1398/08/01

پایان نامه رابطه الگوی استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه ای

برخی کارکرد های اجتماعی موبایل
موبایل جوانان ونوجوانان
2-2جامعه پذیری
تفاوت تربیت و جامعه پذیری
جامعه پذیری در مفهوم جدید
عوامل وکارگزاران جامعه پذیری
نقش وسایل ارتباط جمعی در جامعه پذیری
جامعه پذیری مدرسه ای
جامعه پذیری مدرسه ای با تاکید برنظام آموزشی ایران
اهداف جامعه پذیری مدرسه ای
ابعاد جامعه پذیری مدرسه ای
3-2 نظریه ها وتئوریهای مرتبط با تحقیق
کاستلز وجامعه شبکه ای
جیمز کاتز و نظریه آپارات ژئیست
هانس گسر و نظریه توسعه کاربردی موبایل
لئوپولدینا فورتونانی و نظریه دموکراتیزه شدن ارتباطات
نظریه کنش ارتباطی هابرماس
نظریه تحول ارزشی اینگلهارت
نظریات مربوط به جامعه پذیری
دیدگاه کارکردگرایی دورکیم
نظریه نظام کنش پارسونز
بوردیو و نظریه بازتولید فرهنگی
لوسین پای و مراحل جامعه پذیری مدرسه ای
4-2پیشینه تحقیق
گذری بر برخی پژوهشهای انجام گرفته در جهان
برخی پژوهشهای داخلی
5-2چارچوب نظری تحقیق
مانوئل کاستلز
هانس گسر
اینگلهارت
پارسونز
فرضیات تحقیق
مدل نظری تحقیق
فصل سوم : روش شناسی
1-3روش تحقیق
2-3جامعه آماری
3-3جمعیت نمونه و روش نمونه گیری
4-3حجم نمونه
5-3ابزار گردآوری داده های تحقیق
6-3تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
شیوه های کاربرد موبایل
جامعه پذیری مدرسه ای
7- 3 روایی و پایایی ابزار پژوهش


فصل چهارم : یافته های پژوهش
مقدمه
الف) یافته های توصیفی
ب) آزمونهای مقدماتی دومتغیره
ج)آزمون فرضیات
د) آزمونهای تکمیلی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
نتایج
نتایج توصیفی
نتایج تبیینی
نتایج تحلیلی
پیشنهادات
محدودیتهای پژوهش
منابع فارسی
منابع لاتین
فهرست جداول
جدول 1: توزیع پراکندگی جمعیت نمونه برحسب جنس ، رشته و پایه تحصیلی
جدول 2: مولفه ها و ابعاد متغیر مستقل الگوی استفاده از موبایل
جدول3: مولفه ها و ابعاد متغیر وابسته جامعه پذیری مدرسه ای
جدول 4: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دارا بودن یا نبودن موبایل
جدول5: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پایه تحصیلی
جدول 6: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی
جدول 7: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع نگرش و نحوه استفاده از موبایل
جدول 8: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب موقعیتهای استفاده از موبایل
جدول 9: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه استفاده از موبایل
جدول 10: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده از موبایل
جدول 11: توصیف آماری متغیر شدت و میزان استفاده از موبایل
جدول 12: توصیف آماری و توزیع فراوانی برحسب متغیر جامعه پذیری مدرسه ای
جدول 13:توصیف آماری خرده متغیر مهارت ارتباطی
جدول 14: توصیف آماری خرده متغیر مهارت جرئت ورزی
جدول 15: توصیف آماری خرده متغیر مهارت مسئولیت پذیری
جدول16: توصیف آماری خرده متغیر مهارت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شناخت و عمل به ارزشها
جدول 17: توصیف آماری خرده متغیر مهارت فراغتی –مقابله ای
جدول 18: توصیف آماری میزان استفاده از موبایل به تفکیک جنسیت
جدول 19: توصیف آماری سابقه استفاده از موبایل به تفکیک جنسیت
جدول 20: توصیف آماری میزان جامعه پذیری به تفکیک کاربر و غیرکاربر
جدول 21:توصیف آماری میزان مهارت ارتباطی افراد به تفکیک کاربر وغیرکاربر
جدول 22: توصیف آماری میزان مهارت جرئت ورزی افراد به تفکیک کاربر وغیرکاربر
جدول 23: توصیف آماری میزان مهارت مسئولیت پذیری افراد به تفکیک کاربر وغیرکاربر
جدول24: توصیف آماری میزان مهارت شناخت وعمل به ارزشها افراد به تفکیک کاربر وغیرکاربر
