پایان نامه ارشد رشته مدیریت MBA :بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت MBA :بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید


 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA
بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی
مدیران و توانمندسازی آنان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
برای میلیونها اروپایی،یاد گرفتن مهارتهای شغلی با ارزش،مقدمه بردن طال در
جنگ حرفه ای بین شرکتهای اروپایی است. این یادگیری را از طریق اینترنت به
دست میآورند.
یادگیری الکترونیکی به عنوان یک روش جدید که خیلی سریع و با کارآئی باال این
مهارتهای جدید را یاد میدهد،خودنمایی میکند و یا به عبارتی یک روشی از
یادگیری است که تمام منابعی که در اختیار شما قرار میگیرد الکترونیکی است
یعنی کلیه مطالب و موضوعاتی که یاد میگیرید روی پایگاههای اطالاعاتی و یا به
صورت نمایش عکس و پاورپوینت روی کامپیوتر ذخیره شده اند بیشترین شکل عمومی
آن،محصوالات آموزشی کامپیوتری هستند مثل دیسکتهای فشرده و نوارهای ویدیویی و
شکل پیشرفته تر آن مبتنی بر وب است یعنی آموزش از طریق اینترنت.
آموزش الکترونیکی ثابت کرده است که تا 52 درصد یادگیری را نسبت به کلاسهای
درس سنتی افزایش میدهد.در آموزشهای سنتی به طور خالصه تمرکز روی استاد است،
که در حقیقت یک نوع آموزش غیرفعال و یک سویه است،دانش از طریق استاد منتقل
میشود،ممکن است از تکنولوژی استفاده شود اما بخش اصلی برای یادگیرنده
نیست.ممکن است از رسانههای گوناگون استفاده شود اما بیشتر از طریق صحبت
کردن مطالب منتقل میشوند.ولی دسترسی به آموزشهای الکترونیکی از روی میل
است.برای رفتن به کالس الزم نیست یادگیرنده مسافرتی را انجام دهد.آموزش
میتواند کامال انفرادی باشد. به عبارتی به شیوهای که یادگیرنده میخواهد و در
زمانی که تعیین میکند انجام خواهد شد. بنابراین می تواند هم در محل کار خود
به انجم امورات جاری شغل خود و هم به یادگیری حرفه مورد نظر بپردازد.
این یعنی کار فرصتی برای یادگیری و یادگیری فرصتی برای بهتر کار کردن
آموزش در سیستم یادگیری الکترونیکی کامال فعال است و درصد زیادی از
یادگیرندگان در بحثها و ارتباطات دوسویه مثل اتاق گفتگو شرکت
میکنند.تکنولوژی وب به انها کمک میکند که به تمام منابع، اطالعات جدید و
برنامه های جدید دسترسی داشته باشند و خیلی سریع آنها را تحت کنترل
درآورند.یکی از مزیتهای یادگیری الکترونیکی شرکت در امتحانات به روش مستقیم
است. که به ارزیابی از سطح علمی فراگیر کمک میکند،با امتحانی که گرفته می
شود نشان میدهد که فراگیر نسبت به قبل چقدر پیشرفت داشته است و یا اگر اولین
بار است که امتحان میدهد در چه سطحی است و از کجا باید درس را شروع کند تا
مطالب برای وی تکراری نباشد.از دیگر ابزارهای آموزش الکترونیکی شرکت در
کنفرانس الکترونیکی است این تکنولوژی اجازه میدهد که یادگیرنده از فایلهای
صوتی بزرگ همزمان با نشان دادن برنامه پاورپوینت استفاده کند.
بهطور خالصه تمام سدهای کالس درس سنتی شکسته می شود.برخالف آموزش سنتی)کالس
درس( آموزش الکترونیکی به شیوه خودش دورهها را به صورت آموزشهای غیر همزمان
از طریق کالسهای مجازی زنده کامل میکند و هرگز شخص یادگیرنده محل کار خود را
ترک نمیکند. زیرا در زمان جابجا شدن از صرف هزینه و زمان که مهترین بعد
یادگیری الکترونیکی است صرفه جویی می شود.آموزش الکترونیکی نیاز دارد که شخص
یادگیرنده به صورت موثری وقت خود را مدیریت کند. لذا همچنانکه در باال اشاره
شد سازمان ها برای تحقق امر آموزش در میان کارکنان خود با هدف ارتقاء دانش
سازمانی، معموال هزینه های زیادی را برای رفت و آمد، محل برگزاری دوره های
