1398/07/30

پایان نامه ارشد رشته آموزش بزرگسالان: رابطه ی هویت دینی با شادمانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نجف آباد

اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق……………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 7

سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….8

تعاریف متغیرها و واژگان……………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق………………………………………………….. ….61-13

بخش اول: هویت دینی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..13

تعاریف دین و دین داری ……………………………………………………………………………………………..14

ابعاد دین داری…………………………………………………………………………………………………………….15

نقش و کارکرد دین……………………………………………………………………………………………………..17

هویت………………………………………………………………………………………………………………………..19

شناخت اصطلاح هویت………………………………………………………………………………………………..19

رویکرد های روان شناسانه­ی هویت وهویت …………………………………………………………………….20

رویکردهای جامعه شناسانه­ی هویت و هویت دینی…………………………………………………………….23

ابعاد هویت ……………………………………………………………………………………………………………….25

هویت دینی……………………………………………………………………………………………………………….27

ابعاد هویت دینی………………………………………………………………………………………………………..29

هویت دینی از منظر آیات وروایات……………………………………………………………………………….30

آثار و فواید ایمان مذهبی…………………………………………………………………………………………….34

بخش دوم: شادمانی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………35

تعریف مفهوم شادمانی……………………………………………………………………………………………….35

مفاهیم فرح و مرح در قرآن ………………………………………………………………………………………..36

تاریخچه مطالعات انجام شده در مورد شادی…………………………………………………………………..38

مؤلفه های تشکیل دهنده ی شادمانی……………………………………………………………………………..39

عوامل مؤثر بر شادی ………………………………………………………………………………………………….42

عوامل روان شناختی شادی…………………………………………………………………………………………..43

عوامل جسمانی شادی………………………………………………………………………………………………….44

عوامل اجتماعی و محیطی…………………………………………………………………………………………….45

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

عوامل فرهنگی شادی………………………………………………………………………………………………….46

مذهب و عوامل مذهبی شادی……………………………………………………………………………………… 47

عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….50

اثرات شادی از منظر روان شناسی…………………………………………………………………………………..50

عوامل شادابی و نشاط از دیدگاه آیات و روایات…………………………………………………………….. 50

عوامل شادی دنیوی (از نظر آیات و روایات)………………………………………………………………….51

معیار ها و شرایط شادی بر اساس آیات و روایات…………………………………………………………….53

کاربرد های اطلاعات مربوط به شادی……………………………………………………………………………55

بخش سوم: پیشینه ی تحقیق

یافته های داخلی……………………………………………………………………………………………………….55

یافته های خارجی………………………………………………………………………………………………………58

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..60

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..62

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………62

روایی و پایایی ابزار…………………………………………………………………………………………………….62

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………65

جامعه و نمونه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………….65

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………….66

فصل چهارم:یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 68

بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه…………………………………………………………….. 68

یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….72

نتایج رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی ……………………………………………………75

یافته های جانبی پژوهش………………………………………………………………………………………………76

فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 80

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..83-80

بحث و نتیجه گیری سؤال کلی……………………………………………………………………………………….80

بحث و نتیجه گیری سؤالات فرعی………………………………………………………………………………. . 81

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 83

پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….. 83

پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………….. 84

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………… 86

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………6 9

چکیده­ی انگلیسی:……………………………………………………………………………………………………….99

فهرست جداول

جدول(2-3) توزیع فراوانی گروه نمونه به تفکیک رشته و جنسیت……………………………………………..66

جدول(1-4) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس جنسیت………………………………………………………… 68

جدول(2-4) توزیع فراوانی گروه نمونه براساس سن………………………………………………………………. 69

جدول(3-4) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس رشته ی تحصیلی……………………………………………. 70

جدول(4-4) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت تأهل………………………………………………….71

جدول(5-4) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین هویت دینی با شادمانی …………………………… 73

جدول(6-4) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین اعتقادات دینی با احساس و تجربه ی شادمانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 73

جدول(7-4) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین احساسات و عواطف دینی با احساس و تجربه ی شادمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..74

جدول(8-4) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین انجام رفتار های دینی با احساس وتجربه ی شادمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..74

جدول(9-4) میزان همبستگی های رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی……………………75

جدول(10-4) تحلیل رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی……………………………………..75

جدول(11-4) ضرایب رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی………………………………….. 76

جدول(12-4) نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در مورد سؤال اول یافته های پژوهشی…………………..77

جدول(13-4) نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد سؤال اول………………………………………………..78

فهرست نمودار ها

شکل(1-4) توزیع آماری کل دانشجویان کارشناسی برحسب جنسیت…………………………………….69

شکل(2-4) توزیع آماری کل دانشجویان برحسب سن…………………………………………………………70

شکل(3-4) توزیع آماری کل دانشجویان برحسب رشته ی تحصیلی……………………………………….71

شکل(4-4) توزیع آماری کل دانشجویان بر حسب وضعیت تأهل…………………………………………..72


فرم در حال بارگذاری ...