری ذهنی        24-23
2-3-3.رفتار رمه وار.         24
2-3-4.عوامل بازار.         25-24
2-4.تصمیمات معاملاتی         27
2-4-1.تصمیم فروش.         27
2-4-2.تصمیم خرید          28-27
2-4-3.عملکرد سرمایه گذاری          28
2-5.پیشینه پژوهش.          29
2-5-1.پژوهشهای داخلی        30-29
2-5-2.پژوهشهای خارجی        33-30
2-6.خلاصه فصل.         34
فصل سوم: روش پژوهش        35
3-1.مقدمه        36
3-2. نوع پژوهش.       37
3-3. فرضیه های پزوهش       37
3-4.قلمرو پژوهش.       38
3-4-1.قلمرو موضوعی       38
3-4-2.قلمرو مکانی.       38
3-4-3.قلمرو زمانی      38
3-5. جامعه آماری و روش نمونه گیری.      38
3-5-1.انتخاب حجم نمونه.      39
3-6.روش گردآوری اطلاعات.       39
3-6-1.طراحی پرسشنامه.      39
3-7.روش تجزیه و تحلیل.      40
3-8.نرم افزار مورد استفاده.      40
3-9.خلاصه فصل.       41
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.        42
4-1.مقدمه        43
4-2.آمار توصیفی        44
4-2-1.اطلاعات جمعیت شناختی.       44
4-3.تحلیل عاملی متغیرهای رفتاری      49
4-4.اندازه گیری پایایی.      50
4-5.سطوح تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیم گیری و عملکرد     51
4-5-1.تاثیر روش های ابتکاری      51
4-5-2.تاثیر پیش نگری      53
4-5-3.تاثیر بازار.     53
4-5-4.تاثیر رفتار رمه وار     54
4-5-5.عملکرد سرمایه گذاری     56-55
4-6.تاثیر عوامل رفتاری بر عملکرد.      56
4-7.خلاصه و نتیجه گیری     59
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها       60
5-1.مقدمه       61
5-2.نتایج پژوهش      62-61
5-3.محدودیت های پژوهش       63
5-4.پیشنهادها.       64
5-4-1.پیشنهادهای کاربردی      64
5-4-2.پیشنهادها برای محققان آتی      65
5-5.خلاصه فصل       66
منابع فارسی.       67
منابع لاتین.        69-68
لیست جدول ها صفحه
جدول 2-126
جدول4-1.44
جدول4-2.44
جدول4-3.45
جدول4-4.45
جدول4-5.46
جدول4-6.46
جدول4-7.47
جدول4-8.47
جدول4-9.50-49
جدول4-1050
جدول4-1152
جدول4-12.53
جدول4-13.54
جدول4-14.54
جدول4-1555
جدول4-16.57
 
 
چکیده
اگرچه تامین مالی در طی سالیان متمادی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما رفتار مالی که رفتار انسان ها را در نظر می گیرد حوزه ای تقریبا جدید است. پایه رفتار مالی بر اساس تئوریهای روانشناختی است، و در صدد این می باشد که چگونه احساسات و اشتباهات شناختی رفتار افراد را در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار می دهد.
هدف اصلی این پژوهش این است که عوامل رفتاری تاثیر گذار بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران کدامند و هر یک از این عوامل در چه سطحی بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران موثراند.
فرضیه های پژوهش بر اساس پرسشنامه های توزیع شده در بین سرمایه گذاران مورد آزمون قرار گرفته اند، داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد آزمون قرار گرفته اند.
نتایج نشان دهنده آن است که از بین عوامل رفتاری فقط متغیر بازار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در سطح بالایی تاثیرگذار است، و از بین عوامل رفتاری متغیرهای پیش نگری و رفتار رمه وار بر عملکرد سرمایه گذاران تاثیر مثبتی داشتند.
 
فصل اول
 
کلیات پژوهش
 
1-1- مقدمه
در این فصل موضوع پژوهش به طور مختصر تشریح می­شود. در ادامه اهداف، ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش و روش پژوهش توضیح داده می­شود. همچنین قلمرو پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه­گیری بیان می­شود. در پایان فصل نیز تعاریف عملیاتی و پاره­ای از واژه­های کلیدی استفاده شده در پژوهش ارائه می­گردد.
 
 
1-2- شرح و بیان مسئله پژوهش
تاکنون تحقیقات فراوانی در اکثر حوزه های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته، اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص شکل گیری رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار می باشد در اکثر کشورها، شناخت فرآیند تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس، همواره موضوعی مهم برای مشارکت کنندگان و سرمایه گذاران در بازار بوده است . در اکثر این کشورها، محققان تلاش های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایه گذاران و به دنبال آن تاثیر این عوامل بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران داشته اند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند (یوسفی و شهرآبادی، 1388).
در طی دهه های اخیر محققین مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص با کمک سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک بوده اند، از این رو حوزه های میان رشته ای تحت عناوین اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات مالی و نظریه تصمیم گیری شکل گرفته است. یکی از مطالعاتی که در این زمینه به سرعت گسترش یافته، ادغام نظریه های اقتصادی با نظریه های رایج روانشناسی بود که تحت عنوان “مالی رفتاری” مطرح گردید. در الگوی اقتصادی مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان به طور کامل عقلایی رفتار می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند.  به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیریهای مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است، در حالی که در مالی رفتاری عنوان میشود که برخی پدیده های مالی را می توان با به کارگیری مدلهایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملاً عقلایی در نظر گرفته نمی شود(راعی و فلاح پور، 1383).
شواهد نشان میدهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام کمتر از روشهای کمی استفاده می نمایند و قضاوتهای ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه است . در همین راستا و به منظور بهبود شرایط گسترش فعالیتهای بازار سرمایه و جلوگیری از شکست، در اقداماتی که در جهت جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری صورت می گیرد، باید نتایج علمی جایگزین تصورات ذهنی گردد و آموزشهای لازم در این زمینه به مشارکت کنندگان در بازار داده شود. (شهریاری، 1385)
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 82
قیمت : 14700تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 
 
 

دانلود پایان نامه ارشد درباره مشتری مداری و اهمیت آن

دانلود پایان نامه ارشد درباره مشتری مداری و اهمیت آن
دانلود متن کامل پایان نامه مشتری مداری و اهمیت آن
مرکز علمی کاربردی خانه کارگر کرج
 
گروه مدیریت کسب و کار
موضوع:
 
مشتری مداری و اهمیت آن
رشته: مدیریت کسب و کار
استاد راهنما:
سرکار خانم سراجی
سال تحصیلی: تابستان   93
 
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                           صفحه
 
 
 
فصل اول:کلیات تحقیق
 
چکیده.
 
هدف از تحقیق
 
ضرورت از انجام تحقیق
 
سواالت تحقیق.
 
فصل دوم : ادبیات تحقیق
 
مقدمه.
 
 
تاریخچه مشتری مداری.
 
تعریف مشتری
 
انواع مشتریان.  6
 
انواع مشتریان از نظر میزان رضایت.  7
 
گروه بندی مشتریان.   8
 
اهمیت مشتری   1
 
نیاز مشتری
 
ویژگیهای مدیران مشتری مدار
 
ویژگیهای کارکنان مشتری مدار
 
شناسائی انتظارات مشتری.
 
گام برای ایجاد تجربه بی نظیر برای مشتریان
 
3گام طالیی برای جذب مشتری.  7
 
راه ساده برای نفوذ در قلب مشتری   1
 
چگونه وفاداری مشتریان را بدست می آوریم؟
 
چگونه رضایت مشتری را جلب کنیم؟
 

انتظارات مشتری
 7
مدیریت انتظارات مشتری
 3
نکته کلیدی در تهیه یک برنامه وفاداری موفق برای مشتریان.
 1
عبارات منفی در خدمت رسانی مشتری
 
6راه برای جذب مشتری جدید .
 6
درصورت شکایت مشتری چه اقدامی را انجام بدهیم؟
 8
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
 
انواع روشهای تحقیق
 1
طبقه بندی تحقیقات بر مبنای هدف.
 1
تحقیقات بنیادی)پایه ای(
 1
تحقیقات کاربردی
 
تحقیق و توسعه
 
تحقیقات عملی
 
طبقه بندی تحقیقات بر مبنای ماهیت و روش .
 
انواع تحقیقات توصیفی
 6
روش تحقیق حاضر.
 8
فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات
 
نتیجه گیری.
 3
پاسخ سواالت
 3
پیشنهادات
63
فهرست منابع و مآخذ
71
 
 
چکیده:
 
 
تحقیق با هدف آشنایی با مبانی واصول وراهکارهای ارائه شده در خصوص مفهوم مشتری مداری انجام شده است.در دنیای رقابتی وبازارهای پیچیده داخلی وبین المللی امروز؛سمت وسوی کلیه فعالیت های سازمان برای تامین نیازهای مشتریان ومخاطبان وکسب رضایت واعتماد آنها می باشد.در بازار گسترده امروز موفقیت یا عدم موفقیت هرسازمانی به رفتار مشتری ومخاطب بستگی دارد.از طرفی می توان مشتری مداری را نوعی ارزش نهادن به انسان وتامین حوائح ونیازهای او می توان تعریف کرد.
 