آموزشی، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، تهیه و تکثیر کتابها و جزوات آموزشی،
حق تدریس مدرسین و هزینه های مدیریتی می پردازند؛ به طوری که حتی گاهی
دوسوم هزینۀ آموزش را هزینۀ حمل و نقل تشکیل می دهد، از سوی دیگر با رشد
فناوری های اطالعاتی و دانش تولیده شده، ارتقاء سطح دانش سازمانی کارکنان
برای سازمان ها با تخمین هزینه های مذکور نمی تواند مفید و سوددهی داشته
باشد.
از طرف دیگر سازمان ها امروزه تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت
جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش، وجود منابع
محدود و. زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سالها تجربه، دنیا به این
نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و اقتصاد خود پیشتاز
باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خالق و
باانگیزه باال برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را
تشکیل می دهد.
شرکت هیبریدنیرو با هدف اصلی ایجاد سازمان دانشمدار و ارتقاء دانش کارکنان
اقدام به برگزاری دورههای الکترونیکی زبان انگلیسی کرده است، در برگزاری
دوره های الکترونیکی عوامل گوناگونی در موثر بودن و اثربخش بودن آنها در
فعالیتها و اهداف شرکتها و سازمانها تاثیر دارند، بر اساس یافتههای تحقیقات
،5105( آموزش الکترونیکی علمی موثر نیاز به زیرساختهای سخت 1 پیشین )الیس
افزاری و نرم افزاری خاص دارد که بعد از تجهیز سازمانها به زیرساختهای الزم
بایستی سایر عوامل موثر در سودمندی این دوره ها مانند مدرک تحصیلی، پست
سازمانی و میزان اگاهی کارکنان از ضرورت برگزاری این دوره ها تبیین شوند،
این پژوهش کاربردی با هدف اساسی »بررسی عوامل موثر بر اثربخشی دورههای
یادگیری الکترونیکی مدیران و ارتباط آن با توانمندسازی آنان در شرکت
هیبرید« برای تبیین عوامل فنی و غیرفنی موثر بر سودمند بودن دوره های
یادگیری الکترونیکی از دید کارکنان شرکت کننده در دوره و مدیران شرکت طراحی
شده است.
2-1- بیان مساله :
نیازهای روزافزون به آموزش کارکنان سازمانها، عدم دسترسی به مراکز آموزشی،
کمبود امکانات اقتصادی، کمبود مدرسان مجرب و هزینه های زیادی که صرف آموزش
کارکنان و روزآمد نگهداشتن دانش آنها میشود، متخصصان را بر آن داشت که با
کمک فناوری اطالعات، روشهای جدیدی برای آموزش ابداع نمایند که هم از نظر
اقتصادی مقرون به صرفه بوده و نیز دارای کیفیت باال باشد تا با استفاده از
آن روش بتوان به طور همزمان جمعیت زیادی از فراگیران را تحت آموزش قرار داد
)فرهادی، 0831(. با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات، یادگیری الکترونیکی
به عنوان یک الگوی2 جدید در آموزشهای مدرن، پدیدار گشت )چو3 و همکاران،
5113(. یادگیری الکترونیکی، به عنوان شیوهای جدید در آموزش، تاثیر زیادی بر
1Ellis
2paradigm
3Chiu,C.M.h
مدارس و موسسات و دانشگاهها داشته اما تاثیر آن بر سازمانها بعلت کمبود وقت
در میان کارکنان و کمبود بودجه سازمانی برای آموزش های غیرمجازی بیشتر بوده
است. در مقاالت و گزارشهای علمی روزافزونی که در جهان ارائه می شود، بسیار
تاکید شده است که بین دستاوردهای آموزشی کارکنان در سازمانها از طریق آموزش
الکترونیکی و آموزش رو در رو فرق چندانی وجود ندارد، ولی هنوز این نوع
آموزش از نظر عده بسیاری کیفیت پایینتری نسبت به آموزش حضوری در یک محل و
زمان دارد. بنابراین، برنامههای آموزش الکترونیکی الزم است شاخصهای کیفی
مناسبی ارائه دهند و در عین حال، مهارتها و توانمندیهای فراگیران این نوع
آموزش باید بیشتر معرفی شوند تا سازمانها به این باور برسند با حفظ
استانداردها و شاخصها، جای نگرانی نخواهد بود )صفوی، 0831(.
تعداد صفحه :80

