1398/07/29

پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

(2-2 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ……….
١۴
(3-2 ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش …………..
١٧
(4-2 اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش …………….
١٨
(5-2 اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش …..
١٩
(6-2 اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش …………………
٢٠
(7-2 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ……..
٢١
(1-7-2دﺳﺘﻪ اول ﺷﺮاﻳﻂ دروﻧﻲ ………………………..
٢١
(2-7-2 دﺳﺘﻪ دوم اﻟﺰاﻣﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ………
٢٣
(8-2 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ……..
٢۴
(9-2 اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ………………………………………………………………………
٢٨
(1-9-2 دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﺎﻓﻲ ……..
٢٨
(2-9-2 ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ …………………………
٢٨
(3-9-2 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﺷﺮﻛﺖ ………………
٢٨
(10-2 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش در ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺷﺮﻛﺖ ……
٢٩
(1-10-2 ﺣﺠﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ………
٢٩
(2-10-2 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ …………………
٣٠
(3-10-2 ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺎری …
٣٠
-4-10-2 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ……………………
٣٠
(11-2 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش در ارزش ﺷﺮﻛﺖ ………………
٣٢
(12-2 اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﻮب ……………..
٣٣
(13-2 ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ………………………..
٣۴
(14-2 اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ……………………………..
٣٧
(15-2 اﺟﺰاء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش …………………………
٣٨
(1-15-2 دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران …………………………..
٣٩
(2-15-2 دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ………………………………………..
۴٠
(3-15-2 دوره ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻ ……………………………………………
۴٣
(4-15-2 ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ …………………………………………….
۴۵
(16-2 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش و ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در

ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ………………………………………………… ۴٧

(17-2 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در

داﺧﻞ ﻛﺸﻮر …………
……………………………………………… ۵٣
ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ……….
……………………………………. ۵٧
٢-١٨) خالصه فصل …………
…………………………………….. ۶۵
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم …….
…………………………………………… ۶۶
(1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ …………..
……………………………………………. ۶٧
(2-3 روش ﺗﺤﻘﻴﻖ …………..
…………………………………….. ۶٧
(3-3 ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ….
…………………………………. ۶٨
(4-3ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ .
……………………………………………………… ۶٩
ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………….
…………………………………….. ۶٩
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ..
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

/>…………………………………….. ۶٩
(5-3ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﻬﺎ ..
……………………………………… ٧٠
(1-5-3 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ .
………………………………………………….. ٧٠
(2-5-3ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ .
………………………………………………….. ٧١
(1-2-5-3 ﺷﻴﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ .
……………………………….. ٧٢
(2-2-5-3 ﺷﻴﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ارزش ﺷﺮﻛﺖ .
……………………………….. ٧٢
 
ج
(6-3 ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ………………………………………
٧٢
(1-6-3 ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ اول و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ آن ………….
٧٣
(2-6-3 ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ دوم و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ آن …….
٧۴
(7-3ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ……………………………..
٧۵
(8-3 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ………………………………………………
٧۵
(9-3 روش ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ …………………………………………….
٧٧
(10-3 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ………………………….
٧٧
(1-10-3ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ داده ﻫﺎ ………………………………………
٧٨
(2-10-3ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ …………………………………………..
٧٨
(3-10-3ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ( ………………………………………. (G
٧٨
(4-10-3ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ……………………………..(R2)
٧٩
(5-10-3 ﻣﺪلﻫﺎی رﮔﺮﺳﻴﻮن ………………………………………….
٧٩
(6-10-3ﻓﺮضﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ……………..
٨٠
(7-10-3 آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن در اﻟﮕﻮی رﮔﺮﺳﻴﻮن …………………….
٨١
(8-10-3آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ………………………………..
٨١
(9-10-3آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن ﺿﺮاﻳﺐ ……………
٨٢
(10-10-3آزﻣﻮن ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎ ………………………….
٨٢
(11-10-3ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ …………..
٨٢
11-3 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ………………
٨٣
1-11-3 روش داده ﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ …………………………..
٨٣
1-1-11-3 روش اﺛﺮاث ﺛﺎﺑﺖ: …………………………….
٨۴
2-1-11-3 روش اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﻲ: ………………………………
٨۵
د
 
3-1-11-3 آزﻣﻮن ﭼﺎو ﻳﺎ F ﻣﻘﻴﺪ: ………………………………..
٨۶
4-1-11-3 آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ: ………………………
٨٧
2-11-3 آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﺪل ……………
٨٨
3-11-3
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………
٨٨
4-11-3
آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ………………
٨٩
1-4-11-3 ﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ: ………………………
٨٩
2-4-11-3 ﻓﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻤﺨﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ: …………………
٩٠
3-4-11-3  ﻓﺮض ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ: …….
٩٠
.4-4-11-3 ﻓﺮض ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ: ………………………….
٩١
.4-4-11-3 ﻓﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺎی ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺪل: ……………..
٩٢
5-11-3 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ……………………………………………
٩٣
1-5-11-3 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ(……………………………………..:(R2
٩٣
2-5-11-3 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ(…………………………………….:(R
٩٣
6-11-3 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺮای رد ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ ..
٩۴
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم 
………………
٩۵
1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ .
……..
٩۶
2-4 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………………………..
٩۶
3-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………….
١٠٢
4-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………….
١٠۶
5-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺨﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………
١٠٨
6-4 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………..
١٠٨
1-6-4  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اول ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………………………………………….
١٠٨
1-1-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ……………… 1-1
١١٢
2-1-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ …………………. 2-1
١١٣
3-1-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ……. 3-1
١١٣
4-1-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ …………. 4-1
١١۴
2-6-4  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………….
…………………..١١۴
1-2-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ……….. 1-2
١١٨
2-2-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ………… 2-2
١١٩
3-2-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ …….. 3-2
١١٩
4-2-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ………….. 4-2
١٢٠
5-2-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ … 5-2
١٢٠
7-4 ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ ………………………………………………………………………………………………
١٢١