هدف از تحقیق :
 
 
شناسایی مشتری وانواع آن ،اهمیت مشتری ،جلب رضایت مشتری،روش های مشتری مداری ومفاهیم مشتری مداری ،ارتقا سهم بازار واثرات رضایت مشتری در کسب وکار ،شناسایی انتظارات مشتری ،شناسایی نیازهای مشتری و نیز هدف از این تحقیق نشان دادن اهمیت باالی مشتری مداری جهت رسیدن به سود بیشتر و حفظ وفاداری مشتری است.
 
ضرورت از انجام تحقیق:
 
 
 
از خصوصیات انسان پویا در عصر رقابت، توانایی پیش بینی و برنامه ریزی است. به طوریکه بتوانند با برنامه ریزی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده گام بردارد و هر زمانی که الزم بود، در برنامه های خود تغییراتی را ایجاد کند و آمادگی انعطاف پذیری و هماهنگی با شرایط را داشته باشند. شما هم اگر می خواهید در بازار کار موفق باشید بهتر است همیشه در صدد تغییر برای جلب هرچه بیشتر مشتریان خود باشید .
 
در این کار یعنی فروشندگی و یا بازاریابی دو دسته از انسانها بسیار اثر گذار هستند . یک دسته مشتریان ودسته دیگر رقبا. پس بهتر است خود را شرطی کنیم و در آغاز روز دو سوال را بسیار مهم از خود بپرسیم:
7
مشتری من کیست و چه می خواهد؟ رقیب من کیست و چه می کند؟ در واقع جلب مشتری هدف اصلی ماست و رقیب مانع رسیدن به این هدف است .
 
البته تصور نکنید اگر پاسخ این سوالها را پیدا کردید، می توانید با آن یک عمر کسب و کار بی دغدغه داشته باشید. حقیقت این است که دنیا در حال تغییر است و مطمئناً سلیقه، ذائقه، قدرت مالی و. مشتری هم عوض می شود. رقبا هم دستخوش تغییرات فراوان هستند .
 
پس با این سوالها تا آخر عمر همراه هستند. اما هیچگاه درجه رقابت خود به مشتریان آنها را نگران کرده است، طبیعی است که اگر برای آنها مهم نب ودیم از ما صحبت نمی کردند، پس اگر موضوع صحت نداشت بگویید متاسفانه آنها روش خوبی را برای رقابت انتخاب نکرده اند اما اگر موضوع صحت داشت، کتمان نکنید، بالفاصله موضوع را به ارزش مرتبط کنید و برآیند نقاط مثبت و منفی را برای مشتری بشمارید و این را یاد آور شوید که تمام شرکت ها مشکالتی دارند .
 
فراموش نکنید فروشندگان موفق نیاز های مشتری را می شناسند و می توانند آنها را از سوی مشتری به تقاضا تبدیل کنندو تقاضا همان نیاز و خواست است زمانی که با قدرت خرید همراه شود. اگر نتوانیم مشتری را به حالت متقاضی تبدیل کنیم، در آن صورت آنها جذب رقبا خواهند شد به این متقاضی شدن، خاتمه معامله فروش می گویند .
 
یعنی هنر تشخیص زمان برای پایان دادن معامله. یادتان باشد که شما فقط نمایش دهنده نیستند، بلکه فروشنده هستید. بهترین زمان برای پایان دادن به کار در اولین زمان ممکن است، شما باید مراقبت نشانه هایی باشید که حاکی از آن است که مشتری آماده تصمیم گیری است .
 
حاالت، اظهار نظرها، سر تکان دادن ها همگی نشانه هایی است که رضایت مشتری را درباره آنچه ارائه شده نشان می دهد .
 
برای هر چیزی که به مشتری می گویید یک دلیل قانع کننده داشته باشید ، به طور کلی که مطمئن باشید او حرف شما را باور می کند .
 
پیش از اینکه بخواهید این استراتژی را در پیش بگیرید ، الزم است خیلی خوب درباره آن فکر کنید و آن را
 
 
از زوایای مختلف بسنجید و امتحان کنید بهتر است خود را جای مشتری بگذارید و ببینید که آیا خودتان این حرف را باور می کنید؟ با این شیوه،مطمئن باشید که اگر حرف خود را باور کنید، مشتری نیز حرف شما را قبول می کند و به این ترتیب شما یکی از راههای جلب اعتماد مشتری را آموخته اید .
 
ضرورت انجام تحقیق ، ارتباط بهتر با مشتری وروش های جدید رضایت مشتری وافزایش سود برای سازمان ورضایتمندی برای مشتری وکارکنان وتبدیل مشتری به مشتری دائم ومشتری وفادار و ماندگاری مشتریان، رشد سهم بازار، کاهش هزینه ها، رشد قیمت سهام می باشد .
 
آموزشهای روشهای مشتری مداری به کارمندان جهت پیشرفت سازمان و پیشی گرفتن و سبقت از رقبا نیز جزء ضرورت از انجام این تحقیق می باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 78
قیمت : 14700تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 
 

پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
 دانلود متن کامل پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی
گرایش مالی
عنوان:
شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره
 
استاد راهنما:
دکتر محمد حسن زاده
 
استاد مشاور:
دکتر حبیب ابراهیم پور
 
تیرماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه
چکیده 1
فصل اوّل: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2- اهمیت موضوع (تعریف مساله هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق). 3
1-3- اهداف پژوهش. 4
1-4- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی). 4
1-4-1- سؤالات اصلی پژوهش 4
1-4-2- فرضیات پژوهش 5
1-5- قلمرو تحقیق 5
1-5-1- قلمرو موضوعی 5
1-5-2- قلمرو مکانی 5
1-5-3- قلمرو زمانی. 6
1-6- محدودیت­های تحقیق 6
1-7- روش تحقیق. 6
1-8- شرح واژه­ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق 7
فصل دوّم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه. 8
2-2- بورس اوراق بهادار 9
2-2-1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار. 9
2-2-2- سابقه ایجاد بورس در ایران 11
2-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران 12
2-2-4- معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس. 12
2-2-5- مزایای سرمایه­گذاری در بورس. 13
2-2-6- مزایای ورود به بورس برای شرکت­ها 14
2-2-7- مؤلفه­های اصلی بورس اوراق بهادار 14
2-2-8- روش­های ورود به بورس اوراق بهادار 16
2-2-9- روش­های تحلیل اوراق بهادار. 16
2-2-10- مقررات حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار. 18
2-3- سهام عادی 25
2-3-1- مفهوم سهام و سهام عادی 25
2-3-1-1- مفاهیم مرتبط با سهام عادی 25
2-3-1-1-1- حق مالکیت. 25
2-3-1-1-2- سررسید سهام عادی 26
2-3-1-1-3- حق رأی 26
2-3-1-1-4- ارزش دفتری 27
2-3-1-1-5- حق تقدم خرید سهام . 27
2-3-1-1-6- تعیین ارزش سهام عادی 28
2-3-2- نحوه تصمیم گیری خریداران سهام عادی در بورس اوراق بهادار . 29
2-3-2-1- انتخاب سهام 29
2-3-2-1-1-  انواع تجزیه و تحلیل بنیادی 30
2-3-2-2- تعیین ارزش سهام عادی 35
2-3-2-2-1-  براساس سود. 35
2-3-2-2-2- براساس سود سهام پرداختی 36
2-4- عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه­گذاران 38
2-4-1- مفهوم سرمایه­گذاری. 38
2-4-2- راهبردهای سرمایه­گذاری 38
2-4-3- مدل­های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران. 39
2-4-3-1- مدل تصمیم­گیری اقتصادی عقلائی 39
2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری 39
2-4-3-3- مدل نوین مالی 39
2-4-3-4- مدل / تئوری چشم انداز . 40
2-4-4- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایه­گذاران 42
2-4-4-1-  عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی 42
2-4-4-2-  نظریات جمعیتی و مدل­های آموزشی. 42
2-4-4-3-  نظریه بازی­های هماهنگ. 42
2-4-5- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری سهام. 42
2-4-5-1- ویژگی­های سرمایه گذاران 49
2-4-5-2- ویژگی­های بازار سرمایه. 51
2-4-5-6- بررسی صورت‌های مالی اساسی. 60
2-4-5-7- بررسی نسبت‌های مالی 61
2-5- پیشینه تحقیق. 66
2-5-1- پژوهش­های انجام شده در ایران 66
2-5-2- پژوهش­های انجام شده در جهان. 72
2-6- مدل مفهومی تحقیق 75
2-7- جمع­بندی 76
فصل سوّم: مواد و روش ها
3-1- مقدمه 77
3-2- روش تحقیق 78
3-3- فرآیند تحقیق. 78
3-3-1- شناسایی عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی 78
3-3-1-1- استخراج شاخص‌های اولیه براساس سابقه پژوهش. 78
3-3-2- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق. 80
3-3-3- تحلیل داده‌های تحقیق 80
3-4- جامعه آماری 81
3-5- نمونه آماری. 82
3-6- روش گردآوری داده­ها. 82
3-7- روایی پرسشنامه. 82
3-7-1-تحلیل عاملی 83
3-8- پایایی پرسشنامه. 85
3-9- روش­ها و تکنیک­های تجزیه و تحلیل داده­ها . 85
3-9-1- تکنیک تاپسیس. 86
3-9-2- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP). 88
3-9-2-1- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 88
3-10- فرضیّات نهایی پژوهش 89
3-11- جمع­بندی. 89
فصل چهارم: نتایج
مقدمه 90
4-1- بخش اوّل: نمونه­گیری و آمار توصیفی 91
4-1-1- نمونه­گیری سهامداران بورس اوراق بهادار تهران 91
4-1-2- توص یف آماری مربوط به نمونه آماری . 91
4-2- بخش دوّم: سنجش پایایی و روایی ابزار تحقیق 96
4-2-1- پایایی پرسشنامه پژوهش 96
4-2-2- روایی پرسشنامه پژوهش 97
4-3- بخش سوّم: تحلیل آماری پرسشنامه اهمّیت شاخصها 100
4-3-1- تحلیل پرسشنامه اهمیّت شاخصها. 100
4-4- بخش چهارم: اولویت­بندی ابعاد و شاخصها. 106
4-5- نتیجه­گیری 109
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
– مقدمه 110
5-1- تشریح تحلیل­های آماری و نتایج تحقیق 110
5-2- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش 113
5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 114
پیوست . 116
منابع و مأخذ 122
چکیده انگلیسی . 130
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                    صفحه
 
