1398/07/29

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: کاوش ایده در متن‌های فارسی

2-2 کاوش متن……………. 19

2-3 ایده چیست…………….. 21

2-4 اساس و پایه در پشت ایجاد ایده ……………22

2-5 فرایند کاوش ایده ……………24

2-5-1 نتایج استفاده از روش کاوش ایده…………… 29

2-5-2 ارزیابی روش کاوش ایده…………… 30

2-6 کاربردهای روش کاوش ایده…………… 32

2-6-1 استفاده از کاوش ایده در نوآوری سرویس در زنجیره ارزش کسب و کار……. 32

2-6-2 کاوش ایده برای پشتیبانی از توسعه و تحقیقات درباره محصول جدید……. 34

2-7 سیستم‌های خبره…………… 35

2-7-1 مفاهیم سیستم‌های خبره…………… 37

2-7-2 توسعه سیستم‌های خبره…………… 39

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-7-3 فرایند مهندسی دانش…………….. 40

2-7-4 مراحل فرایند مهندسی دانش…………….. 41

2-7-5 مرحله کشف دانش…………….. 43

فصل سوم : روش تحقیق…………….. 46

3-1 مقدمه……………. 47

3-2 روش تحقیق…………….. 47

3-2-1 بر اساس هدف تحقیق…………….. 47

3-2-2 بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها(تحقیق توصیفی): ……………49

3-3 متغیرهای تحقیق…………….. 51

3-4 روش‌های جمع آوری اطلاعات…………….. 51

3-5 جامعه آماری…………….. 51

3-5 روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………….. 52

فصل چهارم: رهیافت جدید پیشنهادی…………….. 54

4-1 مقدمه……………. 55

4-2 روش کاوش ایده به زبان فارسی…………….. 55

4-3 استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانش……….. 62

4-4 مزایا و معایب استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانش…… 64


فرم در حال بارگذاری ...