جدول 25: توصیف آماری میزان مهارت فراغتی- مقابله ای افراد به تفکیک کاربر وغیرکاربر
جدول 27: بررسی رابطه بین موقعیتهای استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه ای
جدول 28: بررسی رابطه بین نوع نگرش ونحوه استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه ای
جدول 29 : بررسی رابطه بین شدت ومیزان استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه ای
جدول 30: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه پیرامون جامعه پذیری و میزان استفاده از موبایل
جدول 31: بررسی رابطه بین سابقه استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه ای
جدول 32: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه پیرامون جامعه پذیری و سابقه استفاده از موبایل
جدول 33: تحلیل واریانس دوراهه برای بررسی اثر تعاملی نوع نگرش ومیزان استفاده از موبایل بر جامعه پذیری مدرسه ای
جدول 34: تحلیل واریانس دوراهه برای بررسی اثر تعاملی موقعیتهای استفاده ومیزان استفاده از موبایل بر جامعه پذیری مدرسه ای


فهرست نمودارها
نمودار1: نمایش دایره ای فراوانی پاسخگویان برحسب دارابودن یا نبودن موبایل
نمودار2: نمودارمیله ای توزیع فراوانی برحسب پایه تحصیلی
نمودار3: نمودارمیله ای توزیع فراوانی برحسب رشته تحصیلی
نمودار4: نموداردایره ای توزیع فراوانی برحسب نوع نگرش و نحوه استفاده از موبایل
نمودار5: نموداردایره ای توزیع فراوانی برحسب موقعیتهای استفاده از موبایل
نمودار 6: نمودارمیله ای توزیع فراوانی برحسب سابقه استفاده از موبایل
نمودار7: نموداردایره ای توزیع فراوانی برحسب نوع شدت و میزان استفاده از موبایل
نمودار8:نمودارهیستوگرام داده های مربوط به متغیر میزان و شدت استفاده از موبایل
نمودار9: نمودارهیستوگرام داده های مربوط به متغیر جامعه پذیری مدرسه ای
نمودار10: نمودار هیستوگرام مربوط به خرده متغیر مهارت ارتباطی
نمودار11: نمودار هیستوگرام مربوط به خرده متغیر مهارت جرئت ورزی
نمودار12: نمودار هیستوگرام مربوط به خرده متغیر مهارت مسئولیت پذیری
نمودار13: نمودار هیستوگرام مربوط به خرده متغیر مهارت شناخت وعمل به ارزشها
نمودار14: نمودار هیستوگرام مربوط به خرده متغیر مهارت فراغتی – مقابله ای
نمودار15: نمایش میله ای توزیع پاسخگویان برحسب میزان استفاده از موبایل در موقعیتهای مختلف به تفکیک جنسیت
نمودار16: نمایش میله ای توزیع پاسخگویان برحسب نوع نگرش به موبایل به تفکیک جنسیت
نمودار17: نمودار تحلیل روند پیرامون جامعه پذیری مدرسه ای و میزان استفاده از موبایل
نمودار18: نمودار تحلیل روند پیرامون جامعه پذیری مدرسه ای و سابقه استفاده از موبایل
نمودار19: نمایش اثرتعاملی میزان استفاده و موقعیتهای استفاده از موبایل بر جامعه پذیری مدرسه ایمقدمه
جهان وارد هزاره سوم گشته ،عصری که فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی توانسته اند دهکده جهانی را به ارمغان آورند.اکنون جامعه شناسی نوپای دوران صنعتی بیش از پیش با ارتباطات پیوند خورده،و به طور قطع ویقین جامعه شناسی و فرهنگ پیشرو درآینده ای نه چندان دوربا جامعه ای شبکه ای –اطلاعاتی درگیر خواهد بود که لازمه آن تغییر پارادایم تحلیلی کنونی به تحلیل شبکه های اجتماعی مبتنی بر فناوری اطلاعات و بازنگری در روشها ومتد انتقال عناصر فرهنگی خواهد بود. محیط اجتماعی در عصر جهانی شده حاضر یک محیط رسانه ای است لذا متغیر های مستقل جدیدی پا به عرصه فرهنگ جوامع گذاشته اند که در پژوهشهای پیشین لحاظ نگردیده اند. فنآوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی روش کارکرد ما را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی و حتی نحوه تفکر ما را تغییر داده‌اند.
