1398/07/29

پایان نامه بررسی قاعده تلازم اذن در شی و لوازم در حقوق خانواده

1 -8 : ساختار تحقیق. 19

بخش اول : مفاهیم و مبانی نظری

فصل اول : مفاهیم

1 -1 : قاعده اذن در شی و لوازم آن. 20

1 -1 -1 : مفهوم قاعده 20

1 -1 -2 : مستندات قاعده 21

1 -2 : مفهوم و ماهیت اذن. 21

1 -2 -1 : اذن از منظر لغوی.. 21

1 -2 -2 : اذن از منظر فقهی.. 22

1 -2 -3 : ماهیت اذن. 22

1 -2 -4 : ویژگی های اذن. 23

1-3 : اقسام اذن. 28

1 -3 -1 : اذن صریح و ضمنی.. 28

1 -3 -2 : اذن شاهد حال. 29

1 -3 -3 : اذن مطلق و مقید. 30

1 -3 -4 : اذن عام و خاص… 31

1 -3 -5 : اذن موقت و غیر موقت.. 31

1 -3 -6 : اذن قانونی و اذن اشخاص… 32

1-3 -7 : اذن در عمل حقوقی و اذن در عمل غیر حقوقی.. 33

1 -3 -8 : اذن عقدی و اذن ایقاعی.. 33

1 -4 : تفاوت اذن و اجاره 34

1 -5 : تفاوت اذن و عقود اذنی.. 35

فصل دوم : مفهوم لوازم و اقسام آن

2 -1 : مفهوم و اقسام لوازم. 36

2 -1 -1 : مفهوم لوازم. 36

2 -1 -2 : اقسام لازم از منظر منطقی.. 36

2 -1 -2 -1 : لازم بین به معنای اخص… 37

2 -1 -2 -2 : لازم بین به معنای اعم. 37

2 -1 -2 -3 : لازم غیر بین.. 37

2 -1 -3 : لوازم ماهیت.. 38

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2 -2 : تقسیمی دیگر برای لوازم. 38

2 -2 -1 : لازم صریح و غیر صریح.. 38

2 -2 -2 : لازم طبعی.. 40

2 -2 -3 : لازم عرفی.. 41

2 -2 -4 : لازم عقلی.. 41

2 -2 -5 : لازم قانونی.. 41

2 -3 : لوازم عقد. 42

2 -3 -1 : لازم ذات.. 42

2 -3 -2 : لازم اطلاق. 42

بخش دوم : حقوق خانواده و بررسی اجرای قاعده تلازم اذن در شی ء و لوازم در شاخه های مختلف آن بر اساس قانون مدنی

فصل اول : بررسی اجرای قاعده در انعقاد نکاح و اعلام اراده به وسیله وکیل

1 -1 : کلیات و تعاریف… 43

1-1-1 : وکالت و انواع آن. 43

1 -1 -2 : ضمانت اجرای تجاوز وکیل از اختیارات خود. 46

فصل دوم : بررسی اجرای قاعده در مورد حقوق و تکالیف قانونی زوجین نسبت به یکدیگر با تکیه بر قانون مدنی

2 -1 : لزوم حسن معاشرت زوجین نسبت به یکدیگر و ضمانت اجرای تخلف… 49

2 -1 -1 : بررسی قاعده در مورد مطروحه بر اساس قانون مدنی و شرع و فقه و ضمانت اجرای تخلف از حسن معاشرت و حقوق مرتبط با آن. 50

2 -2 : حقوق و تکالیف ناشی از ریاست زوج بر خانواده 52

2 -2 -1 : مفاهیم. 53

2 -2 -1 -1 : حق و تعریف آن. 53

2 -2 -1 -1 -1 : حق از منظر لغوی.. 53

2 -2 -1 -1 -2 : حق از منظر اصطلاحی.. 53

2 -2 -1 -1 -3 : حق از منظر فقهی.. 55

2 -2 -1 -2 : تکلیف و تعریف آن. 55

2 -2 -1 -2 -1 : تکلیف از منظر قرآن کریم. 55

2 -2 -1 -2 -2 : تکلیف در علوم اسلامی ،فقه و حدیث.. 56

2 -2 -1 -3 : حقوق و تکالیف از نگاه  دین.. 57

2 -2 -2 : دیدگاه های مختلف در مورد مفهوم و فلسفه ریاست زوج. 58

2 -2 -2 -1 : بررسی فقهی و حقوقی ریاست زوج. 60

2 -2 -2 -1 -1 : بررسی فقهی.. 60

2 -2 -2 -1 -2 : بررسی حقوقی.. 61

2 -3 : اختیارات زوج و بررسی قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن در هر یک ازاختیارات.. 63