جدول2-1- حداقل ضوابط وشرایط پذیرش سهام شرکت ها درسازمان بورس اوراق بهادار. 15
جدول2-2- عوامل تأثیرگذاربرانتخاب سهام سرمایه گذاران حقیقی دربورس اوراق بهادارتهران. 58
جدول2-3- عوامل تأثیرگذاربرتصمیم سرمایه گذاران دربورس اوراق بهادار. 59
جدول2-4- فاکتورهای مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران واهمیت نسبی هرکدام ازآنها. 66
جدول2-5- رتبه بندی گروه های تأثیرگذاربرتصمیم خریدوفروش سهام سرمایه گذاران فردی . 57
جدول3-1- شاخصهاوابعاد مؤثربرتصمیمگیری سهامداران درخریدسهام عادی. 79
جدول4-1- داده های مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری . 92
جدول4-2- داده های مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری   . 93
جدول4-3- داده های مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری. 94
جدول4-4- داده های مربوط به مشخصات سابقه کاری 95
جدول4-5- آزمون آلفای کرونباخ(قابلیت اعتماد پرسش نامه) برای پرسشنامه عوامل مؤثر
برتصمیم گیری سهامداران. 96
جدول4-6- آزمون KMO وبارتلت درموردشاخص های پرسشنامه . 97
جدول4-7- واریانس هرشاخص  درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 98
جدول4-8-  بارعاملی هرشاخص درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 99
جدول4-9- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای پرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران  101
جدول4-10- میانگین وانحراف معیار اهمیت عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 101
جدول4-11- یافته های برآمده ازفرضیه 1. 102
جدول4-12- یافته های برآمده ازفرضیه 2. 103
جدول4-13- یافته های برآمده ازفرضیه 3. 103
جدول4-14- یافته های برآمده ازفرضیه 4. 104
جدول4-15- یافته های حاصل از تحلیل واریانس ابعاد پرسش نامه عوامل مؤثر
برتصمیم گیری سهامداران 105
جدول4-16- یافته های حاصل از آزمونLSD ابعادپرسش نامه عوامل مؤثر
برتصمیم گیری سهامداران 105
جدول4-17- اولویت بندی  اهمیت شاخصهای مؤثربرتصمیم گیری خرید سهامداران 106
جدول4-18- رتبه بندی و وزن عوامل مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران. 108
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                    صفحه
 
شکل2-1- چرخه صنعت. 32
شکل2-2- تابع ارزش. 40
شکل 2-3- مدل تأثیرارتباطات بازاریابی شرکت ها برتصمیم خرید سهام 69
شکل2-4- وضعیت ارتباط عوامل مختلف بانرخ بازده موردانتظاروتصمیم گیری 70
شکل2-5- مدل مفهومی پژوهش 70
شکل2-6- رابطه بین تصویر وعملکرد. 74
شکل2-7- عوامل مؤثربرتصمیم گیری خرید سهام 75
شکل3-1- فرآیند تحقیق 81
شکل4-1- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری 92
شکل 4-2- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری 93
شکل 4-3- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری 94
شکل 4-4- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سابقه کاری. 95
شکل 4-5- سلسله مراتب عوامل مؤثربر تصمیم گیری خریدسهامداران 108
شکل 4-6- میانگین هندسی مقایسات زوجی نظرات پاسخ دهندگان 108
شکل 4-7-  وزن هریک ازعوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 109
 
چکیده:
اصولا سرمایه­گذاران باید بررسی­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل مالی درسطح شرکت، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل روانی بازار را مشخص کند تا از یک سو به سرمایه­گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه­گذاران باتجربه از آن استفاده می­کنند، تصمیم بگیرند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت میشود، عکس­العمل مناسبی نشان دهند. در این مطالعه دو گروه افراد مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش اول پس از نمونه­گیری از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه کرده بودند، تعداد 262 پرسشنامه کامل مبنای تحلیل قرار گرفت و پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه 37 سوالی تحقیق، اثرگذاری معنادار کلیه ابعاد بر تصمیم­گیری خرید سهامداران به اثبات رسید و از سوی دیگر، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین اهمیّت این ابعاد اختلاف معناداری وجود دارد. نتایج تکنیک تاپسیس حاکی از این امر بود که به عقیده سهامداران شاخصهایی همانند (اطمینان به داده­های منتشر شده مالی شرکتها)، (اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته)، (پیگیری گزارش­های فصلی و داده­های منتشر شده از سوی شرکت­ها)، (اخبار منتشرشده از مجامع        شرکت­ها) و (پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر آن بر بازار سهام) از بیشترین اهمیت در شکل­دهی تصمیم­گیری آنان برخوردار است اما شاخصهایی همانند (توصیه دوستان و آشنایان)، (تأثیر تحولات سیاسی خارج بر شاخص­های بورس) و (اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن) از کمترین اهمیت در این تصمیم­گیری برخوردارند. همانگونه که مشاهده میگردد، سه عامل اول همگی در زمره عوامل مالی در سطح شرکت قرار دارند. برای کسب نتایج دقیق­تر، پرسشنامه مقایسات زوجی نیز بین خبرگان بورس توزیع شد. بدین منظور در این تحقیق از نظرات 11 نفر از مدیران عالی و میانی شرکتهای کارگزاری بورس از جمله شرکت کارگزاری مفید، پارسیان، آریابورس، اعتماد سروش، آگاه و آپادانا استفاده نمودیم که بر اساس مقایسات زوجی، عوامل مالی در سطح شرکت، عوامل اقتصادی، سیاسی و عوامل روانی بازار به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که افشای اطلاعات مالی دارای تاثیرگذاری بالایی در تصمیم­گیری خرید سهامداران است و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی در یک راستا قرار دارد و محققین در تحقیقات پیشین اثبات نموده­اند که هر سه بُعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تأثیرگذار است، اگرچه سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می‌دهند.
کلمات کلیدی: عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران، خرید سهام عادی، بورس اوراق بهادار تهران، تکنیک های           تصمیم گیری
 