قیمت شش هزار تومان


***

—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار : مشتری مداری و اهمیت آن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار : مشتری مداری و اهمیت آن
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار
با عنوان : مشتری مداری و اهمیت آن
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
مرکز علمی کاربردی خانه کارگر کرج
گروه مدیریت کسب و کار
موضوع:
مشتری مداری و اهمیت آن
رشته: مدیریت کسب و کار
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده:
تحقیق با هدف آشنایی با مبانی واصول وراهکارهای ارائه شده در خصوص مفهوم مشتری مداری انجام شده
است.در دنیای رقابتی وبازارهای پیچیده داخلی وبین المللی امروز؛سمت وسوی کلیه فعالیت های سازمان
برای تامین نیازهای مشتریان ومخاطبان وکسب رضایت واعتماد آنها می باشد.در بازار گسترده امروز موفقیت
یا عدم موفقیت هرسازمانی به رفتار مشتری ومخاطب بستگی دارد.از طرفی می توان مشتری مداری را نوعی
ارزش نهادن به انسان وتامین حوائح ونیازهای او می توان تعریف کرد.
هدف از تحقیق :
شناسایی مشتری وانواع آن ،اهمیت مشتری ،جلب رضایت مشتری،روش های مشتری مداری ومفاهیم
مشتری مداری ،ارتقا سهم بازار واثرات رضایت مشتری در کسب وکار ،شناسایی انتظارات مشتری ،شناسایی
نیازهای مشتری و نیز هدف از این تحقیق نشان دادن اهمیت باالی مشتری مداری جهت رسیدن به سود
بیشتر و حفظ وفاداری مشتری است.
ضرورت از انجام تحقیق:
از خصوصیات انسان پویا در عصر رقابت، توانایی پیش بینی و برنامه ریزی است. به طوریکه بتوانند با برنامه
ریزی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده گام بردارد و هر زمانی که الزم بود، در برنامه های خود
تغییراتی را ایجاد کند و آمادگی انعطاف پذیری و هماهنگی با شرایط را داشته باشند. شما هم اگر می
خواهید در بازار کار موفق باشید بهتر است همیشه در صدد تغییر برای جلب هرچه بیشتر مشتریان خود
باشید .
در این کار یعنی فروشندگی و یا بازاریابی دو دسته از انسانها بسیار اثر گذار هستند . یک دسته مشتریان
ودسته دیگر رقبا. پس بهتر است خود را شرطی کنیم و در آغاز روز دو سوال را بسیار مهم از خود بپرسیم:
مشتری من کیست و چه می خواهد؟ رقیب من کیست و چه می کند؟ در واقع جلب مشتری هدف اصلی
ماست و رقیب مانع رسیدن به این هدف است .
البته تصور نکنید اگر پاسخ این سوالها را پیدا کردید، می توانید با آن یک عمر کسب و کار بی دغدغه داشته
باشید. حقیقت این است که دنیا در حال تغییر است و مطمئناً سلیقه، ذائقه، قدرت مالی و. مشتری هم
عوض می شود. رقبا هم دستخوش تغییرات فراوان هستند .
پس با این سوالها تا آخر عمر همراه هستند. اما هیچگاه درجه رقابت خود به مشتریان آنها را نگران کرده
است، طبیعی است که اگر برای آنها مهم نبودیم از ما صحبت نمی کردند، پس اگر موضوع صحت نداشت
بگویید متاسفانه آنها روش خوبی را برای رقابت انتخاب نکرده اند اما اگر موضوع صحت داشت، کتمان نکنید،
بالفاصله موضوع را به ارزش مرتبط کنید و برآیند نقاط مثبت و منفی را برای مشتری بشمارید و این را یاد
آور شوید که تمام شرکت ها مشکالتی دارند .
فراموش نکنید فروشندگان موفق نیاز های مشتری را می شناسند و می توانند آنها را از سوی مشتری به
تقاضا تبدیل کنندو تقاضا همان نیاز و خواست است زمانی که با قدرت خرید همراه شود. اگر نتوانیم مشتری
را به حالت متقاضی تبدیل کنیم، در آن صورت آنها جذب رقبا خواهند شد به این متقاضی شدن، خاتمه
معامله فروش می گویند .
یعنی هنر تشخیص زمان برای پایان دادن معامله. یادتان باشد که شما فقط نمایش دهنده نیستند، بلکه
فروشنده هستید. بهترین زمان برای پایان دادن به کار در اولین زمان ممکن است، شما باید مراقبت نشانه
هایی باشید که حاکی از آن است که مشتری آماده تصمیم گیری است .
حاالت، اظهار نظرها، سر تکان دادن ها همگی نشانه هایی است که رضایت مشتری را درباره آنچه ارائه شده
نشان می دهد .
برای هر چیزی که به مشتری می گویید یک دلیل قانع کننده داشته باشید ، به طور کلی که مطمئن باشید
او حرف شما را باور می کند .
پیش از اینکه بخواهید این استراتژی را در پیش بگیرید ، الزم است خیلی خوب درباره آن فکر کنید و آن را
از زوایای مختلف بسنجید و امتحان کنید بهتر است خود را جای مشتری بگذارید و ببینید که آیا خودتان
این حرف را باور می کنید؟ با این شیوه،مطمئن باشید که اگر حرف خود را باور کنید، مشتری نیز حرف شما
را قبول می کند و به این ترتیب شما یکی از راههای جلب اعتماد مشتری را آموخته اید .
ضرورت انجام تحقیق ، ارتباط بهتر با مشتری وروش های جدید رضایت مشتری وافزایش سود برای سازمان
ورضایتمندی برای مشتری وکارکنان وتبدیل مشتری به مشتری دائم ومشتری وفادار و ماندگاری مشتریان،
رشد سهم بازار، کاهش هزینه ها، رشد قیمت سهام می باشد .
آموزشهای روشهای مشتری مداری به کارمندان جهت پیشرفت سازمان و پیشی گرفتن و سبقت از رقبا نیز
جزء ضرورت از انجام این تحقیق می باشد.
سواالت تحقیق:
. مشتری و مشتری مداری چیست؟
. راههای تحقق مشتری مداری چیست؟
. روشهایی بهبود خدمات به مشتریان چیست؟
. راههای کسب رضایت مشتری چیست وچه تاثیری بر کسب وکار دارد؟
. اصول موفقیت در جلب مشتری چیست؟
تعداد صفحه :76
قیمت : شش هزار تومان


***

—-
 
 

