1398/07/29

مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز – پایان نامه معماری

(1-1)مقدمه 1
(1-2)-بیان مسئله 1
(1-3)-اهداف پژوهش 1
(1-4)-فرضیات پژوهش 2
(1-5)-سوالات پژوهش 2
(1-5)-روش تحقیق 2
(1-6)-تعریف واژگان3
فصل دوم (مطالعات مسکن)
(2-1)-مقدمه 4
(2-2)-مسکن در قرن حاضر(با رویکرد پایداری زیست محیطی و اجتماعی) 4
(2-3)-گونه شناسی مسکن شهری 4
(2-4)-مجتمع های مسکونی 6
(2-4-1)-تاریخچه شکل گیری مجتمع های مسکونی 6
(2-4-2)-آسیب شناسی مجتمع های مسکونی7
(2-4-3)-بررسی فضاهای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی 7
(2-4-3-1)-انعطاف پذیری(چند عملکردی بودن فضای باز و نیمه باز) 8
(2-4-3-2)-تنوع پذیری 9
(2-4-3-3)تطبیق پذیری(جابه جایی فصلی و روزانه) 9
(2-4-3-4)تغییر پذیری(تفکیک و تجمیع)10
(2-4-3-5)بازی پذیری فضاهای باز برای کودکان10
(2-4-4)-نقش فضای باز در بهره گیری از عوامل اقلیمی 11
(2-5)-گونه شناسی مجتمع های مسکونی در شکل گیری فضای باز 11
(2-5-1)-گونه شناسی سنتی(بررسی عمودی در سطح ارتفاع) 12
(2-5-2)-گونه شناسی معاصر(بررسی افقی در سطح افق) 12
(2-5-2-1)محیطی13
(2-5-2-2)منفرد14
(2-5-2-3)نواری14
(2-5-2-4)مختلط14
(2-6)-نتیجه گیری 14
فصل سوم (پایداری)
(3-1)-مقدمه 14
(3-2)-معماری پایدار 16
(3-2-1)-طراحی پایدار و اصول اولیه آن 16
(3-3)-انرژی های تجدیدپذیر(نو) 16
(3-3-1)-انرژی باد 17
(3-3-2)-انرژی خورشید 17
(3-3-3)-انرژی آب 17
(3-3-4)-انرژی زمین گرمایی 18
(3-3-5)-انرژی زیست توده 18
(3-3-6)-ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 18
(3-4)-تعامل پایداری و انرژی های نو 18
(3-5)-رویکردی پایداری به مسکن 19
(3-5-1)-معمار ایرانی الگوی واقعی مسکن پایدار 20
(1-1-5-3)-بررسی الگوهای فضاهای باز و نیمه باز در معماری سنتی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی 21
(3-6)-نتیجه گیری 22
فصل چهارم(طراحی اقلیمی)
(4-1)-مقدمه 23
(4-2)-آسایش حرارتی 23
(4-2-1)-آسایش حرارتی در محیط های خارجی 24
(4-2-2)-تفاوت های فیزیولوژیکی حرارتی بین آسایش حرارتی در محیط های داخلی و خارجی 25
(4-2-3)-احساس آسایش در فضای باز 27
(4-2-4)- تطابق و سازگاری 28
(4-2-5)-جنبه های روانشناختی و تاثیر آن در ارزیابی آسایش حرارتی در فضای داخلی و فضای باز 28
(4-3)-اهداف عمده طراحی اقلیمی 29
(4-3-1)-کاهش اتلاف حرارت ساختمان 29
(4-3-2)-کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان 30
(4-3-3)-بهره گیری از انرژی خورشیدی 31
(4-3-4)-محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج 31
(4-3-5)-محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب 32
(4-3-6)-بهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا 32
(4-3-7)-بهره گیری از شرایط مناسب هوای خارج 33
(4-3-8)-ایجاد کوران در فضاهای داخلی ساختمان 33
(4-3-9)-افزایش رطوبت هوا 34
(4-3-10)-جلوگیری از افزایش رطوبت هوا 34
(4-3-11)-محافظت ساختمان در برابر بارندگی 34
(4-3-12)-کاهش تاثیر بادهای غبارآلود35
(4-