2 -3 -1 : اختیار زوج در تعیین مسکن و ادله آن  و اجرای قاعده اذن در شی ء .. 63

2 -3 -1 -1 : تکالیف زوجه برای اقامت در منزل  زوج  و اجرای  قاعده 65

2 -3 -1 -2 : اذن به زوجه در تعیین مسکن.. 65

2 -3 -2 : امکان منع زوجه از اشتغال منافی مصالح خانوادگی توسط زوج  و بررسی اجرای قاعده در آن. 68

2 -3 -2 -1 : حق اشتغال زوجه در اسلام. 69

2 -3 -2 -2 : حق اشتغال در قوانین.. 72

2 -3 -2 -2 -1 : حق اشتغال و تحلیل آن در قانون اساسی.. 72

2 -3 -2 -2 -2 : حق اشتغال و بررسی آن در قوانین عادی.. 73

2 -3 -2 -2 -3 : محدودیتهای اشتغال زوجه در قوانین.. 74

2 -3 -2 -2 -4 : قلمرو ریاست شوهر در خصوص اشتغال زن و ایجاد ممنوعیت از اشتغال در قوانین.. 74

2 -3 -2 -2 -4 -1 : مطلق نبودن اختیار زوج در منع زوجه از اشتغال طبق قانون مدنی و تحلیل و بررسی آن. 74

2 -3 -2 -3 : قاعده اذن در شی ء و اذن در لوازم آن و شروط زوج برای مخالفت با شغل زوجه. 75

2 -3 -2 -3 -1 : مغایرت شغل زوجه با مصالح خانواده 75

2 -3 -2 -3 -2 : تنافی شغل زوجه با حیثیت زوج. 76

2 -3 -2 -4 : شرط اشتغال زوجه از نظر فقهی و حقوقی و آراء فقهای معاصر. 77

2 -4 : روابط مالی زوج و زوجه و اجرای قاعده 80

2 -4 -1 : نفقه و اجرای قاعده اذن در شی ء ….. 80

2 -4 -2 : اذن زوجه به زوج برای تصرف در جهیزیه. 82

2 -4 -3 : اذن زوجین به یکدیگر یا ثالث برای تعیین مهریه. 84

2 -4 -4 : اذن زوج برای پرداخت هزینه مخارج متعادل زندگی مشترک (بررسی ماده 30 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ) 85

2 -5 : حضانت.. 86

2 -5 -1 : مفهوم و ماهیت.. 86

2 -5 -2 : قابلیت تفویض و دامنه آن ( ماده 72 11 و 1168 قانون مدنی ) 87

2 -5 -3 : بررسی امکان خروج صغیر و مجنون محل اقامت تضرر و بررسی ماده 42 قانون حمایت از خانواده 91

2 -5 -4 : بررسی حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل و محجور توسط هر کس که نگهداری وی را بر عهده دارد (مطابق ماده 6 قانون حمایت خانواده ) 92

2 -6 : شروط ضمن عقد نکاح. 95

2 -6 -1 : کلیات و تعاریف… 95

2 -6 -2 : مفهوم شرط و ضمانت اجرای تخلف از آن. 95

2 -6 -2 -1 : شرط از منظر لغوی.. 95

2 -6 -2 -2 : شرط از منظر اصطلاحی.. 96

2 -6 -2 -3 : شرط از منظر فقهی.. 96

2 -6 -3 : شروط ضمن عقد نکاح و دامنه اجرایی آن بر اساس قاعده اذن در شی ء .. 100

بخش سوم : امور عبادی و انحلال نکاح  با بررسی قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم در هر یک

فصل اول : بررسی اذن زوج به زوجه در امور عبادی و قاعده اذن در شیء …

1 -1 : روزه مستحبی.. 101

1 -1 -2  : حج و حالات مختلف مسافرت زن از نظر فقهی و کسب اذن از شوهر. 106

1 -1 -3  : اعتکاف و اجرای قاعده 107

1-2 : انحلال نکاح  و بررسی قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است.. 107

1-2 -1 : فسخ و طلاق. 107

فصل دوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

2 -1 : نتیجه گیری.. 120

2 -2 : پیشنهادات.. 122

2 -3 : منابع و ماخذ. 124

الف : کتب فارسی.. 124

ب : کتب عربی.. 127

ج : مقالات.. 130

د : پایان نامه ها 131

ر : منابع اینترنتی.. 132

چکیده انگلیسی.. 133

 


 
 
 

 

 

 

 

 

 

چکیده
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فرم در حال بارگذاری ...