 
فصل اوّل
کلیّات تحقیق
 
 
1-1- مقدمه
وجود بازار سرمایه قوی، یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با استفاده از           مکانیسم­های درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه می­پردازد و پیشرفت و گسترش آن معیاری جهت رتبه­بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی تلقی می­شود(گاملیل و هرستین[1]، 2010) امروزه با توجه به محدویت منابع اقتصادی در کشورهای جهان، تمام تلاش مدیران و مسئولین بر این است تا با صرف کمترین منابع به حداکثر نتایج مطلوب دست‌یابند. دست­اندرکاران و تصمیم گیرندگان عرصه مالی بین­الملل، همواره با این خطر مواجه هستند که به هر دلیلی مشغول حل مساله­های کم اهمیت شده و از حل مساله­های کلیدی ملی خود غافل شوند که نتیجه این اشتباه استراتژیک، هم اتلاف منابع خواهد بود و هم این که امید و باور به بهبود، در جوامع تضعیف خواهد شد (ساعدی و مختاریان، 1388). لذا اولویت­بندی عوامل موثر بر سرمایه­گذاری در هر بخش از اقتصاد یکی از  کلیدی­ترین مساله­های هر کشور بوده و به امری انکارناپذیر تبدیل شده است.
نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس­اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است. به گونه­ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود که این امر مهم، منوط به شناسایی اولویتهای سرمایه­گذاری می باشد(دانیل و همکاران[2]، 2002). از طرف دیگر، هرچه میزان این اولویت­ها به واقعیت بازار در طولانی مدت نزدیک­تر باشد، به همان اندازه اطمینان سرمایه­گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها نیز برای سرمایه­گذاری افزایش خواهد یافت(آل- تامیمی[3]، 2006). طی سالهای اخیر اقدامات مناسبی جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است که توانسته است تا حدی، منجر به بهبود فرهنگ سهام­داری مردم شود. همچنین تعیین دلایل اولویت یک سرمایه­گذاری میتواند تاثیر دوچندانی بر شناسایی محدودیتهای موجود و اصلاح مسیر آتی توسعه بورس اوراق بهادار داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا با شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی، گامی در جهت بهبود انگیزاننده­های خرید سهام بردارد.
 
1-2- اهمیت موضوع (تعریف مساله ، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق)
بر طبق تحقیقات به عمل آمده حدود 41 درصد از مردم کشورهای پیشرفته، سرمایه­گذاری مستقیم در سهام دارند و مالکیت مستقیم سهام 20 درصد و به شکل غیرمستقیم 34 درصد کل سرمایه گذاریها در جهان را در برمی­گیرد (کلارک-مورفی، سوتر[4]، 2004). گرچه این آمار در ایران کمتر از 20 درصد است ولی این روند رو به افزایش است و زمانی که سرمایه گذاری در صندوقهای قرض­الحسنه را نیز در نظر بگیریم با عدد 54 درصد مواجه خواهیم شد (ساعدی و مختاریان، 1388). امروزه سرمایه­گذاران برای انتخاب                        سرمایه­گذاری دامنه بسیار وسیعی دارند، اما تا به حال پژوهشهای محدودی در خصوص روش انتخاب از بین سرمایه­گذاری­های مختلف انجام گرفته است. تصمیمات مالی مردم روز به روز پیچیده­تر و پرمخاطره­تر  می­شود در حالی که نتایج این تصمیمات بر شیوه زندگی مردم بسیار موثر است(سالتانا،[5]2010). بیشتر نظریه­های مالی فرض می کنند که سرمایه­گذاران منطقاً به افزایش سرمایه خود می­اندیشند و به نشانه­های مالی توجه می کنند. سرمایه­گذاران هنگام انتخاب سرمایه­گذاری به طور اولیه ریسک و بازده آن را با سرمایه­گذاریهای بالقوه دیگری که میتوانند انجام دهند، مقایسه می­کنند. ضمن اینکه سطح ریسکی که سرمایه­گذاران حاضر به تحمل آن هستند بستگی به خصوصیات و ویژگیهای روانی آنها دارد(مریکاس و همکاران[6]، 2004). به هرحال یک سرمایه­گذار منطقی در صورت تشابه ریسک دو سرمایه­گذاری،           سرمایه­گذاری با ریسک کمتر را انتخاب نخواهد کرد. بیشتر پژوهشهای اخیر در مورد روانشناسی مالی بیان کرده­اند که تصمیمات سرمایه­گذاران ممکن است تحت تاثیر عوامل رفتاری داخلی از قبیل خودشناسی و عوامل رفتاری خارجی مانند نحوه انتخاب یک سرمایه­گذاری قرار گیرد(لی و همکاران[7]، 2008). اصولاً سرمایه­گذاران باید بررسی­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل روانی بازار، اقتصادی، سیاسی و غیره را مشخص کند تا از یک سو به سرمایه­گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه­گذاران باتجربه از آن استفاده میکنند، تصمیم­گیری نمایند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت می­شود، عکس العمل مناسبی نشان دهند.
 
1-3- اهداف پژوهش
اهداف این تحقیق را می­توان در دو بعد کلی و اختصاصی مورد بررسی قرار داد. اهدف این پایان ­نامه به صورت کلی عبارت است از:

شناسایی مهمترین شاخصهای مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
رتبه بندی این شاخصها با استفاده از تکنیک TOPSIS
رتبه بندی ابعاد کلی با استفاده از تکنیک AHP
و مهمترین هدف اختصاصی که انجام این تحقیق به دنبال دارد عبارت است از:
بررسی عوامل مالی و غیرمالی (روانی) تأثیرگذار بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران به هنگام خرید و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار و رتبه­بندی اهمیت این عوامل. در نهایت این تحقیق به دنبال این است تا راهکارهایی را به شرکت­های عرضه کننده سهام ارائه نماید تا بتوانند بر عوامل مهم از نظر سرمایه­گذاران که در انتخاب سهام توسط آن­ها تأثیر دارد، اثر گذاشته و آن­ها را در شرکت خود ارتقا بخشند.
1-4- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)
1-4-1- سؤالات اصلی پژوهش

مهم­ترین شاخص­های مالی و غیرمالی تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران چیست؟
اولویت این شاخص­ها چگونه است؟
اولویت ابعاد کلی چگونه می­باشد؟
 
1-4-2- فرضیات پژوهش
با بررسی پیشینه پژوهش، سه دسته عوامل مالی، سیاسی، عوامل روانی و بازار به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تصمیم­گیری سهامداران شناسایی شده است که هریک دارای تعدادی عوامل فرعی میباشد. بنابراین حداقل سه فرضیه برای تحقیق میتوان در نظر گرفت. بدیهی است در طول تحقیق و با بررسی بیشتر مطالعات پیشین، در صورتیکه شاخصهای جدیدی مشاهده شود، در فصل سوم پایان نامه به این فرضیّات اضافه خواهد شد.
1- عوامل مالی، دارای تاثیری معنادار بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
2- عوامل سیاسی، دارای تاثیری معنادار بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
3- عوامل روانی و بازار، دارای تاثیری معنادار بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
همچنین با توجه به تاکید بر شاخصهای مالی در مطالعات پیشین، فرضیه چهارم به صورت زیر بیان میشود.
4- عوامل مالی نسبت به سایر عوامل، دارای اولویت بالاتری در تصمیم­گیری خرید سهام عادی میباشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :144
قیمت : 2500تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 
 

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران
 دانلود متن کامل پایان نامه
دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول
 
عنوان
 
بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران
 
نیمسال دوم 91-92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

1–پیشگفتار. 1
2- مقدمه پژوهش 2
2-1-مقدمه. 2
2-2-بیان مسئله. 3
2-3-اهمیت و ضرورت تحقیق: 4
2-4-فرضیات پژوهش 5
2-5-اهداف تحقیق. 5
2-6-متغیرهای تحقیق. 5
2-7-تعریف اصطلاحات 6
2-8-تعریف 6
3- بررسی پیشینه پژوهشی. 6
3-1-اصطلاحات و مفاهیم 7
3-2-مفهوم انگیزش 7
3-3-ماهیت انگیزش: 7
3-4-اهمیت انگیزش 8
3-5-«ریشه یابی علل مشکلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی کار». 8
3-6-عدم تامین انتظارات کاری مدیریت از سوی زیردستان. 11
3-7-سبک نامناسب رهبری مدیر. 13
3-8-عدم انطباق اهداف کارکنان با اهداف مدیریت 15
3-9-فقدان آموزش موثر نیروی انسانی. 18
3-10-عدم اعتماد مدیریت به کارکنان. 18
4- روش پژوهش 19
4-1-روش تحقیق. 19
4-2-جامعه آماری 19
4-3-نمونه و روش نمونه گیری 19
4-4-ابزار و گردآوری اطلاعات 19
4-5-روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات 19
4-6-قلمرو پژوهش 20
5- یافته های پژوهشی. 20
6- بحث و تفسیر. 25
6-1نتیجه گیری 25
6-2- پیشنهادات.26
6-3-مطرح کردن مسائل و مشکلات سازمان و تبادل اطلاعات 27
    6-4- پیوست(آزمون تحلیل آماری)30
6-5-منابع و مآخذ 34
 
 