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4)-متغیرهای اقلیمی-محیطی موثر برآسایش حرارتی فضای باز و نیمه باز 35
(4-4-1)-تاثیر عوامل اقلیمی بر محدوده آسایش 35
(4-4-1-1)-تاثیر تابش آفتاب و دما 35
(4-4-1-2)-تاثیر رطوبت هوا 35
(4-4-1-3)-تاثیر باد و جریان هوا 36
4-4-1-3-1اثر سایه باد36
4-4-1-3-2تشکیل حلقه تلاطم در پای ساختمان ها 37
4-4-1-3-3اثر مانع37
4-4-1-3-4پدیده ونتوری 38
4-4-1-3-5اثر ناشی از ارتباط مابین مناطقی با فشار متفاوت 39
4-4-1-3-6پدیده کانالیزاسیون یا جهت پذیری40
4-4-1-3-7اثر حلقه باز40
4-4-1-3-8 اثر هرم40
4-4-1-3-9 اثر گوشه 41
(4-4-2)-تاثیرات محیطی 42
(4-4-2-1)-نور 42
4-4-2-1-2 سایه اندازی فضاهای بیرونی 43
(4-4-2-1)-نور 42
(4-4-2-2)-صوت 43
(4-4-2-3)-آلودگی هوا 43
(4-5)-راهکارهای تعدیل خرد اقیم از راه کنترل عوامل اقلیمی محیطی موثر بر آن 43
(4-5-1)-تابش 44
4-5-1-1کنترل دسترسی به خورشید برای عابرین پیاده 44
4-5-1-2تناسبات با توجه به نیاز سایه و آفتاب 45

