1398/07/29

پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی زیست شناسی- سیستماتیک و اکولوژی گیاهی-مطالعه فلوریستیکی و زیستگاهی کوه دکل در شهرستان ممسنی، استان فارس

مقدمه. 2

 کلیات   2

۱-2-  ویژگی های سرزمین ایران  3

۱-3- تاریخچه مطالعات فلورستیکی در ایران  4

۱-3-1- تاریخچه مطالعات فلورستیکی ایران: 5

۱-3-3 منابع شناسایی فلور ایران: 10

۱-4- نواحی فلورستیکی ایران  11

1-5- توپوگرافی استان فارس   12

1-6- اقلیم شهرستان ممسنی  14

1-6-1- دما 16

1-6-2- بارندگی  17

۱-6-3- رطوبت نسبی  18

1-6-4- خاک   19

1-10- جغرافیا و زمین ریخت شناسى  20

زمین شناسی استان فارس…. 21

1-11-1- زمین شناسی عمومی ممسنی  22

1-11-2- چینه نگاری ممسنی  22

۱-11-3- رسوبات جوان گستره نورآباد 26

۱-12- اهداف و ضرورت انجام پروژه 27

مواد و روش ها 29

۲-1- مطالعات صحرایی  29

2-2- مطالعات آزمایشگاهی  30

نتایج… 33

3-1- نتایج  33

۳-2- پوشش گیاهی منطقه: 42

بحث…. 47

4-1- عوامل انتشار گونه ها در منطقه مورد مطالعه  48

4-1-1- اقلیم  48

4-1-2- توپوگرافی  51

4-1-3- عوامل زیستی  58

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4-2- فیتو جغرافی  61

4-3-1- ناحیه ایران و تورانی  61

4-3- عناصر انحصاری  62

4-4- پیشنهادات پزوهشی آینده 64

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

فهرست منابع

الف: منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….   65

ب: منابع انگیسی…………………………………………………………………………………………………………….    68

           پیوست    

پیوست جدول1……………………………………………………………………………………………………………………71

پیوست جدول2…………………………………………………………………………………………………………………….86

تصاویری از برخی زیستگاه های موجود در منطه مورد مطالعه …………………………………………93

فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه      

 

جدول3-1: تعداد تیره، جنس و گونه مربوط به هر کدام از گروه های گیاهی………………………33

جدول 3-2: لیست غنی ترین تیره های گیاهان آوندی…………………………………………………………35

جدول 3-3: لیست غنی ترین جنس های گیاهان آوندی……………………………………………………..36

جدول3-4: لیست تعدادی از گیاهان دارویی منطقه……………………………………………………………..37

جدول 3-5: تعدادی از گیاهان منطقه که دارای پتانسیل زینتی شدن هستند……………………38

جدول 3-6: گونه های بومی ایران در منطقه…………………………………………………………………………38

جدول 3-7: لیست علف های هرز منطقه……………………………………………………………………………..39

جدول 3-8: گونه های فراوان منطقه……………………………………………………………………………………40

 

فهرست شکل ها

 

 

عنوان                                                                                            صفحه

 

شکل 1-1: نقشه نواحی فلورستیکی ایران……………………………………………………………………………..11

شکل 1-2: نقشه موقعیت منطقه موردمطالعه………………………………………………………………………………12

شکل1-3: نقشه اقلیم استانفارس………………………………………………………………………………………………..15

شکل1-4 دمای حداکثر مطلق بلند مدت استان فارس……………………………………………………………..16

شکل1-5: دمای حداقل مطلق بلند مدت استان فارس……………………………………………………………..16

جدول1-6: میانگین دمای حداکثر بلند مدت استان فارس……………………………………………………….17

شکل1-7: بارندگی بلند مدت استان فارس………………………………………………………………………………..17


فرم در حال بارگذاری ...