سمینار کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

سمینار کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت
با عنوان : تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
دانشگاه علوم اداری اقتصادی
گروه مدیریت
عنوان پایان نامه
تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان
نگارش
ریحانه نوریان
ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته مدیریت گرایش اجرایی
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
مقدمه
     اطمینان از ارائه خدمات کیفی و ایمن، به عنوان یکی از کارکرد های اصلی نظام سلامت، از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است طی سال های اخیر متولیان نظام سلامت به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خدمات درمانی روش های متعددی را به کار گرفته اند. در این میان اعتبار بخشی که براساس نیاز های خاص این بخش طراحی شده است و به مقوله ایمنی بیمار در کنار ارتقای کیفیت خدمات توجه ویژه ای داشته و بر تعهد سازمان به اجرای استاندارد های عالی خدمت تاکید می نماید، از ابتدای سال 91 در بیمارستان های ایران استقرار یافته است.
   ولیکن ایجاد تغییر در هر سیستمی نیازمند زیر ساخت هایی است که باید فراهم گردد. فرض بر این است که به واسطه تغییرات محیط پیرامون (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی)، اعتبار بخشی یک تغییر اجتناب ناپذیر است و سیستم های درمانی باید با آن تطابق پیدا نمایند بنابراین اجرای آن مستلزم تغییرات وسیع در حوزه های مختلف از جمله مستندسازی، فرایندهای کاری، ساختار، مدیریت، ارتباطات، نظارت، فرهنگ و. می باشد. به همین خاطر نیز استقرار اعتبار بخشی مرحله به مرحله و در یک بازه زمانی پنج ساله برنامه ریزی شده است. در این فصل در قسمت بیان مسئله ابهام در مورد اجرای اعتبار بخشی و الزامات آن و همچنین اهداف ارزیابی سیستم های سلامت بحث خواهد شد. سپس در قسمت ضرورت تحقیق در مورد ابهامات و الزاماتی که در اجرای اعتبار بخشی در ایران وجود دارد توضیح داده می شود که محقق سعی کرده است در این تحقیق ابهامات و سوالات پیرامون اعتبار بخشی را مورد بررسی قرار دهد سپس اهداف انجام تحقیق و فرضیه های تحقیق بیان می شوند و در نهایت واژگان کلیدی تحقیق توضیح داده خواهد شد.
بیان مساله و تبیین موضوع :
     به گفته الهی (1999) هر سازمانی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزشیابی دارد. نبود نظام ارزشیابی و کنترل به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می شود که نهایتا منجر به مرگ سازمان خواهد شد. موضوع ارزشیابی در بیمارستانها به واسطه پیشرفت های تکنولوژیکی ،رشد انتظارات مشتریان، افزایش تقاضا، کمبود منابع، افزایش رقابت و همچنین نگرانی هایی که در مورد ایمنی بیماران وخطاهای سیستم های بهداشتی