1-     پیشگفتار
تا قبل از دهه 1930 میلادی بطور گسترده ای باور بر این بود که رهبری یک ویژگی فردی است، و تنها محدودی از افراد بطور ذاتی توانائیها و خصوصیاتی را به ارث برده اند و خداوند به آنان این ودیعه گرانبها را اعطا فرموده که می‌توانند رهبران موثری باشند. از دهه 1930 به بعد، دانشمندان علوم اجتماعی و علوم رفتاری مسیر جدیدی را در تحقیق پیرامون رفتار و خصوصیات رهبری پیمودند. اصولا مشخص ساختن یک الگوی اساسی و یکسان رهبری ناممکن است، چرا که از یک طرف نمی‌توان ویژگیهائی را برشمرده که تمام رهبران موثر و موفق دارای آن خصوصیات باشند و از طرف دیگر با توجه به شرایط خصوصیات رهبران موفق و موثر در سازمانها نظامی، صنعتی و تعلیم و تربیتی با یکدیگر متفاوتند. به هرحال، عواملی که برای یک رهبری موفق ضرورت دارد، داشتن مهارت و نگرش است که می‌توان آنها را از طریق فراگیری کسب کرد، و یا بطور گسترده ای اصلاح نمود. رهبری را در یک طیف گسترده باید مورد توجه قرار دهیم. چرا که چهار متغیر وجود دارد که رهبری را متاثر می‌سازند، اول خصوصیات رهبر، دوم نگرش ها، نیازها و سایر خصوصیات فردی زیر دستان، سوم خصوصیات سازمان، مانند اهداف آن، و ماهیت وظایفی که باید انجام پذیرد و چهارم: متغیرهای محیطی.
خصوصیات شخصی که برای عملکرد موثر رهبر لازم می‌باشد، باتوجه به سایر عوامل، تغییر می‌یابد. این چهار متغیر دستاوردهای تحقیقات و پژوهشهای علمی‌در مورد رهبری می‌باشد و مفهومش این است که رهبری یک خصوصیت ذاتی فرد نیست. بلکه یک رابطه پیچیده بین این چهار متغیر می‌باشد.
بنابر این اگر بپذیریم که رهبری رابطه ای بین رهبر، پیروان، سازمان و عوامل محیطی است و قبول داشته باشیم که این عوامل و متغیرهای موقعیتی با گذشت زمان تغییر می‌کند، لازم است بپذیریم که خصوصیات و ویژگیهای رهبری نیز تغییر می‌کند.
به هر تقدیر تسلط به تکنیک های فنی، مانند کامپیوتر، مالی، تولید، بازاریابی و امثالهم برای رهبری موثر کفایت نمی‌کند، چرا که جنبه انسانی رهبری، به مراتب مهمتر از وظایف فنی است. برای بقا و حفظ موقعیت هر سازمان، وجود رهبری موثر، امری است حیاتی. سبک تصمیم گیری رهبر، یکی از ابعاد مهم رهبری است. روشهای بسیار متنوعی وجود دارد که هر رهبر برای انجام وظیفه و یا اتخاذ تصمیمات مشخصی، می‌تواند از آنها استفاده کند که با توجه به میزان مشارکت یا عدم مشارکت زیر دستان سبک رهبری متفاوت خواهد بود
 
 
بعضی از زیر دستان تمایلی به مشارکت در فرآیند تصمیم گیری ندارند و پاره ای اشتیاق فراوان دارند. به هرحال با توجه به متفاوت بودن زیر دستان، میزان علاقه به مشارکت در فرایند تصمیم گیری نیز متفاوت است، حتی افراد نسبت به بعضی از تصمیمات بیشتر، مشتاق به مشارکت هستند و در بعضی دیگر، کمتر، همین درجه و میزان علاقه مندی و تمایل زیر دستان نسبت به مشارکت یا عدم مشارکت خود ایجاد کننده نوع سبک رهبری می‌باشد. بعبارتی توان و تمایل زیردستان، یک عامل اساسی در اتخاذ سبک بخصوصی از رهبری می‌باشد. در این مسیر به بررسی عوامل موثر ب رانگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر ری پرداختیم و فرضیه های موجود بر روی این موضوع را بررسی کردیم و   پیشینه این مساله را مورد  جستجو قرار داده تا بتواند راه گشایی برای تحقیق حاضر باشد.  همچنین روش و شیوه تحقیق را درباره این مسئله  ذکر کردیم و با پرسش نامه ای که در بین کارکنان و پرسنل محترم این اداره کل توزیع کردیم یافته های تحقیق را بدست آوردیم تا توانستیم به نتیجه گیری دست یابیم.
 
2– مقدمه پژوهش
 
الف- بیان کلی مساله
ب- بیان پرسشها- هدفها- فرضه ها
پ – تعریف اصطلاحات و مفاهیم
 
 
 
2-1- مقدمه
ما در عصری زندگی می‌کنیم که سازمانهای مختلف با تشکیلات کوچک و بزرگ پیرامونمان را فراگرفته اند
. قسمت اعظم احتیاجات و نیازهای گوناگون ما را سازمانهای دولتی و خصوصی اجتماعی تقریبا در کلیه شئون زندگی انسان، از هنگام تولد تا مرگ تاثیر می‌گذارند و بدون وجود سازمانها زندگی ما حالتی کاملا متفاوت از آنچه که هم اکنون دارد، پیدا می‌کند. گستردگی سازمانها به گونه ای است که می‌توان گفت جامعه از سازمان های گوناگون که کالاها و خدمات مورد نیاز را تامین می‌کنند، تشکیل یافته است و امروزه ما پیشرفت و توسعه در هر جامعه را منوط به کارائی و راندمان سازمان های آن جامعه می‌دانیم.
در جهت افزایش راندمان و کارائی سازمان ها باید اجزاء و عوامل اصلی هر سازمان را شناسایی و نحوه بهره گیری از منابع و امکانات آن را مورد بررسی قرار دهیم. بررسی اجمالی سازمان ها نشان می‌دهد که پنج عامل اصلی را می‌توان در هر سازمان مشخص نمود که عبارتند از نیروی انسانی، مواد، تجهیزات، روشها و مدیریت. هرچند که هرکدام از این عوامل در جای خود اهمیت زیادی را دارند و می‌توانند در کارایی سازمان نقش داشته باشند اما می‌توان گفت مهمترین این عوامل مدیریت است. برای رسیدن به بازدهی مطلوب و دستیافی به اهداف می‌باید مدیریتی توانمند وجود داشته باشد که در نیروی انسانی تحرک و شور و شوق ایجاد نماید.
بنابراین هرچه مدیریت تواناتر باشد احتمال تحقق اهداف سازمان بیشتر شده و بهره گیری مطلوبتری از منابع بعمل می‌آید.
 

2-2- بیان مسئله
هر یک از سازمان های اجتماعی، هدفها و خدمات و کارکردهایی دارند که بدین وسیله اجتماع بشری را به چرخش در می‌آورند. هدف اصلی هر سازمان، کسب سود و به حداکثر رساندن آن است. و این کار باید با اثر بخشی توام باشد. هدف اصلی تر در سازمانها در زمینه اثر بخشی فعالیتهای رفاهی جامع، از جمله تامین نیازها و خدمات رسانی به مردم و عدالت اجتماعی است.
یکی از مسئولیتهای هر نهاد اجتماعی میل به اهدافی است که علت وجودی هر نهاد را شکل می‌دهد. تحقق اهداف سازمان در گرو همکاری و هماهنگی تمامی‌عوامل است که تعامل نظام مند آنها با یکدیگر بوجود سازمان معنا می‌بخشد.
نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه هر سازمان و هر کشوری می‌باشد و عامل اصلی موفقیت و پیشرفت است. اغلب گفته می‌شود که کارمند خوشحال یک کارمند کارا است و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضاء شود. نیروی انسانی به اسکلت سازمانی روح می‌بخشد و چرخه آن را به حرکت در می‌آورد و تعیین میکند که فرایند کل مجموعه چگونه جهت بگیرد.
در این میان، نقش یک عامل برجسته از سایر عوامل و آن نیروی انسانی در تمام سطح سازمان است که باید به آن بعنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهای مادی و معنوی اهداف فردی، توقعات گروهی بیشتر از سایر عوامل توجه شود. از آنجا که کارایی نیروی انسانی همیشه براساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست و عوامل متعدد دیگری که برخواسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی و خودیابی است، در این زمینه موثر است. لذا ازمیان پدیده ها و عوامل مختلفی که بر بازده شغلی و سطح کارایی فرد در سازمان تاثیر گذار است، انگیزه شغلی را انتخاب نموده ایم که اهمیت و حساسیت خاصی دارد. چرا که اگر در سازمان، انگیزه و رضایت شغلی انسان مقدم بر هدفهای دیگر نباشد آن سازمان محکوم به نابودی است.
انگیزه تاثیر متقابل روی فردو سازمان دارد. از یکطرف، فرد همراه با خواسته ها و آرزوهایی به سازمان می‌پیوندد و هماهنگی و همسویی این دو در فرد ایجاد انگیزه می‌نماید و این انگیزه شغلی خود باعث نوآوری و خلاقیت در کار و افزایش تعهد و بازده فردی می‌شود. و از طرف دیگر طی فرایند کسب انگیزه کاری افراد، سازمان دارای پویایی گشته و به اهداف خود نزدیک می‌شود.
یکی از متغیرهای بسیار مهمی‌که بر انگیزش کارکنان اثر گذار است. سبک مدیریت و رهبری سازمانی است که آن خود نیز به نوعی، متجلی دیدگاه مدیر نسبت به انسان و کار می‌باشد، اگر این سبک مناسب و به مقتضای شرایط انتخاب شده باشد می‌تواند بر انگیزنده انگیزش در سازمان باشد و آن نیز می‌تواند سبب هم سویی اهداف کارکنان با اهداف سازمان شده و در نهایت منجر به موفقیت سازمان گردد.
در حقیقت توفیق در امر مدیریت در گرو شناخت صحیح از منابع انسانی و برقراری روابط مناسب با  آنها و ترغیب آنان به کوششی در جهت دستیابی به اهداف سازمانها است.
مواردی که تقویت کننده روحیه و انگیزه و علاقمندی کارکنان به کار و محیط کاری باشند مانند ایجاد امنیت شغلی،تامین زندگی در زمان، دوران پیری و از کار افتادگی، رضایت از شغل و موارد مشابه دیگر.
نیازهای انسان ریشه انگیزه را به وجود می‌آورد. وقتی نیازهای کارمند در محیط مشخص شد بصورت خواسته ظاهر می‌شود. و وقتی نیاز به خواسته تبدیل شد ایجاد انگیزش می‌کند.