4-5-1-3 تأثیر تغییر تناسبات بر میزان سایه جداره های حیاط 45
4-5-1-4دما و نوسانات روزانه 46
(4-5-2)-رطوبت 46
(4-5-3)-جریان هوا 47
4-5-3-1جهت استقرار 47
4-5-3-2خصوصیات خارجی 47
4-5-3-3 تقسیم فضای داخلی 47
4-5-3-4 کوران 48
4-5-3-5 کنتر ل بازشوها 48
4-5-3-5-1جهت پنجره ، اندازه ها و الگوهای جریان هوا 48
4-5-3-5-2 مکان پنجره از جهت ارتفاع 49
4-5-3-6 تاثیر محوطه و پوشش گیاهی 49
4-5-3-6-1 سایه اندازی با درختان بدون جلوگیری از جریان باد 50
(4-5-4)-باد 50
4-5-4-1 فرم زمین و جریان باد 51
4-5-4-2 فرم ساختمان ها و جریان باد 51
4-5-4-3 ارتفاع ساختمان ها و جریان باد 51
4-5-4-4 فاصله ساختمان ها و جریان 52
(4-6)-ضریب دید به آسمان 52
4-6-1رابطه “ضریب دید به آسمان” و متغیر های اقلیمی 53
4-6-2 رابطه دمای تابشی محیط با “ضریب دید به آسمان” 53
(4-7)-اصول کاربردی در طراحی اقلیمی با تاکید بر فضای باز و نیمه باز 54
(4-7-1)-مصالح 54
4-7-1-1 مصالح ساختمان و سنگفرش،بام و روکار دیوارها 54
4-7-1-2رنگ مصالح 56
(4-7-2)-شکل و هندسه 56
4-7-2-1هندسه بافت-تخلیه گرما در شب و بهبود جریان هوا 56
4-7-2-2 هندسه بافت و نسبت ارتفاع به عرض معبر 57
4-7-2-3 هندسه بافت – جریان باد و تهویه 57
(4-8)-اصول کاربردی در طراحی اقلیمی با تاکید بر فضای باز و نیمه باز 59
(4-8-1)-سطوح قائم 59
(4-8-2)-سطوح افقی 59
(4-8-3)-سطوح شیبدار 59
(4-8-4)-خنک سازی فضاهای بسته از طریق تهویه و باد عبوری از فضاهای نیمه باز 60
(4-10)-رفتار حرارتی فضاها در تابستان و زمستان 60
(4-11)-عوامل انسانی60
(4-12)-فضاهای باز و نیمه باز خانه های ایران از بعد اقلیمی 63
(4-12-1)-فضاهای باز64
(4-12-2)-فضاهای نیمه باز 69
(4-13)-نتیجه گیری 72
فصل پنجم(نمونه شناسی مجتمع های مسکونی شهری)
(5-1)-مقدمه73
(5-2)-نمونه های داخل کشور 73
(5-3)-نمونه های خارج کشور 75
(5-4)-نتیجه گیری76
فصل ششم (مبانی نظری طراحی)
(6-1)-مقدمه77
(6-2)-اهمیت مسکن77
(6-2-1)-مسکن به عنوان سرپناه(پایداری اقتصادی)78
(6-2-2)-از نظر معاملات اجتماعی(پایداری اجتماعی)78
(6-2-3)-از نظر توجه به محیط زیست(پایداری محیطی)79
(6-3)-مجتمع های مسکونی و لزوم توجه به فضای باز و نیمه باز79
(6-3-1)-ویژگی های مشترک فضای باز در مجتمع های مسکونی80
(6-3-1-1)-تعلق مکانی به فضای باز80
(6-3-1-3)-سلسله مراتب80
(6-3-1-4)-بررسی اشراف بصری(بعد اجتماعی پایداری)81
6-3-1-3-1 محرمیت در فضاهای باز و نیمه باز 82
6-3-1-3-2 حریم و قلمرو82
(6-3-1-5)-قابل دفاع بودن83
(6-3-1-6)-امنیت83
(6-3-1-7)-مناسب برای کلیه گروه سنی83
(6-3-1-8)-توجه به اقلیم84
(6-3-1-9)-تعاملات اجتماعی84
(6-3-1-10)-تنوع فضایی84
(6-5)-تعاریف فضای باز و نیمه باز84
(6-5-1)-از بعد کالبدی84
(6-5-2)-از بعد معماری سنتی85
(6-5-3)-دسته بندی فضاهای باز و نیمه باز مسکن طبق ضوابط ساختمانی87
(6-5-3-1)-فضاهای باز87
(6-5-3-2)-فضاهای نیمه باز88
(6-6)-فعالیت های مرتبط با فضای باز مسکونی88
(6-7)-معرفی الگوهای اجرا و عناصر89
(6-7-1)-پیاده روها90
(6-7-2)-مسیرهای سواره90
(6-7-3)-فضای بازی کودکان92
(6-7-4)-مبلمان92
(6-7-5)-عوارض زمین93
(6-7-5-1)-سیمای شیب یا جهت شیب93
(6-7-6)-منظرسازی و دخل و تصرف در توپوگرافی93
(6-7-7)-فضای سبز94
(6-8)-اثر عوامل طبیعی فضای باز در کاهش مصرف انرژی مسکن95
(6-8-1)-نقش آب95
(6-8-2)-نقش سنگ96
(6-8-3)-نقش خاک96
(6-8-4)-نقش گزینش گیاهان در منظرسازی پایدار در فضای باز و نیمه باز97
(6-8-4-1)-انتخاب گونه های گیاهی مناسب98
(6-8-4-2)-محاسبه حداقل و حداکثر فاصله درختان و ارتفاع مورد نیاز با توجه به نیاز سایه و آفتاب99
(6-8-4-3)-همزیستی انسان و گیاه در فضاهای باز و نیمه باز100
6-8-4-3-2 اثرات پوشش گیاهی بر آسایش حرارتی عایر پیاده 101
(6-8-4-4)-اثر پوشش گیاهی بر مصرف انرژی ساختمان103
6-8-4-4-1 تأثیرات اقلیمی(عملکردهای اکولوژیک فضای سبز و تأثیرات آن بر میکروکلیمای منطقه) 103
(6-8-5)-نقش فضاهای باز و نیمه باز در ایجاد خرد اقلیم معتدل و ایجاد ارتباط اکولوژیک با محیط و طبیعت105
(6-9)-ارائه راهکارهای طراحی سایت به عنوان فضای باز مجموعه و فضاهای نیمه باز در راستای صرفه جویی در انرژی106
(6-9-1)-راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل دما در فضاهای باز و نیمه باز(گرمایش)106
(6-9-2)- راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل دما در فضاهای باز و نیمه باز(سرمایش)106
(6-9-3)- راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل باد در فضاهای باز و نیمه باز106
(6-9-4)- تامین امنیت حرکت در فضای باز106
(6-9-5)-تعاملات اجتماعی107
(6-9-6)-خرد اقلیم108
(6-9-7)-فضاهای نیمه باز109
(6-9-8)-حریم و اشراف بصری109
(6-9-9)-ملاحظات عوامل انسانی109
(6-9-10)-بررسی نحوه استقرار و جانمایی بلوک های مسکونی در کاهش اتلاف انرژی110
(6-10)-نتیجه گیری111
فصل هفتم (شناخت بستر طرح)


فرم در حال بارگذاری ...