درمانی وجود دارد یکی از اصول بسیار جدی برای اطمینان از عملکرد درست وبه موقع محسوب می شود (صدقیانی،2001 ). از طرفی براساس آمار رسمی کشور در مورد خدمات درمانی، بیش از 50%بیمارستان های ایران از حداقل استانداردهای مدون بین المللی در زمینه شاخص های عملکردی برخوردار نیستند. حتی یک بیمارستان که حائز تمام شرایط کسب استاندارد کمیته مشترک بین المللی استانداردسازی بیمارستان[1]باشد در ایران وجود ندارد (“سایت تخصصی بیمارستان سازی”،1390(. یکی از دلایل اصلی بروز این وضعیت نا کار آمدی نظام ارزشیابی سازمانی بیمارستانها و نبود مرجع مشترک برای ارزیابی سیستم های خدمات درمانی، ذکر شده است . برای برطرف نمودن این مشکلات ، برنامه های اعتبار بخشی به عنوان راه حلی قطعی از طرف وزارت بهداشت و خبرگان امر مطرح شده است. اعتبار بخشی یکی از سیستم های ارزیابی استاندارد است و به خاطر اهمیت و کارایی و نقش اساسی آن در ارتقای کیفیت خدمات سلامت، بطور گسترده در سطح جهان برای ارزیابی سیستم های خدمات درمانی مورد استفاده قرار می گیرد(بیکر،2008). هدف این فرایند بهبود و استاندارد کردن فعالیتهای بیمارستانی از جنبه های مختلف، برپایه مستندسازی فعالیت ها و براساس ارزیابی سالانه خارج سازمانی، وعمدتا داوطلبانه می باشد (گرین فیلد، 2008)
بنابراین با اجرای برنامه های اعتباربخشی در ایران، بهبود در شاخص های عملکردی بیمارستان مورد انتظار می باشد. هر چند بر اساس تحقیقات انجام شده از جمله مطالعات شاو (2010) ویژگی های خاص هر بیمارستان بر نحوه اجرا و نتایج حاصله تاثیر عمده ای می گذارد .بر اساس نظر گری گوری (2009) که فرهنگ غالب سازمانی را به عنوان یکی از ویژگی های کلیدی بیمارستانها، از عوامل تاثیر گذار بر پیامدهای اعتبار بخشی و اثر بخشی سازمانی می داند ،می توان انتظار داشت تفاوت های فرهنگی در بیمارستانهای ایران بر روی فرایند اجرا و نتایج اعتبار بخشی تاثیر عمده ای داشته باشد. از طرفی جعفری و همکارانش (1389) درپژوهش هایشان به این نتیجه رسیده اند که اجرای مدلهای تعالی گرایانه و استاندارد مثل مدل اروپایی مدیریت کیفیت[2] ، شش سیگما و اعتباربخشی می تواند موجب بروز پر رنگ تر جنبه های فرهنگی و سازمانی تقویت آن در بیمارستانها شود.این در شرایطی است که طبق تحقیقات انجام شده ( فولادی و یارمحمدیان، 1388؛ (تهرانی, 1389)؛ (گوهری،, 1389) فرهنگ سازمانی در بیمارستان ها ی ایران، ضعیف است و به صورت جدی به آن توجه نمی شود . به نظر میرسد با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازمانی، در هنگام اجرای اعتباربخشی، چرخه ای شکل خواهد گرفت. از یک طرف فرهنگ، اجرای اعتبار بخشی و نتایج حاصله را بهبود می بخشد واز طرف دیگر اعتبار بخشی نیز فرهنگ را تقویت می کند و فرهنگ غنی شده نتایج بهتری را موجب می شود .
تعداد صفحه :120
قیمت : شش هزار تومان