2-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
امروزه اغلب دانشمندان معتقدند که نیروی انسانی در سازمان اهمیت و جایگاه ویژه ای پیدا نموده و توجه به خواسته ها، نیازها و احتیاجات او از همه ابعاد، امری کاملا ضروری و مهم است، گاهی انگیزه بعنوان یک زیر مجموعه ای از تحقیقات رفتار سازمانی از ابعاد گسترده ای مورد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هرگاه صحبت از روحیه ضعیف می‌شود کاهش انگیزشی از مفاهیمی‌است که همراه با آن به ذهن می‌آید. شناخت فرد در سازمان، پی بردن به مبنای رفتارش و درنتیجه انگیزش او درحقیقت یکی از حیاتی ترین و مشکل ترین وظایف مدیر را تشکیل می‌دهد. لذا شناخت صفات خصوصیات انسان از درجه اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.
دنیای ما، دنیای سازمانهاست و سازمان بعنوان ابزار پیشبرد اهداف اجتماعی شبه در عرصه های گوناگون مطرح است و انسان عامل اصلی حیات و بالندگی در سازمان است. افراد هستند که به کالبد سازمانها جان می‌بخشندن و تحقق هدفها را میسر می‌سازند و بدون آنها سازمان بی معنی و مدیریت امری موهوم است.
هر رفتار سازمانی ناشی از نیاز به نیازهایی است که برای نیل به هدفی صورت می‌گیرد. نتیجتا آگاهی مدیران از چگونگی انگیزش کارکنان که درواقع پی جویی ملت و سبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است، برای نیل به هدفهای سازمانی ضرورت تام دارد در میان موضوعات و بحثهای مربوطه رفتار سازمانی، کمتر موضوعی همانند انگیزش توانسته تا این اندازه توجه روانشناسان و صاحب نظران رشته مدیریت و متخصص علوم رفتاری و رفتار سازمانی را به خود جلب کند.
عدم شناخت و درک صحیح از انگیزش مشکلات بسیاری را فراهم آورده که ظاهر ناگوار آن را می‌توان در محیطهای سازمانی مشاهده نمود. از قبیل بی تفاوتی نسبت به کار، کاهش کارایی و اثر بخشی سازمانها، اتلاف وقت،اتلاف منابع و .
امروزه توجه به کارکنان و سازمان های مختلف به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی هر سازمان پدیده ای است که رشد زیادی داشته است. و آنچه بیشتر بر آن تمرکز شده این مبحث است که ترقی هرجامعه ای منوط به داشتن نیروهای انسانی کارآمد در سازمانهاست، بطوری که انسان را بعنوان یکی از عوامل زیر بنایی تاثیر
گذار در هر سازمان معرفی می‌کنند و از این جهت رفتار او را شایسته یک بررسی دقیق همه جانبه می‌بینند.
آنچه قابل تامل است اینکه هرشغلی دارای صفات و ویژگی هایی است که وظایف کارکنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این ویژگی ها بطور کلی باعث می‌شود که افراد در آن شغل احساس انگیزه و رضایت کنند. این احساس درونی و نگرش آنها به شغل از طریق رفتار آنان نسبت به سازمان به شیوه های مثبت و یا منفی تجلی می‌یابد. بطوریکه می‌توان گفت در صورت نگرشی مثبت، نسبت به شغل خود تعهد بیشتری خواهند داشت و با انگیزه بالاتری در محیط کار خود حاضر می‌شوند و در صورت عدم انگیزه شغلی واکنشهای پی در پی دارند که چندان مطلوب نیست و در نهایت کارایی خود و بهره وری و بازدهی سازمان را کاهش می‌دهد.
انگیزه شغل از تاثیر عوامل مختلفی حاصل می‌شود و از طرف دیگر آثار بی شماری را نیز از خود برجا می‌گذارد. بطوریکه همچنین رفتار هر فرد در سازمان می‌تواند تحت تاثیر انگیزه شغلی باشد.
ارزیابی کارایی سازمان ها بخشی اساسی از برنامه هر سازمانی را تشکیل می‌دهد که مسئولین آن در پی اصلاح و بهبود کارایی آن سازمان می‌باشند. زیرا از یک طرف هر سازمان جزئی از یک نظام است و مدیران در پی آنند که این مجموعه تحت شرایط عینی که وجود دارد، بیشترین کارایی را داشته باشد. از طرف دیگر کارایی این سازمان ها به یک ارزش و میزان اجتماعی تبدیل گشته که مردم جوامع، مدیران را بطور مستمر بر آن اساس، ارزیابی می‌کنند.
یکی از شرایط تباه هر سازمان برآوردن انتظاراتی است که اعضای آن سازمان دارند. همانطور که برآوردن انتظارات مشتریان نیز از عوامل بقاء است و این امر تاثیر بسزایی در تعهد سازمانی دارند.
 

2-4- فرضیات پژوهش
در رابطه با موضوع تحقیق می‌توان فرضیاتی به شرح ذیل ارائه داد که دربرگیرنده عوامل موثر در کاهش انگیزه پرسنل می‌شود:

آیا عدم اعتماد مدیر به کارکنان در انجام امور موجب کاهش انگیزه کارکنان می‌شود؟
آیا سبک نامناسب رهبری مدیر سبب کاهش انگیزه کارکنان می‌شود؟
آیا نامناسب بودن شرایط و محیط کاری در کاهش انگیزه کارکنان موثر است؟
آیا عدم توجه مدیران به مشارکت گروهی کارکنان در کار باعث کاهش انگیزه کارکنان می‌شود؟
آیا بی تفاوتی مدیریت نسبت به عملکرد مثبت کارکنان باعث کاهش انگیزه می‌شود.
 

2-5- اهداف تحقیق
اهداف کلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر کاهش انگیزه پرسنل اداره کل امور مالیاتی شهر ری می‌باشد:
تعیین چه عوامل مدیریتی بر کاهش انگیزه شغلی کارکنان اداره کل فوق الذکر موثر هستند؟
تعیین شرایط محیط کاری نامناسب در کاهش انگیزه کارکنان تا چه اندازه تاثیر دارد؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :35
قیمت : 2500تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 
 

دانلود پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
 دانلود متن کامل پایان نامه
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی
گرایش مالی
عنوان:
شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره
 
