پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری:بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری:بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس تهران
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری
با عنوان : رسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده علوم اداری و اقتصادی
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
عنوان :
بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
در این پایان نامه ارتباط بازده حسابداری و بازده بازاری سهام مورد بررسی قرار
می گیرد نمونه بررسی شده شامل اطلاعات ماهانه 50 شرکت فعال بورس
اوراق بهادار تهران می باشد که برای سال های 1370 تا 1374 جمع آوری شده
است .
در آزمون های گرانجر به کار برده شده از دو سری بازده حسابداری و بازده بازاری
سهام استفاده شده است . این آزمون عینا برای اولین بار توسط اوهلین در انگلستان
در سال 1991 به کار برده شد و سپس در سال 1995توسط گروهی به نام های دیوید
آلن ، پال کانگ پورلین و گری مک دونالد به کار برده شده است . در هر صورت این تحقیق
حمله ای است علیه تورش احتمالی با استفاده از قیمت های سهام و سعی درمحاسبه
سری های بازده بازاری سهام به وسیله اطلاعاتی که در گزارشات سه ماهه آورده شده
است . علت ان این است که معمولا یک تاخیر سه ماهه بین زمان انتشار اطلاعات و پراکنده
شدن واقعی آن وجود دارد . ما در این تحقیق می خواهیم تاخیر های ماهانه را مورد بررسی
قرار دهیم که در این جهت سری های بازده بازاری سهام در برابر تمام تغییرات سرمایه ای
تعدیل می شوند .
قبل از انجام آزمون گرانجر کوشش ما براین است همگرایی داده ها را به وسیله انجام آزمون
گرانجر نیست . ما از آن به عنوان یک راهنما کلی یاد می کنیم و معتقدیم در صورتیکه متغیر
ها از درجات متفاوتی همگرا باشند انتظار عدم وجود ارتباط بین متغیر ها وجود خواهد داشت .
آزمون علیت گرانجر مستلزم انجام رگرسیون هایی است که از یک شکل محدود شروع و به
اشکال نامحدود ادامه می بابد . بهر حال وقتی احتمالات بدست آمده از دو آزمون رگرسیون
موضوع آزمون Mann- whitney u  قرار گیرند ما نمی توانیم دو فرضیه پوچی که آزمون ها به
آن منتهی نشده اند را رد کنیم.
تعداد صفحه :189
قیمت : شش هزار تومان