***

—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رتبه بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف کنندگان رب گوجه فرنگی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رتبه بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف کنندگان رب گوجه فرنگی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
با عنوان : رتبه بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف کنندگان رب گوجه فرنگی
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
پایان­ نامه دوره کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی)
رتبه­ بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف­ کنندگان رب گوجه ­فرنگی
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده
 
منظور از آمیزه بازاریابی، یا آمیخته یا ترکیب این است که بین چهار p (محصول، قیمت، ترفیع، توزیع) می­بایست یک نگرش سیستمی و هماهنگ برقرار باشد تا بتوانند در تأثیر­گذاری و متقاعدسازی مشتریان مؤثر باشند. به عبارتی، محصول مناسب با قیمت مناسب از نظر مشتریان با توزیع مناسب و به­کارگیری شیوه­های ارتباطی مناسب همگی با هم عمل می­کنند و اگر هر یک از این اجزا ناهماهنگ با سایرین باشد نتیجه آن کاهش اثر بخشی و کارایی مجموعه بوده و شرکت را از دستیابی به اهداف باز می‌دارند. آمیزه بازاریابی به عنوان ابزار مؤثر بنگاه اقتصادی در تحت تأثیر قرار دادن مشتریان، و توفیق در کسب و کار می­باشد. آمیزه بازاریابی برای ما یک چارچوب ایجاد می­کند که بدانیم چگونه از منابع استفاده مطلوب­تری ببریم.
فرضیه­های این تحقیق عبارتند از:

