1398/07/29

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

۱-6)سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-7 )فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………12

1-7-1 )فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………12

1-7-2)فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………. 12

1-8)متغیر های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-8-1)متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-8-2 )متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………..12

1-8-3)متغیر تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………. 13

۱-9)جامعه آماری و قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………         ..13

1-9-1)قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………….. 13

۱-9-2)قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-9-3 ) قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………….. 13

۱-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها………………………………………………………………13

۱-10-۱)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 13

۱-10-2 )روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………. 14

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۱-10-3)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات          ……………………………………………………………………………………14

۱-11)تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………… 14

1-11-1)تعاریف نظری واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………… 14

1-11-2)تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………….         16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

1-۲-1)مفهوم استراتژی…………………………………………………………………………………………………………….       20

۲-1-2)اصول و قواعد رقابت……………………………………………………………………………………………………         21

۲-1-3)رویکردهای استراتژی……………………………………………………………………………………………………         21

2-1-3-1)رویکرد تجویزی……………………………………………………………………………………………………..         22

2-1-3-2)رویکرد توصیفی………………………………………………………………………………………………………        22

2-1-4)فلسفه استراتژی…………………………………………………………………………………………………………….       22

۲-1-5)تعریف استراتژی………………………………………………………………………………………………………….        22

2-1-6)فرصت های استراتژیک ………………………………………………………………………………………………….23

۲-1-7)توسعه فرصت‌ها…………………………………………………………………………………………………………..        24

۲-1-8)راهکار استراتژیک………………………………………………………………………………………………………..         25

2-1-9)استراتژی‌ها و پارادایم ها……………………………………………………………………………………………….         26

2-1-10)پارادایم ها و فرصت‌ها………………………………………………………………………………………………..        26

2-1-11)الگوی فرصت……………………………………………………………………………………………………………       27

2-1-12)مزایا و معایب……………………………………………………………………………………………………………        27

2-1-13)تعریف مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………         28

2-1-13-1)ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………28

2-1-13-2)مزایای مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………..30

2-1-13-3)فرآیند مدیریت استراتژیک ………………………………………………………………………………………31

2-1-14)تدوین استراتژی …………………………………………………………………………………………………………33

2-1-14-1)تکوین استراتژی……………………………………………………………………………………………………..33

2-1-15)اجرای استراتژی…………………………………………………………………………………………………………..33

2-1-16)ارزیابی استراتژی………………………………………………………………………………………………………….34

۲-1-16-1)موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک…………………………………………………………………………… 34

۲-1-17)تفکر استراتژیک…………………………………………………………………………………………………………        35

2-1-17-1)تفکر استراتژیک در مقایسه با برنامه‌ریزی استراتژیک…………………………………………………..  37

2-1-17-2)ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ………………………………………………………………………………………….         38

۲-1-17-3)ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ…………………………………………………………………………… 38

۲-1-18)جایگاه موضوعات استراتژیک………………………………………………………………………………………          39

2-1-19)متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک پیشنهادی…………………………………………………………………. 40

2-1-20)ساختار تحلیلی استراتژی اثربخش…………………………………………………………………………………         51

2-2) تحول سازمانی………………………………………………………………………………………………………………..        52

2-2-1)ایجاد تحول………………………………………………………………………………………………………………….       52

2-2-2)اهداف تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………        53

2-2-3) هدایت فرایند تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..         53