تجارت، بانکداری، اوقات فراغت و سرگرمی، خدمات، خط تولید، آموزش، و بهداشت در عصر حاضر نسبت به ده سال قبل کاملاً متفاوت شده و مردم این تغییر را که فنآوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی موجب آن شده‌اند، به‌تدریج تشخیص می­دهند. ترکیبی از رایانه‌ها، ماهواره­ها، اینترنت، تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی، که ابزار اطلاعات و ارتباطات مدیریت­اند، فنآوری اطلاعاتی و ارتباطی را تشکیل می­دهند که موجب عمل و عکس­العمل مؤثرتر و کاراتر امور می­شوند و باعث بروز مشاغل جدید، صنایع نوین و خلاقیت­های پی­در­­‌پی در کشورهای توسعه­یافته شده، و نیز تغییراتی در روش زندگی به وجود آورده‌اند (استوور، 1375: 10). اما از سوی دیگر، با اذعان به کاربردهای فراوانی که فنآوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی به ارمغان می‌آورد، پیدایی این فنآوری‌ها، بحث­ و جدل‌‌های متعددی را بر سر آثار فردی و اجتماعی، کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، سطحی و زودگذر و یا عمقی و دیرپای، و کلا آثار مثبت و منفی آنها به راه انداخته است. در حالی­که به نظر می­رسد بعضی، برغم مشاهده سرعت سرسام­آور گسترش دسترسی به شبکه­های کامپیوتری، و اذعان به توان حیرت­آور رسانه­های ارتباطی جدید، رسانه­ها را واجد آثاری تصنعی و زودگذر به حساب می­آورند که اصولاً هیچ مطالب اساسی درباره آنها نمی­توان گفت (تامپسون، 1379: 10).
آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از نهاد های اصلی جامعه نمی تواند فارغ از این عرصه نوو بدون درنظر گرفتن آثار و تبعات پیشرفتهای تکنولوژیکی نوین به فعالیت سنتی خویش یعنی پرورش و انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید ادامه حیات دهد. زیراکه فناوریهای نوین ارتباطی با فراهم کردن امکان پیدایش جامعه ای شبکه ای، افراد و جوامع را در قالب های جدید هویت سازی نموده اند. (کاستلز:1380 ،201) این امر نه تنها بر ارتباط و تعامل انسانها با یکدیگر موثر افتاده بلکه ساختارها و نهادها را نیز با چالش روبرو ساخته است .
در این میان جامعه پذیری مدرسه ای نیز به عنوان یکی از مولفه ها و عملکردهای رسمی در مدارس عنصری بسیار مهم در هویت بخشی ،استمرار و تعمیق عناصر فرهنگی و ارزشها و هنجارهای رسمی به دانش آموزان می باشد. ورود ناخوانده ولی گریزناپذیر تکنولوژیهای نوین ارتباطی از جمله موبایل به عرصه فرهنگ و آموزش وپرورش علی رغم استفاده های تکنیکی و … از آنها چالشهایی را پیش روی کارگزارن عرصه انتقال فرهنگی و متصدیان امر جامعه پذیری در مدارس گذاشته که حل این مسئله مستلزم پژوهشهایی تجربی و کارشناسانه است.