***
—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی :بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع یک کیلووات ساعت برق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی :بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع یک کیلووات ساعت برق
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی
با عنوان : بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع یک کیلووات ساعت برق در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی
موضوع :
بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع یک کیلووات ساعت برق در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
وزارت نیرو در راستای قانون برنامه اول و سیاست برون سپاری د راولین گام در سالهای 70-71 مبادرتبه تأسیس شرکت های غیردولتی تحت عنوان شرکت های توزیع برق استانی نمود و بخش توزیع برق را از پیکره شرکت های برق منظقه ای متزع این وظیقه را به شرکت های جدید التأسیس فوق الذکر محول کرد تا به این طریق زمینه و بستر فعالیت بخش خصوصی و رقابت در این بخش فراهم و مالا منجر به خدمات بیشتر به مشترکین و رضایت مندی آنان گردد ولیکن در عمل تا بحال اداره شرکت های توزیع برق به شیوه بخش خصوصی و در جو غیر انحصاری و رقابتی محقق نگردیده است که می توان یکی از دلایل این امر را نداشتن قیمت تمام شده واقعی توزیع برق در مناطق مختلف دانست که با این انگیزه عنوان تحقیق که عبارت است از بررسی نقش عوامل مؤثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع (بهره برداری) یک کیلو وات ساعت برق در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و ارائه الگوی بهینه انتخاب شد تا شاید به این نحو کمک هر چند کوچک در هموار نمودن بستر و زمینه واگذاری توزیع برق به بخش خصوصی به معنی وواقعی آن حاصل گردد که در راستای تأمین این عدف نظر به اینکه قیمت تمام شده توزیع برق در مناطق مختلف به اتوجه به تفاوتهای ساختاری و منطقه ای یکسان نمی باشد لذا بررسی عوامل مؤثر و نقش آنان در قیمت تمام شده از زاویه واگذاری کار به بخش خصوصی در قالب یک رابطه ریاضی تعقیب می گردد بطوریکه این مدل ریاضی نقش تلفیقی و تجمیعی عوامل مؤثر را بطور جامع به کیجا ارائه نماید و بنابراین با اسفتاده از نظر کارشناسان ذیربط پارامترهای مقدار تأسیسات (X1) متوسط قدرت قراردادی مشترکین (X2) قدمت تأسیسات (X3) موقعیت منطقه ای (جوی جغرافیایی) (X4) موقعیت فرهنگی (توسعه نیافتگی) (X5) عوامل مؤثر (متغیرهای مستقل (Xi) در قیمت تمام شده (متغیر تابع Y ) حدس زده شد که در قالب 5 فرضیه مطرح گردید و سپس جهت تأیید فرضیه ها داده های مورد نیاز از کارنامه و صورتهای مالی 9 ساله شرکت توزیع برق قزوین از بدو تأسیس سال 1372 لغایت 1380 و همچنین انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی جدول نرمالیزاسیون تأسیسات سازمان توانیر شاخص تورم بانک مرکزی استخراج شد با توجه به مطالب فوق بنظر می رسد که چنانچه این تحقیق به همین روش جهت شرکت های توزیع برق در سطح کشور انجام شود نظر به متنوع بودن شرایط منطقه ای و ساختارهای مختلف شرکت ها رابطه ریاضی و ضرایب همبستگی حاصله از تحقیق به مراتب دقیق تر خواهد بود و لذا همین مورد در فصل پنجم به سازمان مدیریت توانیر پیشنهاد گریده است.
مقدمه :
مهمترین انگیزه ایجاد شرکت های توزیع برق استانی که از سال های 70-71 آغاز گردید همانا دادن برق مستمر با ولتاژ مناسب و سرویس دهی مورد نیاز مشتریان برق بود . در حال حاضر در شرکت های توزیع برق استانی کارهای مختلف ازقبیل توسعه و احداث برقرسانی به روستاها و فروش کنتور و خدمات بازرگانی مربوطه و خدمات فنی برق و همچنین بهره برداری انجام می گیرد که از مهمترین و اصلی ترین وظیفه بهره برداری بهینه برق میباشد و شرکت های توزیع با همین انگیزه ایجاد و از پیکیره شرکت های برق منطقه ای جدا شده اند و هم اکنون بحث جدایی خدمات امور بازرگانی مطرح می باشد که این بخش نیز به عنوان شرکت بازرگانی شرکت های برق منطقه ای فعالیت و شرکتهای توزیع صرفا مهمترین و اصلی ترین وظیفه که همان توزیع می باشد را عهده دار گردند و لذا عنوان تحقیق با توجه به مراتب فوق انتخاب گردیده است .
تعداد صفحه :218
قیمت : شش هزار تومان


***
—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی : بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی : بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مدیریت
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی
با عنوان : بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مدیریت
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
موسسه تحقیقات و اموزش مدیریت
وابسته به وزارت نیرو
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی
موضوع :
بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مدیریت
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
تحقیق حاضر که موضوع آن بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیریت در 5 فصل تنظیم گردیده است .
مدیران شرکتها با داشتن اطلاعات کافی و صحیح میتوانند برنامه ریزی لازم را به منظو ر حضور در بازار رقابت داشته باشند.تا براساس اطلاعات واصله از حسابداری بتوانند بموقع تصمیم گیری نمایند. لذا تحقیق را بابررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیریت شروع میکنیم . اهداف تحقیق :
1-دستیابی به کیفیت مطلوب ، 2-رعایت مسئولیت های اجتماعی ، 3- بهره برداری بهنیه از امکانات ،4-استفاده مطلوب از بودجه و اعتبارات تخصیص یافته شده .فرضیه های تحقیق :
1)عدم استفاده مناسب ازاطلاعات حسابداری موجب عدم تخصیص اعتبارات گردیده است .
2)عدم استفاده مناسب از اطلاعات حسابداری موجب عدم تخصیص منابع مالی گردیده است .
3)عدم استفاده مناسب صحیح از اطلاعات حسابداری موجب عدم تعیین صحیح قیمت تمام شده گردیده است .
4)عدم استفاده مناسب از اطلاعات حسابداری موجب عدم امکان تهیه و کنترل بودجه گردیده است .
مهمترین ویژگی یک بررسی علمی روش تحقیق آن است .علمای متدولوژی روشهای تحقیق در مدیریت به گونه های متعدد تقسیم نموده اند . از این رو پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است .در این تحقیق از روش پرسشنامه های استفاده گردیده .
جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری “سایبر”مستقر در تهران و پروژه های مربوطه در شهرستانها میباشد.
تعداد صفحه :150
قیمت : شش هزار تومان


