1398/07/29

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

ح)ساختار تحقیق.. 6

فصل اول: تعاریف و مفاهیم.. 7

1-1تلویزیون های ماهواره ای.. 8

1-2 تاریخچه ماهواره تلویزیونی 8

1-3 پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان  11

1-4 دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. 13

1-4-1 ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه. 13

1-4-2 ماهواره های ارتباطی توزیع کننده 14

1-4-3 ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم 14

1-5 پیسشینۀ آنتن های ماهواره ای در آسیا 15

1-6 عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی.. 20

1-7 پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران 22

1-8 خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها 24

1-9 انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای.. 26

1-10 توضیح درباره محتوای کانال های ماهوارهای فارسی زبان. 32

1-11چند ویژگی کانال های ماهواره ای 33

1-11-1 تک گویی در برابر گفت و گو. 33

1-11-2 عمومی در مقابل خصوصی.. 34

1-11-3 تماس گیرندگان و دلایل.. 35

1-11-4 فرد گرایی در مقابل جمع گرایی.. 36

1-11-5 حمایت عمومی در مقابل حمایت فردی.. 37

1-12 مالکیت و نام ادراه کنندگان شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 38

1-13 کارکرد خبری – سیاسی و تفریحی شبکه های ماهواره فارسی زبان 39

1-14 توزیع بینندگان شبکه ماهواره ای بر حسب نام شبه فارسی که بیشتر  تماشا می کنند. 40

1-15 دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای.. 41

1-16 کاربرد ماهواره تلویزیونی.. 42

1-17 اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای.. 43

1-17-1 منابع تامین برنامه. 43

1-17-2 مرکز انتشار زمینی.. 43

1-17-3 ماهواره ها 43

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

1-17-4 آنتن های بشقابی.. 44

1-17-5 دستگاه های گیرنده. 44

1-17-6 آنتن بشقابی.. 45

1-17-7 گیرنده ها 46

فصل دوم: ماهواره در فقه و حقوق.. 48

2-1حرمت شرعی ماهواره. 49

2-2-1قانون ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. 51

2-2-2آیین‌نامه اجرایی قانون “‌ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره”. 54

2-3-جرم داشتن ماهواره : 58

2-3-1 استفاده ار ماهواره. 58

‌2-3-2وظیفه سایر مسئولان. 59

2-4 وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها 61

2-5  دیدگاههای حقوقی در مورد ماهواره ها 64

2-6 تحلیل فقهی حرمت خرید و فروش ماهواره. 74

2-6-1 حکم خرید و فروش ماهواره. 74

2-6-2 بررسی موانع مقابله با خرید و فروش ماهواره. 75

2-6-3 روایت تحف العقول. 82

2-6-4 آلات لهو. 84

2-6-5 خلاف قانون بودن خرید و فروش ماهواره. 85

2-7 خرید و فروش ماهواره در فقه. 87

2-7-1 مقتضی صحت بیع ماهواره. 87

2-7-2 بررسی ادله ی مربوط به اثبات مقتضی صحت… 89

2-8 اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها 95

2-8-1 از پیدایش تا کنون. 95

2-8-2 ماهوارهها و حقوق بین الملل.. 96

2-8-2-1 ماهوارهها و گردش ازاد اطلاعات… 96

2-8-2-2 ماهوارهها و نقض حاکمیت دولتها 97

2-8-3 ماهوارهها و مواضع کشورهای مختلف… 99

2-8-3-1 طرفداران ازادی مطلق ماهوارهها 99

2-8-3-2 کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهوارهای.. 101

2-8-3-3 کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهوارهای.. 103

2-8-4 ماهوارهها و اصول حقوقی ملل متحد. 104

فصل سوم :آسیب های ماهواره. 108

3-1-ضرورت تجدید نظر در قوانین مربوط به ماهواره در ایران. 109

3-2 آسیب‌های ماهواره از منظر آیات و روایات… 113


فرم در حال بارگذاری ...