1398/07/29

پایان نامه کارشناسی ارشد:مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها
 
عنوان
صفحه
شکل 1- 1  دسته بندی کلی مسائل برنامه تسهیلات
3
شکل 1- 2  دسته بندی مسائل مکان یابی با نگرش نوین
4
شکل 1- 3  یک مثال برای سیستم خدمات بهداشتی
5
شکل 1- 4  شکل مربوط به مثال شعبات پستی
6
شکل 1- 5 شکل مربوط به مثال شبکه راه ها
7
شکل 1- 6  الگوهای جریان
10
شکل 1- 7  انواع خدمت
11
شکل 1- 8 ساختار فضایی
11
شکل 2- 1 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

استقرار بهینه در یک مثال دو سطحی
21
شکل 3- 1  استقرار گره های تقاضا، تسهیلات موجود و مکان های کاندید
35
شکل 3-2 رابطه فضای جواب و ارتباط غالب
38
شکل 3-3 مراحل الگوریتم انبوه ذرات
42
شکل 3- 4  نحوه نمایش جوابها
46
شکل 3-5  نحوه تخصیص تقاضا به تسهیلات در ماتریس
46
شکل 3-6  کد گشایی الگوریتم حل
48
شکل 3-7 شبه کد حرکت هر ذره
49
شکل 3-8  شبه کد الگوریتم MOPSO پیشنهادی
50
شکل 3-9  فلوچارت الگوریتم MOPSO
51
شکل 3- 10  توزیع فازی مقدار تابع و اهداف فازی که توسط تصمیم گیرنده تأیید می شود
59
شکل 4-1 نمودار میانگین تعداد جوابهای نامغلوب در الگوریتم MOPSO پیشنهادی
71
شکل 4-2 نمودار جبهه پارتو برای مسأله نمونه اول
71
شکل 4-3 نمودار جبهه پارتو برای مسأله نمونه هفتم
71
شکل 4-4 نمودار جبهه پارتو برای مسأله نمونه پانزدهم
72
شکل 4-5 نمودار جبهه پارتو برای مسأله نمونه نوزدهم
72
فهرست شکل ها
 
عنوان
صفحه
شکل 4-5 نمودار جبهه پارتو برای مسأله نمونه بیست و دوم
72
شکل 4-5 نمودار زمان حل بر حسب ثانیه در نرم افزار  GAMSو الگوریتم MOPSO پیشنهادی
74
 

فصل اول

 

مقدمه وکلیات تحقیق
 

1-1- مقدمه

برنامه ریزی تسهیلات که از مباحث مهم مهندسی صنایع است، در دو بخش عمده جایابی و طراحی را شامل می شود که مهمترین بخش طراحی، استقرار یا جانمایی و بخش های دیگر آن، حمل و نقل و طراحی ساختمان و تاسیسات است. منظور از تسهیلات هر مجموعه، شامل کارخانه، دانشگاه، بیمارستان و غیره است. در جایابی، به بررسی محل قرار گرفتن یک وسیله برای رسیدن به اهداف مورد


فرم در حال بارگذاری ...