***
—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی :بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی :بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی
با عنوان : بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی استان کردستان
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی
عنوان :
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی استان کردستان
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه :
در چند سال اخیر واژه مدیریت ارتباط با مشتری توجه فراوانی را در حوزه بازار یابی فناوری اطلاعات و . به خود جلب نموده است مخصوصا افراد دانشگاهی فروشندگان نرم افزار مشاوران و کسب و کارها در این زمینه درگیر شده اند و مفهوم crm را که به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش بالاتری به مشتری است توسعه داده اند سازمان ها به طور گسترده ای تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی شان هستند و به روابط با مشتریان به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل و نیز فرصت هایی که نیاز به مدیریت دارد می نگرند .
این سیستم ها با ارائه اطلاعت در مورد پروفایل و تاریخچه مشتریان زمینه ی مهمی ار فرایند های اصلی شرکت به خصوص در حوزه بازاریابی فروش و خدمات به مشتری را پشتیبانی می کنند . به کار گیری سیستم های crm به طراحی مجدد فراینده های مشتری گرا منجر می شود . crm مستلزم رویگردی سازمانی و در تمام سطوح کسب و کار است که برای انجام کسب و کار و نه استراتژی ساده بازاریابی مشتری محور شوند .
با توجه به مطالب فوق در این پژوهش سعی می شود که رابطه میان کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی شهر مریوان در سال 1390 بررسی شده و مولفه هایی از کیفیت زندگی کاری که بر مدیریت ارتباط با مشتری موثر واقه می شوند ، مشخص گردد .
تعداد صفحه :173
قیمت : شش هزار تومان


***
—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی :بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی :بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
با عنوان : بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده علوم اداری
گروه مدیریت بازرگانی
رساله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی
عنوان :
بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
 این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک (گروه صنعتی بهمن) صورت گرفته است، تا با شناسایی عوامل موثر بر رضایت و شکایت مشتریان، شرکت مزدا یدک را در کسب سطوح بالای رضایت در مشتریان یاری رساند. بدین منظور فرضیه و هدفهایی تعریف شده است. واحد آماری پژوهش مالکان خودروی سواری مزدا 323 (یکی از تولیدات گروه صنعتی بهمن) که شماره پلاک سمت راست آنها زوج باشد را شامل می شود که از خدمات پس از فروش ارائه شده توسط نمایندگی مجاز شرکت مزدا یدک، خدمات پس از فروش دریافت می کنند.
برای گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه و پژوهش میدانی استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای حاوی بیست و یک سؤال بین واحدهای آماری که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است، توزیع گردید.
پس از جمع آوری و تلخیص داده ها، فرضیه ها در سطح خطای 5% براساس روش آماری آزمون t مورد بررسی قرار گرفتند سپس نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها صورت گرفت. در مجموع نتیجه ها حاکی از آن بود که بین کیفیت خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان ارتباط و همبستگی بالایی وجود دارد، پرداخت مالی (اجرت) و پرداخت غیرمالی (زمان و زحمت) مشتریان با خدمات دریافتی متناسب نیست و در بروز شکایتهای مشتریان نارسایی های عوامل ملموس (عینی) پس از فروش بیشتر از نارسایی های عوامل ناملموس (ذهنی) موثر است. در نهایت، براساس  نتیجه های پژوهش، پیشنهادهایی نیز به شرکت مزدایدک ارائه شده است.
تعداد صفحه :177
قیمت : شش هزار تومان


***
—-