استاد راهنما:
دکتر محمد حسن زاده
 
استاد مشاور:
دکتر حبیب ابراهیم پور
 
تیرماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه
چکیده 1
فصل اوّل: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2- اهمیت موضوع (تعریف مساله هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق). 3
1-3- اهداف پژوهش. 4
1-4- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی). 4
1-4-1- سؤالات اصلی پژوهش 4
1-4-2- فرضیات پژوهش 5
1-5- قلمرو تحقیق 5
1-5-1- قلمرو موضوعی 5
1-5-2- قلمرو مکانی 5
1-5-3- قلمرو زمانی. 6
1-6- محدودیت­های تحقیق 6
1-7- روش تحقیق. 6
1-8- شرح واژه­ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق 7
فصل دوّم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه. 8
2-2- بورس اوراق بهادار 9
2-2-1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار. 9
2-2-2- سابقه ایجاد بورس در ایران 11
2-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران 12
2-2-4- معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس. 12
2-2-5- مزایای سرمایه­گذاری در بورس. 13
2-2-6- مزایای ورود به بورس برای شرکت­ها 14
2-2-7- مؤلفه­های اصلی بورس اوراق بهادار 14
2-2-8- روش­های ورود به بورس اوراق بهادار 16
2-2-9- روش­های تحلیل اوراق بهادار. 16
2-2-10- مقررات حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار. 18
2-3- سهام عادی 25
2-3-1- مفهوم سهام و سهام عادی 25
2-3-1-1- مفاهیم مرتبط با سهام عادی 25
2-3-1-1-1- حق مالکیت. 25
2-3-1-1-2- سررسید سهام عادی 26
2-3-1-1-3- حق رأی 26
2-3-1-1-4- ارزش دفتری 27
2-3-1-1-5- حق تقدم خرید سهام . 27
2-3-1-1-6- تعیین ارزش سهام عادی 28
2-3-2- نحوه تصمیم گیری خریداران سهام عادی در بورس اوراق بهادار . 29
2-3-2-1- انتخاب سهام 29
2-3-2-1-1-  انواع تجزیه و تحلیل بنیادی 30
2-3-2-2- تعیین ارزش سهام عادی 35
2-3-2-2-1-  براساس سود. 35
2-3-2-2-2- براساس سود سهام پرداختی 36
2-4- عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه­گذاران 38
2-4-1- مفهوم سرمایه­گذاری. 38
2-4-2- راهبردهای سرمایه­گذاری 38
2-4-3- مدل­های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران. 39
2-4-3-1- مدل تصمیم­گیری اقتصادی عقلائی 39
2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری 39
2-4-3-3- مدل نوین مالی 39
2-4-3-4- مدل / تئوری چشم انداز . 40
2-4-4- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایه­گذاران 42
2-4-4-1-  عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی 42
2-4-4-2-  نظریات جمعیتی و مدل­های آموزشی. 42
2-4-4-3-  نظریه بازی­های هماهنگ. 42
2-4-5- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری سهام. 42
2-4-5-1- ویژگی­های سرمایه گذاران 49
2-4-5-2- ویژگی­های بازار سرمایه. 51
2-4-5-6- بررسی صورت‌های مالی اساسی. 60
2-4-5-7- بررسی نسبت‌های مالی 61
2-5- پیشینه تحقیق. 66
2-5-1- پژوهش­های انجام شده در ایران 66
2-5-2- پژوهش­های انجام شده در جهان. 72
2-6- مدل مفهومی تحقیق 75
2-7- جمع­بندی 76
فصل سوّم: مواد و روش ها
3-1- مقدمه 77
3-2- روش تحقیق 78
3-3- فرآیند تحقیق. 78
3-3-1- شناسایی عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی 78
3-3-1-1- استخراج شاخص‌های اولیه براساس سابقه پژوهش. 78
3-3-2- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق. 80
3-3-3- تحلیل داده‌های تحقیق 80
3-4- جامعه آماری 81
3-5- نمونه آماری. 82
3-6- روش گردآوری داده­ها. 82
3-7- روایی پرسشنامه. 82
3-7-1-تحلیل عاملی 83
3-8- پایایی پرسشنامه. 85
3-9- روش­ها و تکنیک­های تجزیه و تحلیل داده­ها . 85
3-9-1- تکنیک تاپسیس. 86
3-9-2- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP). 88
3-9-2-1- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 88
3-10- فرضیّات نهایی پژوهش 89
3-11- جمع­بندی. 89
فصل چهارم: نتایج
مقدمه 90
4-1- بخش اوّل: نمونه­گیری و آمار توصیفی 91
4-1-1- نمونه­گیری سهامداران بورس اوراق بهادار تهران 91
4-1-2- توصیف آماری مربوط به نمونه آماری . 91
4-2- بخش دوّم: سنجش پایایی و روایی ابزار تحقیق 96
4-2-1- پایایی پرسشنامه پژوهش 96
4-2-2- روایی پرسشنامه پژوهش 97
4-3- بخش سوّم: تحلیل آماری پرسشنامه اهمّیت شاخصها 100
4-3-1- تحلیل پرسشنامه اهمیّت شاخصها. 100
4-4- بخش چهارم: اولویت­بندی ابعاد و شاخصها. 106
4-5- نتیجه­گیری 109
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
– مقدمه 110
5-1- تشریح تحلیل­های آماری و نتایج تحقیق 110
5-2- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش 113
5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 114
پیوست . 116
منابع و مأخذ 122
چکیده انگلیسی . 130
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                    صفحه
 
جدول2-1- حداقل ضوابط وشرایط پذیرش سهام شرکت ها درسازمان بورس اوراق بهادار. 15
جدول2-2- عوامل تأثیرگذاربرانتخاب سهام سرمایه گذاران حقیقی دربورس اوراق بهادارتهران. 58
جدول2-3- عوامل تأثیرگذاربرتصمیم سرمایه گذاران دربورس اوراق بهادار. 59
جدول2-4- فاکتورهای مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران واهمیت نسبی هرکدام ازآنها. 66
جدول2-5- رتبه بندی گروه های تأثیرگذاربرتصمیم خریدوفروش سهام سرمایه گذاران فردی . 57
جدول3-1- شاخصهاوابعاد مؤثربرتصمیمگیری سهامداران درخریدسهام عادی. 79
جدول4-1- داده های مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری . 92
جدول4-2- داده های مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری   . 93
جدول4-3- داده های مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری. 94
جدول4-4- داده های مربوط به مشخصات سابقه کاری 95
جدول4-5- آزمون آلفای کرونباخ(قابلیت اعتماد پرسش نامه) برای پرسشنامه عوامل مؤثر
برتصمیم گیری سهامداران. 96
جدول4-6- آزمون KMO وبارتلت درموردشاخص های پرسشنامه . 97
جدول4-7- واریانس هرشاخص  درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 98
جدول4-8-  بارعاملی هرشاخص درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 99
جدول4-9- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای پرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران  101
جدول4-10- میانگین وانحراف معیار اهمیت عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 101
جدول4-11- یافته های برآمده ازفرضیه 1. 102
جدول4-12- یافته های برآمده ازفرضیه 2. 103
جدول4-13- یافته های برآمده ازفرضیه 3. 103
جدول4-14- یافته های برآمده ازفرضیه 4. 104
جدول4-15- یافته های حاصل از تحلیل واریانس ابعاد پرسش نامه عوامل مؤثر
برتصمیم گیری سهامداران 105
جدول4-16- یافته های حاصل از آزمونLSD ابعادپرسش نامه عوامل مؤثر
برتصمیم گیری سهامداران 105
جدول4-17- اولویت بندی  اهمیت شاخصهای مؤثربرتصمیم گیری خرید سهامداران 106
جدول4-18- رتبه بندی و وزن عوامل مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران. 108
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                    صفحه
 
شکل2-1- چرخه صنعت. 32
شکل2-2- تابع ارزش. 40
شکل 2-3- مدل تأثیرارتباطات بازاریابی شرکت ها برتصمیم خرید سهام 69
شکل2-4- وضعیت ارتباط عوامل مختلف بانرخ بازده موردانتظاروتصمیم گیری 70
شکل2-5- مدل مفهومی پژوهش 70
شکل2-6- رابطه بین تصویر وعملکرد. 74
شکل2-7- عوامل مؤثربرتصمیم گیری خرید سهام 75
شکل3-1- فرآیند تحقیق 81
شکل4-1- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری 92
شکل 4-2- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری 93
شکل 4-3- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری 94
شکل 4-4- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سابقه کاری. 95
شکل 4-5- سلسله مراتب عوامل مؤثربر تصمیم گیری خریدسهامداران 108
شکل 4-6- میانگین هندسی مقایسات زوجی نظرات پاسخ دهندگان 108
شکل 4-7-  وزن هریک ازعوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 109
 