2-2-4) ضرورت تحول سازمانی………………………………………………………………………………………………         54

2-2-5)فرآیند تحول در سازمان…………………………………………………………………………………………………        55

2-2-6) اشتباهات تحول در سازمان‌ها………………………………………………………………………………………..         57

2-2-7)سطوح تغییر و تحول…………………………………………………………………………………………………….        59

2-2-8)مفاهیم تغییر…………………………………………………………………………………………………………………       60

2-2-9) سطوح ایجاد تغییر در انسان‌ها……………………………………………………………………………………….         61

۲-2-10)انواع تغییر………………………………………………………………………………………………………………….       63

2-2-11)سازمان‌های آینده………………………………………………………………………………………………………..        63

۲-2-12)مقاومت در برابر تغییر………………………………………………………………………………………………….        64

۲-2-13)مدیریت مقاومت در برابر تغییر……………………………………………………………………………………..         64

2-2-14)مدلهای تغییر……………………………………………………………………………………………………………..       65

2-2-14-1)الگوی مکعب یخی تغییر………………………………………………………………………………………..         66

2-2-14-2) الگوی سه سطحی تغییر…………………………………………………………………………………………         67

2-2-14-3)مدل تغییر و عملکرد سازمانی «بورک و لیتوین»………………………………………………………….  68

2-2-14-4) مدل تغییر اثربخش کامینگز و اورلی……………………………………………………………………….. 69

2-2-14-5) مدل تغییر جامع رالف کیلمن        …………………………………………………………………………………71

2-2-14-6)-مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری و پوراس…………………………………………………………… 72

2-2-14-7)مدل شش- خانه ای ویزبورد……………………………………………………………………………………         73

2-3) استراتژی‌ها تغییر و تحول سازمانی…………………………………………………………………………………… 75

2-3-1)استراتژی تغییر تکنولوژی………………………………………………………………………………………………         75

2-3-3)استراتژی تغییر ساختار………………………………………………………………………………………………….         76

2-3-3)استراتژی تغییر وظایف…………………………………………………………………………………………………         76

2-3-4)استراتژی تغییر نیروی انسانی……………………………………………………………………………………….. 76

2-3-5) علل مقاومت در برابر تغییر و تحول…………………………………………………………………………….. 77

۲-4)اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………         79

2-4-1)معیارها و مقیاس های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………..  79

2-4-2)انواع رویکرد اثر بخشی……………………………………………………………………………………………….  81

2-4-2-1) رویکرد مبتنی بر هدف…………………………………………………………………………………………….         81

2-4-2-2)پیش فرض های رویکرد نیل به هدف………………………………………………………………………… 82

2-4-2-3)رویکرد نیل به هدف در عمل…………………………………………………………………………………….         82

2-4-2-3-1)مسائل و مشکلات رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………. 83

2-4-2-3-2)فایده عملی رویکردنیل به هدف برای مدیران…………………………………………………………..  83

2-4-2-4).رویکرد مبتنی بر تامین منابع سیستم……………………………………………………………………………          84

2-4-2-5)پیش فرض های رویکرد سیستمی………………………………………………………………………………          85

2-4-2-5-1)رویکرد سیستمی در عمل……………………………………………………………………………………..         85

2-4-2-5-2)مسائل و مشکلات رویکرد سیستمی……………………………………………………………………….. 86

2-4-2-5-3)ارزش عملی رویکرد سیستمی برای مدیران……………………………………………………………… 86

2-4-2-6)رویکرد مبتنی بر فرآیند درونی         ……………………………………………………………………………………86

2-4-2-7)رویکرد عوامل استراتژیک………………………………………………………………………………………….         87

2-4-2-7-1)رویکرد ذینفعان استراتژیک…………………………………………………………………………………….        87

2-4-2-7-2)پیش فرض های رویکرد ذینفعان استراتژیک…………………………………………………………… 88

2-4-2-7-3)رویکرد ذینفعان استراتژیک در عمل………………………………………………………………………. 88

2-4-2-7-4)مسائل و مشکلات رویکرد ذینفعان استراتژیک در عمل…………………………………………….   89

2-4-2-7-5)فایده عملی رویکرد ذینفع های استراتژیک برای مدیران…………………………………………….  90.

