1398/07/29

پایان نامه جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه

بند ب) اعاده حیثیت قضایی.. 40
گفتار سوم: اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه 43
فصل دوم: مبانی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه 51
مبحث اول: مبانی فقهی جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه 52
گفتار اول: قرآن. 52
بند الف) آیات قرانی مربوط به جرم و توبه. 52
در آیه 4 سوره نور خداوند می فرماید: 52
در آیه 5 سوره نور خداوند می فرماید: 53
در آیه 39 سوره مائده راجع به توبه سارق می فرماید: 53
آیه 114 سوره توبه: 53
آیه 153 سوره اعراف.. 53
بند ب) حضرت یوسف (ع) مصداق قرآنی برای بازداشت شده گان بی گناه 54
گفتار دوم: روایات.. 55
گفتار سوم:عقل. 56
مبحث دوم: مبانی حقوقی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه 58
گفتار اول: اصل برائت.. 58
گفتار دوم: اصل کرامت انسانی.. 58
گفتار سوم: مبانی حقوقی جبران دولتی خسارت.. 60
بخش دوم: جلوه های جبران خسارت از متهم بی گناه در متون قانونی.. 63
مقدمه. 64
فصل اول: تحلیل و نقد جلوه های عام موجود در قوانین مختلف.. 64
مبحث اول: اصل 171 قانون اساسی.. 64
مبحث دوم: ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات.. 66
مبحث سوم: ماده 13 قانون مجازات اسلامی 1392 و مقایسه با ماده 58 قانون سابق.. 68
فص

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ل دوم: تحلیل و نقد مقررات خاص قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 69
مبحث اول: جلوه های جبران خسارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 69
گفتار اول: متقاضیان مستحق جبران خسارت.. 70
گفتار دوم: افراد استثناء شده از دریافت خسارت.. 70
گفتار سوم: مهلت درخواست جبران خسارت.. 72
گفتار چهارم: شیوه اعتراض به میزان جبران خسارت.. 73
گفتار پنجم: مرجع جبران خسارت.. 73


فرم در حال بارگذاری ...