بین کیفیت(طعم) رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین کیفیت(رنگ) رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین اندازه بسته­ بندی رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین نام و نشان تجاری رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین طراحی قوطی رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین قیمت رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین تبلیغات رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
بین در دسترس بودن رب گوجه فرنگی و خرید این محصول رابطه معناداری وجود دارد.
   این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق سیزده منطقه شهرداری شهر مشهد می­باشد و محقق از روش نمونه­گیری خوشه­ای استفاده کرده است و هفت منطقه را به طور تصادفی انتخاب کرده است. و ابزار اندازه­گیری در این تحقیق پرسشنامه می­باشد. که تعداد 427 پرسشنامه توزیع گردید. و همچنین از آزمون کای-دو برای وجود رابطه معناداری استفاده شده و در صورت وجود رابطه معناداری برای محاسبه شدت آن از ضریب همبستگی استفاده شده است. و همچنین برای رتبه­بندی آن از آزمون فریدمن استفاده شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده فرضیه اول، دوم، چهارم، هشتم تأیید شده است یعنی بین طعم، رنگ، مارک، در درسترس بودن، با خرید این محصول رابطه معناداری دارد. و در رتبه­بندی عوامل مؤثر از نظر مصرف­کنندگان از نظر اهمیت، رنگ رب در رتبه اول قرار دارد. در رتبه دوم مارک رب اهمیت دارد. رتبه سوم مربوط به طعم رب می­باشد سپس، در دسترس بودن در رتبه چهارم قرار گرفت. در رتبه پنجم قیمت آن دارای اهمیت است و سپس اندازه آن دارای اهمیت می باشد و در رتبه هفتم تبلیغات دارای اهمیت است و آخرین رتبه مربوط به طراحی قوطی می باشد.
با توجه به آزمون فریدمن مشتریان توجه زیادی به رنگ رب گوجه فرنگی دارند و مهمترین عامل مؤثر در خرید رب می­باشد. در نتیجه به تولیدکنندگان توصیه می­شود توجه زیادی به رنگ رب داشته باشند. مارک رب گوجه­فرنگی در رتبه دوم قرار دارد البته با استفاده از نظرات مشتریان مارک معروف محصول را منوط به کیفیت آن می­دانند زیرا برخی از مارک­ها علاوه بر تبلیغ زیاد ولی با کیفیت پایین مصرف­کننده با یک بار استفاده دیگر از آن مارک استفاده نکرده است.
تعداد صفحه :175
قیمت : شش هزار تومان


***

—-
 
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در E-MARKETING

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در E-MARKETING
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
با عنوان : موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در E-MARKETING
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
 