مطالعه حاضر با دو سؤال اصلی آغاز می‌شود: 1) تلفن همراه در بین دانش­آموزان متوسطه دختر و پسر چه کاربردهایی دارد 2) آیااین الگوی استفاده از موبایل با جامعه پذیری مدرسه ای ارتباط معنادار دارد ؟یا خیر؟


فصل اول
کلیات
بیان مساله
اهمیت وضرورت تحقیق
اهداف وسوالات تحقیق
فوایدوکاربردهای تحقیق
بیان مساله
حضور فزاینده و گریزناپذیر تکنولوژیهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی در زندگی فردی و جمعی عصر ما لزوم توجه ویژه و محققانه به آثار و تبعات مثبت ومنفی آنان را نه تنها ضروری بلکه پر اهمیت نموده است.تا جایی که امروزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات همراه با فنآوری زیستی و فنآوری نانو سه ضلع مثلثی را تشکیل می دهند که مسیر و جهت علوم و فنون را چند دهه آینده را تعیین می کنند.( معتمد نژاد:1384)دراین بین فنآوریهای نوین ارتباطی واطلاعاتی با فراهم کردن امکان پیدایش«جامعه ای شبکه ای »که افراد و جوامع را در قالبهای تازه هویتهای تازه بخشیده (کاستلز،1387:ص 20) نه تنها قواعد و قوانین سنتی حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسانها بلکه نوع نگرش یا به قول هابرماس زیست جهان ما را نسبت به خود و جهان تغییر داده است .( اولسون: 1377: 5)
یکی از مهم ترین این ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی که امروزه کاربردهای روزافزونی در میان خیل گسترده جامعه پیدا کرده تلفن همراه (موبایل ) است که به زعم پورو جامعه شناس معاصر بر خلاف سایر تکنولوژیها توانسته است از سوی اقشار و طبقات مختلف سنی و جنسیتی و اجتماعی تقریبا به یک اندازه مورد استقبال قرار گیرد . (موسوی : 89: 15) جامعه ایرانی نیز از این قاعده مستثنا نبوده تا جایی که امروزه سخن از وجود حداقل 35 میلیون خط موبایل در کشور بر سر زبانهاست . (نشریه تخصصی ارتباطات ، زمستان 87)اگر ویژگیهایی از قبیل :«تعاملی بودن،جمع زدایی ، شکست مفاهیم زمان ومکان ، تمرکز زدایی ، ظرفیت بالا و انعطاف پذیری را برای فنآوریهای نوین ارتباطی واطلاعاتی در نظر بگیریم (آقاجانی ، نوشین، 1383:15) متوجه خواهیم شد که این رسانه ها با فرهنگ جامعه در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارندو در این بین موبایل با داشتن یکسری ویژگیهای جذاب به راحتی توانسته است جایگاهی ویژه ای را به خود اختصاص داده وبصورت یک کالای فرهنگی ظاهر شود.
ورود موبایل به عرصه اجتماعات بشری چالشهایی جدی را در عرصه های مختلف فرا هم آورده که لزوم توجه پژوهشی را در سرلوحه برنامه های فرهنگی طلب می کند . یکی از این حوزه های چالش برانگیز آموزش و پرورش و کارکرد های آن از یک طرف و ورود ابزاری چند رسانه ای به نام موبایل از طرف دیگر می باشد. اگر جامعه پذیری را کارکرکردی مهم برای جامعه بدانیم که طی آن هر فرد هنجارها ،ارزشها و الگوهای رفتاری را که جامعه ی وی بر آنها تاکید دارد بصورت جزئی از وجود خود در می آورد .(بلیک رید و هارلدسون: 1387:86)و با در نظر گرفتن اینکه جامعه پذیری فرآیندی است که بدنبال آموزشهای عام بدست می آید و موجب حلول قوانین رفتاری هرجامعه و همه انتظارات فرهنگی آن در کل شخصیت افراد می گردد،(دفلور ،ملوین و دنیس آورت دی : 1383:637) بدون تردید می بایست بر این نکته اذعان کامل داشت که آموزش و پرورش یکی از نهاد های اصلی جامعه است که کارکرد آشکار و اصلی آن جامعه پذیری دانش آموزان است. این مقوله تا جایی اهمیت دارد که عده ای از محققان، آموزش و پرورش را در معنای اعم آن جامعه پذیری دانش آموزان قلمدادنموده اند.(علاقه بند :1378:56) حال این واقعیت مطرح می شود که در این عرصه تخصصی و ویژه (مدرسه ) مهمانی ناخوانده به نام موبایل وارد شده که علیرغم ممنوعیتها ومحدودیتهای قانونی و عرفی که پیرامون استفاده از آن در محیطهای آموزشی وضع


فرم در حال بارگذاری ...