1398/07/30

دانلود پایان نامه:شناخت علل و عوامل گرایش دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حرفه ای

های حر فه ای و آماده كردن جوانان برای احراز مشاغلی كه مورد نیاز جامعه است قدم های مو ثری برای ما در این  زمینه  بر دارد . وظیفه معلم و مدرسه این است كه از طریق راهنمایی در انتخاب شغل و گذر اندن معیشت به شاگردان كمك كنند . هدف آموزش متوسطهبیشتر تربیت متخصص در حهت رفع نیاز مندی های جامعه خواهد بود ،به طوری كه همه فارغ التحصیلان دوره متوسطه ، اعم از آنان كه از رشته های نظری یا از رشته های فنی و حر فه ای فارغ  التحصیل شده باشند ، بتوانند بلافاصله به نیروی انسانی فعال بپیوندند . زیرا هدف از این دوره صرفاً آماده كردن همه افراد برای ورود به دانشگاه نخواهد بود . جوان حداكثر درصد از فارغ التحصیلان دوره متو سطه می توانند به دانشگاه ها راه یابند ،این گروه خود را در سطحی بالاتر برای خدمت آماده می كنند وبه خاطر تعمق بیشتر در تخصصی كه به دست می آورند در خود كفایی كشور سهیم می شوند .
زیرا خود كفایی هر جامعه ای از جهات مختلف به كار آیی فارغ التحصیلان متوسطه عمومی و فنی و حرفه ای آن كشور بستگی دارد .
بیان مسئله:
ضرورت پیوند عمیق میان علم و عمل جهت ترقی و پیشرفت در تمام زینه ها یك امر نا گسستنی است . كه باید آن را مورد توجه جدی قرار داد . تا نسل جوان با رغبت وافر قادر به حل بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی باشد و ارزش های انقلاب را در

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مصاف با جملات ودر عمل از دشمنان محفوظ نگه دارد و از طرف دیگر به مقابله با آنها بپردازد .
این كار میسر نخواهد بود الا این كه  آموزش و پرو ربا برنامه ریزی صحیح ،و ایجاد همكاری سایر موسسا ت ،نهاد ها ، و مراكز تولیدی و آموزش با این نهاد راستین ،آستین همت بالا زند و علاوه  بر تامین شغل برای افراد ،برای بر طرف كردن نیاز مند ی های جامعه افراد كار امد و متخصص و ماهر تربیت كند . آگاهی از سوال انتخاب شاخه های فنی  آگاهانه و نا آگا هانه بدون انتخاب می تواند جامعه ای را در برنامه ریزی  های آموزشی و حرفه ای كمك نماید . در این راستا سؤالات پژوهش حاضر عبارت است از :

چه علل و عواملی وجود دارد كه دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حر فه ای گرایش پیدا می كنند ؟
آیا گرایش دانش آموزان به رشته های فنی و هنر ستا ن های فنی و حر فه ای از روی هدف معین و به طور آگاهانه صورت می گیرد ؟
 


فرم در حال بارگذاری ...