2-4-2-8)رویکرد ارزش های رقابتی………………………………………………………………………………………… 90

2-4-2-8-1)پیش فرض های رویکرد رقابتی………………………………………………………………………………        90

2-4-2-8-2)رویکرد ارزش های رقابتی در عمل…………………………………………………………………………         91

2-4-2-8-3)مسائل و مشکلات رویکرد ارزش های رقابتی………………………………………………………….. 92

2-4-2-8-4)ارزش عملی رویکرد ارزش های رقابتی برای مدیران…………………………………………………92

2-4-2-9)کنترل انعطاف پذیری………………………………………………………………………………………………..        93

2-4-3)دام‌های اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………         95

2-5)مروری بر نحوه ی شکل گیری شهرداری ………………………………………………………………………….  97

2-5-1)شهر……………………………………………………………………………………………………………………………      97

2-5-2)تعریف شهر…………………………………………………………………………………………………………………       98

2-5-3)شهر در ایران………………………………………………………………………………………………………………..       99

2-5-4)وظایف شهرداری در حوزه خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی……………………………………….     100

2-5-5)وظایف شهرداری در حوزه اجتماعی و فرهنگی در وضعیت فعلی……………………………………..    101

2-5-6)دستورالعمل اجرایی برنامه سوم راهبردی شهرداری کاشان…………………………………………………   103

2-5-6-1) بخش اول : تعاریف………………………………………………………………………………………………..         103

2-5-6-2)مفاد دستورالعمل تدوین برنامه استراتژیک ۴ ساله شهرداری کاشان…………………………………    107

2-5-6-3)مدل تدوین برنامه…………………………………………………………………………………………………….        108

2-6)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..        111

2-6-1)تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………….       111

2-6-2)تحقیقات داخلی         ……………………………………………………………………………………………………………113

فصل سوم: روش تحقیق

3- 1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..       118

3- 2) نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………        118

3-3) روشها و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………         119

3-3-1) روش بررسی اسناد و مدارک………………………………………………………………………………………. 119

3-3-2)روش میدانی……………………………………………………………………………………………………………….        119

3-4)مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………..         120

3- 5) مقیاس اندازه‌گیری نگرشها…………………………………………………………………………………………….. 120

3-6)طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….        120

3-6-1)هدف مطالعه……………………………………………………………………………………………………………….        121

3-6-2- نوع مطالعه………………………………………………………………………………………………………………..        121

3-6-3)میزان دخالت محقق در پژوهش……………………………………………………………………………………..         121

3-6-4)مکان بررسی: طبیعی و ساختگی……………………………………………………………………………………..         121

3-6-5)واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروهها، سازمانها……………………………………………………….  121

3-6-6)افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای……………………………………………………………. 122

3-6-7)جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش…………………………………………………………………………………         122

3-6-8) حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….        122

3-6-9) ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..123

3- 6- 10) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………….         123

3-7) روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات………………………………………….123

3-7-1)ثبات سنجه ها …………………………………………………………………………………………………………….123

3-7-2) سازگاری درونی سنجه ها…………………………………………………………………………………………….         124

3-6-2) آزمون پایایی……………………………………………………………………………………………………………….       124

3-8) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها:……………………………………………………………………………………….         125

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………      128

4-2) بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………..         128

4-2-1 )جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………      128

4-2-2) تاهل………………………………………………………………………………………………………………………….      129

4-2-3 )سن……………………………………………………………………………………………………………………………      130

4-2-4 )تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………..      131

4-3 ) آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….        132

4-3-1) آزمون فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………..          132

4-3 – 2) آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………         134

4-3-3) آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………         136

4-3-4 )آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………        137

4-3-5 )آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………        139

4-3-6 )آزمون فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………………………………..        141

4-3-7) آزمون فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………………..        143

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………      147

5-2)نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………         147

5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………         147

5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………..         148

5-2-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….         149

5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………          150

5-2-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………..151

5-2-6) نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………..          151

5-2-7) نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم………………………………………………………………………………..         152

5-3) نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………….       153

5-4) پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….       154

5-4-1) پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………….        154

5-5)محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 155

منابع و ما خذ………………………………………………………………………………………………………………………….       156

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………….. 162

پرسشنامه استراتژی های تحول سازمانی – با الهام ازمدل ویز بورد…………………………………………………164


فرم در حال بارگذاری ...