چکیده:
اصولا سرمایه­گذاران باید بررسی­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل مالی درسطح شرکت، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل روانی بازار را مشخص کند تا از یک سو به سرمایه­گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه­گذاران باتجربه از آن استفاده می­کنند، تصمیم بگیرند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت میشود، عکس­العمل مناسبی نشان دهند. در این مطالعه دو گروه افراد مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش اول پس از نمونه­گیری از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه کرده بودند، تعداد 262 پرسشنامه کامل مبنای تحلیل قرار گرفت و پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه 37 سوالی تحقیق، اثرگذاری معنادار کلیه ابعاد بر تصمیم­گیری خرید سهامداران به اثبات رسید و از سوی دیگر، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین اهمیّت این ابعاد اختلاف معناداری وجود دارد. نتایج تکنیک تاپسیس حاکی از این امر بود که به عقیده سهامداران شاخصهایی همانند (اطمینان به داده­های منتشر شده مالی شرکتها)، (اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته)، (پیگیری گزارش­های فصلی و داده­های منتشر شده از سوی شرکت­ها)، (اخبار منتشرشده از مجامع        شرکت­ها) و (پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر آن بر بازار سهام) از بیشترین اهمیت در شکل­دهی تصمیم­گیری آنان برخوردار است اما شاخصهایی همانند (توصیه دوستان و آشنایان)، (تأثیر تحولات سیاسی خارج بر شاخص­های بورس) و (اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن) از کمترین اهمیت در این تصمیم­گیری برخوردارند. همانگونه که مشاهده میگردد، سه عامل اول همگی در زمره عوامل مالی در سطح شرکت قرار دارند. برای کسب نتایج دقیق­تر، پرسشنامه مقایسات زوجی نیز بین خبرگان بورس توزیع شد. بدین منظور در این تحقیق از نظرات 11 نفر از مدیران عالی و میانی شرکتهای کارگزاری بورس از جمله شرکت کارگزاری مفید، پارسیان، آریابورس، اعتماد سروش، آگاه و آپادانا استفاده نمودیم که بر اساس مقایسات زوجی، عوامل مالی در سطح شرکت، عوامل اقتصادی، سیاسی و عوامل روانی بازار به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که افشای اطلاعات مالی دارای تاثیرگذاری بالایی در تصمیم­گیری خرید سهامداران است و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی در یک راستا قرار دارد و محققین در تحقیقات پیشین اثبات نموده­اند که هر سه بُعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تأثیرگذار است، اگرچه سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می‌دهند.
کلمات کلیدی: عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران، خرید سهام عادی، بورس اوراق بهادار تهران، تکنیک های           تصمیم گیری
 
فصل اوّل
کلیّات تحقیق
 
1-1- مقدمه
وجود بازار سرمایه قوی، یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با استفاده از           مکانیسم­های درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه می­پردازد و پیشرفت و گسترش آن معیاری جهت رتبه­بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی تلقی می­شود(گاملیل و هرستین[1]، 2010) امروزه با توجه به محدویت منابع اقتصادی در کشورهای جهان، تمام تلاش مدیران و مسئولین بر این است تا با صرف کمترین منابع به حداکثر نتایج مطلوب دست‌یابند. دست­اندرکاران و تصمیم گیرندگان عرصه مالی بین­الملل، همواره با این خطر مواجه هستند که به هر دلیلی مشغول حل مساله­های کم اهمیت شده و از حل مساله­های کلیدی ملی خود غافل شوند که نتیجه این اشتباه استراتژیک، هم اتلاف منابع خواهد بود و هم این که امید و باور به بهبود، در جوامع تضعیف خواهد شد (ساعدی و مختاریان، 1388). لذا اولویت­بندی عوامل موثر بر سرمایه­گذاری در هر بخش از اقتصاد یکی از  کلیدی­ترین مساله­های هر کشور بوده و به امری انکارناپذیر تبدیل شده است.
نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس­اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است. به گونه­ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود که این امر مهم، منوط به شناسایی اولویتهای سرمایه­گذاری می باشد(دانیل و همکاران[2]، 2002). از طرف دیگر، هرچه میزان این اولویت­ها به واقعیت بازار در طولانی مدت نزدیک­تر باشد، به همان اندازه اطمینان سرمایه­گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها نیز برای سرمایه­گذاری افزایش خواهد یافت(آل- تامیمی[3]، 2006). طی سالهای اخیر اقدامات مناسبی جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است که توانسته است تا حدی، منجر به بهبود فرهنگ سهام­داری مردم شود. همچنین تعیین دلایل اولویت یک سرمایه­گذاری میتواند تاثیر دوچندانی بر شناسایی محدودیتهای موجود و اصلاح مسیر آتی توسعه بورس اوراق بهادار داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا با شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی، گامی در جهت بهبود انگیزاننده­های خرید سهام بردارد.
 
1-2- اهمیت موضوع (تعریف مساله ، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق)
بر طبق تحقیقات به عمل آمده حدود 41 درصد از مردم کشورهای پیشرفته، سرمایه­گذاری مستقیم در سهام دارند و مالکیت مستقیم سهام 20 درصد و به شکل غیرمستقیم 34 درصد کل سرمایه گذاریها در جهان را در برمی­گیرد (کلارک-مورفی، سوتر[4]، 2004). گرچه این آمار در ایران کمتر از 20 درصد است ولی این روند رو به افزایش است و زمانی که سرمایه گذاری در صندوقهای قرض­الحسنه را نیز در نظر بگیریم با عدد 54 درصد مواجه خواهیم شد (ساعدی و مختاریان، 1388). امروزه سرمایه­گذاران برای انتخاب                        سرمایه­گذاری دامنه بسیار وسیعی دارند، اما تا به حال پژوهشهای محدودی در خصوص روش انتخاب از بین سرمایه­گذاری­های مختلف انجام گرفته است. تصمیمات مالی مردم روز به روز پیچیده­تر و پرمخاطره­تر  می­شود در حالی که نتایج این تصمیمات بر شیوه زندگی مردم بسیار موثر است(سالتانا،[5]2010). بیشتر نظریه­های مالی فرض می کنند که سرمایه­گذاران منطقاً به افزایش سرمایه خود می­اندیشند و به نشانه­های مالی توجه می کنند. سرمایه­گذاران هنگام انتخاب سرمایه­گذاری به طور اولیه ریسک و بازده آن را با سرمایه­گذاریهای بالقوه دیگری که میتوانند انجام دهند، مقایسه می­کنند. ضمن اینکه سطح ریسکی که سرمایه­گذاران حاضر به تحمل آن هستند بستگی به خصوصیات و ویژگیهای روانی آنها دارد(مریکاس و همکاران[6]، 2004). به هرحال یک سرمایه­گذار منطقی در صورت تشابه ریسک دو سرمایه­گذاری،           سرمایه­گذاری با ریسک کمتر را انتخاب نخواهد کرد. بیشتر پژوهشهای اخیر در مورد روانشناسی مالی بیان کرده­اند که تصمیمات سرمایه­گذاران ممکن است تحت تاثیر عوامل رفتاری داخلی از قبیل خودشناسی و عوامل رفتاری خارجی مانند نحوه انتخاب یک سرمایه­گذاری قرار گیرد(لی و همکاران[7]، 2008). اصولاً سرمایه­گذاران باید بررسی­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل روانی بازار، اقتصادی، سیاسی و غیره را مشخص کند تا از یک سو به سرمایه­گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه­گذاران باتجربه از آن استفاده میکنند، تصمیم­گیری نمایند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت می­شود، عکس العمل مناسبی نشان دهند.
 
1-3- اهداف پژوهش
اهداف این تحقیق را می­توان در دو بعد کلی و اختصاصی مورد بررسی قرار داد. اهدف این پایان ­نامه به صورت کلی عبارت است از:

شناسایی مهمترین شاخصهای مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
رتبه بندی این شاخصها با استفاده از تکنیک TOPSIS
رتبه بندی ابعاد کلی با استفاده از تکنیک AHP
و مهمترین هدف اختصاصی که انجام این تحقیق به دنبال دارد عبارت است از:
بررسی عوامل مالی و غیرمالی (روانی) تأثیرگذار بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران به هنگام خرید و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار و رتبه­بندی اهمیت این عوامل. در نهایت این تحقیق به دنبال این است تا راهکارهایی را به شرکت­های عرضه کننده سهام ارائه نماید تا بتوانند بر عوامل مهم از نظر سرمایه­گذاران که در انتخاب سهام توسط آن­ها تأثیر دارد، اثر گذاشته و آن­ها را در شرکت خود ارتقا بخشند.
1-4- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)
1-4-1- سؤالات اصلی پژوهش

مهم­ترین شاخص­های مالی و غیرمالی تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران چیست؟
اولویت این شاخص­ها چگونه است؟
اولویت ابعاد کلی چگونه می­باشد؟
 
1-4-2- فرضیات پژوهش
با بررسی پیشینه پژوهش، سه دسته عوامل مالی، سیاسی، عوامل روانی و بازار به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تصمیم­گیری سهامداران شناسایی شده است که هریک دارای تعدادی عوامل فرعی میباشد. بنابراین حداقل سه فرضیه برای تحقیق میتوان در نظر گرفت. بدیهی است در طول تحقیق و با بررسی بیشتر مطالعات پیشین، در صورتیکه شاخصهای جدیدی مشاهده شود، در فصل سوم پایان نامه به این فرضیّات اضافه خواهد شد.
1- عوامل مالی، دارای تاثیری معنادار بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
2- عوامل سیاسی، دارای تاثیری معنادار بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
3- عوامل روانی و بازار، دارای تاثیری معنادار بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
همچنین با توجه به تاکید بر شاخصهای مالی در مطالعات پیشین، فرضیه چهارم به صورت زیر بیان میشود.
4- عوامل مالی نسبت به سایر عوامل، دارای اولویت بالاتری در تصمیم­گیری خرید سهام عادی میباشد.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :144
قیمت : 2500تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.