پایان نامه
برای دریافت در جه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی
موضوع
موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در E-MARKETING
(با استفاده از مدل پیوسته تلفیقی استراتژیهای رقابتی /تجاری الکترونیکی)
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده
موضع یابی استراتژیک بازار زعفران بر اساس توجه به سه ویژگی اصلی رنگ ، عطر و طعم دارای
کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی ،رنگرزی و داروایی دارد.تاثیرات این سه عامل یکسان
نمی باشد.بگونه ای که کوچکترین تغییر در ساختار یا ترکیب نهاده های تولید ، فرایندهای تولید، فرایند
فرآوری و فرایند فروش و بازاریابی تاثیر فراوانی بر محصول نهایی ما دارد.لذا مدلی طراحی شده است
که علاوه بر انطباق با ویژگیهای طبیعی و منحنی عمر محصول در برگیرنده تمامی مفاهیم ،ساختار و
ارتباطات جدیدی می باشد که در تجارت امروزی کاربرد دارد.مدل پیشنهادی یک مدل تلفیقی از
استراتژیهای رقابتی / تجاری الکترونیکی بوده که در طراحی آن از مطا لعات و تحقیقات، استراتژیهای
عمومی پورتر و الگوی استراتژیک مایلز و اسنواستفاده شده است.مدل با کاشت گیاه زعفران در زمین
مناسب شروع می شود وبا ترمیم و پیوستگی کاشت پیاز زعفران آن در چهار سال بعد ادامه پیدا کرده و
سعی داردبا تجزیه و تحلیل پروسه کلی تولید محصول زعفران ،حداکثر کارایی را در کوتاه مدت و
اثر بخشی را در بلندمدت در فرایند تولید ایجاد کرده و بهره وری را در خروجی های این مرحله حداکثر
کند.درمراحل فرآوری و بازار یابی و فروش با توجه به نیاز بازار ، از استراتژیهای عمومی پورتر استفاده
شده است ودر مرحله فروش با استفاده از متغیرهای بازاریابی در مدل استراتژیک مایلزو اسنو جهت ارایه
به مشتری نهایی آماده می گردد.البته باید گفت که هدف از کاربرد استراتژیهای عمومی پورتروطرح
استراتژیک مایلزو اسنو، حصول به کسب جایگاه واقعی بعنوان اصلی ترین برندهای زعفران در جهان
است.
مــقدمه:
 امروزه با وجودی که قسمت اعظم زعفران جهان در ایران تولیـد مـی گـردد، امـا حاشـیه سـود
اندکی برای مردم ایران باقی می ماند. در واقع آنچه که ما بعنوان محصول زعفران صادر می کنـیم بعنـوان
مواد اولیه ای می باشد که توسط کشورهایی نظیراسپانیا، فن آوری و بسته بندی شده و با نام اسپانیا یا هر
کشوری غیر از ایران در جهان به عنوان محصول زعفران اصلی به فروش می رسد. با توجه به اینکه ایـران
توانایی بالایی در زمینه فن آوری و بهبود کیفیت زعفران بدسـت آورده اسـت ، مـی توانـد محـصولی بـا
شرایط بازار هدف طراحی و ارایه کند. لذا در صورت تدوین استراتژی های صـحیح بازاریـابی و فـروش
فرد به فرد از طریق e-marketing و موضع یابی محصول زعفـران ،مـی تـوان سـهم ایـران را از ارزش
افزوده جهانی این محصول افزایش داد.
هم اکنون شرکتها و سازمانها بیشتر و بیشتر به این درک می رسند که باید مشتریان خود را در مرکز
سازمان قرار دهند و از یک فرآیند قدرتمند اسـتراتژیک مـشتری محـور حمایـت کننـد کـه شـامل ثبـت
اطلاعات مشتریان، تقسیم بندی مشتریان، بررسـی مـشتریان، سـرمایه گـذاری در تکنولـوژی و مـدیریت
مشتریان می باشد.(Brown , 2000)
دنیای امروز دنیای سرعت است، سرعت تغییرات بسیار بالا می باشد و رقابت بـر ایـن اسـت کـه
توسط مشتریان وفادار برای مدت بیشتری مـورد حمایـت از بابـت تکـرار خریـد قرارگیـریم و از طریـق
بازار یابی فرد به فرد به استراتژی های قوی تمایزی دست یابیم. بـا توجـه بـه اینکـه حیـات شـرکت هـا
بستگی به ارایه یک محصول باکیفیت بالاو قیمت پایین دارد که جلب رضایت مشتریان را به همراه داشـته
و باعث افزایش تعداد دفعات خریدتوسط مشتری یا معرفی محصول به دیگران (مـشتری بـه عنـوان یـک
بازاریاب عمل می نماید.) می شود،لذا داشتن یک استراتژی مناسب در بازارهای داخلی و جهـانی جهـت
باقی ماندن در میدان رقابت ضروری به نظر می رسد.جدا از ایـن مـورد، امـروزه کیفیـت و پـایین آوردن
هزینه دیگر جزء استراتژی های رقابتی محسوب نمی گردد بلکه از مقدمات اولیـه ایـن کـار بـه حـساب
می آید. ایران بدون داشتن یک استراتژی مناسب نمی توانـد سـهم مناسـبی در بـازارالکترونیکی امـروزی
بدست آورد. در نتیجه ما باید تلاش کنیم با استفاده از مزایای E-marketing دست به ابداع و نـوآوری
درارایه محصول و خدماتمان، در عین کاهش هزینه های مربوط بـه تولیـد کـالا و خـدمات، هزینـه هـای
بازاریابی و فروش برای ماندگاری همیشگی مشتری بزنیم تا علاوه بر جذب رضایت مشتریان، یک سـهم
نسبی مناسب در بازار دریک افق طولانی تر دست یابیم.
تعداد صفحه :340
قیمت : شش هزار تومان


***

—-